آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

Reflection در C# چیست

دوره های مرتبط با این مقاله

Reflection

اشیاء Reflectionی جهت دریافت اطلاعات مربوط به نوع در زمان اجرا کاربرد دارند. کلاس‌هایی که امکان دسترسی را برای متادیتای یک برنامه‌ی در حال اجرا فراهم می‌کنند، در فضای نام System.Reflection قرار دارند. این فضای نام شامل کلاس‌هایی است که شما می‌توانید با کمک آن‌ها اطلاعاتی را درباره‌ی برنامه به دست آورید و به صورت پویا نوع‌ها، مقادیر و اشیاء را به برنامه اضافه کنید.


کاربردهای Reflection

 • با استفاده از آن می‌توان اطلاعات صفت را در زمان اجرا دید.
 • با کمک آن می‌توان در یک اسمبلی نوع‌های مختلف را بررسی کرد و آن‌ها را نمونه‌سازی کرد.
 • با استفاده از آن می‌توان به صورت دیرهنگام به متدها و ویژگی‌ها مقید شد.
 • با کمک آن می‌توان در زمان اجرا نوع‌های جدیدی را ایجاد کرد و بعد از آن با استفاده از این نوع‌ها برخی از وظایف را انجام داد.

نمایش متادیتا

همان طور که در بخش قبل بیان شد، با استفاده از Reflection می‌توانید اطلاعات صفت را نمایش دهید.
شیء MemberInfo کلاس System.Reflection باید ابتدا مقداردهی اولیه شود تا بتواند صفات مربوط به یک کلاس را کشف کند. برای انجام این کار شما باید شیئی از کلاس هدف را به صورت زیر تعریف کنید:

System.Reflection.MemberInfo info = typeof(MyClass);

این موضوع را می‌توانید در برنامه‌ی زیر مشاهده کنید:

using System;
[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public class HelpAttribute: System.Attribute {
 public readonly string Url;
  
 public string Topic// Topic is a named parameter {
 get {
 return topic;
 }
 set {
 topic = value;
 }
 }
 public HelpAttribute(string url)// url is a positional parameter {
 this.Url = url;
 }
 private string topic;
}
[HelpAttribute("Information on the class MyClass")]
class MyClass {
}
namespace AttributeAppl {
 class Program {
 static void Main(string[] args) {
 System.Reflection.MemberInfo info = typeof(MyClass);
 object[] attributes = info.GetCustomAttributes(true);
     
 for (int i = 0; i < attributes.Length; i++) {
 System.Console.WriteLine(attributes[i]);
 }
 Console.ReadKey();
 }
 }
}

زمانی که این برنامه کامپایل و اجرا شود، اسم صفات اختصاصی را در کنار کلاس MyClass نمایش می‌دهد:

HelpAttribute

مثال

در این مثال ما از همان صفت DeBugInfo بخش قبل استفاده کرده‌ایم و برای خواندن متادیتا در کلاس Rectangle از Reflection استفاده کرده‌ایم.

using System;
using System.Reflection;
namespace BugFixApplication {
//a custom attribute BugFix to be assigned to a class and its members
 [AttributeUsage(
 AttributeTargets.Class |
 AttributeTargets.Constructor |
 AttributeTargets.Field |
 AttributeTargets.Method |
 AttributeTargets.Property,
 AllowMultiple = true)]
 public class DeBugInfo: System.Attribute {
 private int bugNo;
 private string developer;
 private string lastReview;
 public string message;
   
 public DeBugInfo(int bg, string dev, string d) {
 this.bugNo = bg;
 this.developer = dev;
 this.lastReview = d;
 }
 public int BugNo {
 get {
 return bugNo;
 }
 }
 public string Developer {
 get {
 return developer;
 }
 }
 public string LastReview {
 get {
 return lastReview;
 }
 }
 public string Message {
 get {
 return message;
 }
 set {
 message = value;
 }
 }
 }
 [DeBugInfo(45, "Zara Ali", "12/8/2012", Message = "Return type mismatch")]
 [DeBugInfo(49, "Nuha Ali", "10/10/2012", Message = "Unused variable")]
  
 class Rectangle {
//member variables
 protected double length;
 protected double width;
   
 public Rectangle(double l, double w) {
 length = l;
 width = w;
 }
 [DeBugInfo(55, "Zara Ali", "19/10/2012", Message = "Return type mismatch")]
 public double GetArea() {
 return length * width;
 }
 [DeBugInfo(56, "Zara Ali", "19/10/2012")]
 public void Display() {
 Console.WriteLine("Length: {0}", length);
 Console.WriteLine("Width: {0}", width);
 Console.WriteLine("Area: {0}", GetArea());
 }
 }//end class Rectangle
  
 class ExecuteRectangle {
 static void Main(string[] args) {
 Rectangle r = new Rectangle(4.5, 7.5);
 r.Display();
 Type type = typeof(Rectangle);
     
//iterating through the attribtues of the Rectangle class
 foreach (Object attributes in type.GetCustomAttributes(false)) {
 DeBugInfo dbi = (DeBugInfo)attributes;
      
 if (null!= dbi) {
 Console.WriteLine("Bug no: {0}", dbi.BugNo);
 Console.WriteLine("Developer: {0}", dbi.Developer);
 Console.WriteLine("Last Reviewed: {0}", dbi.LastReview);
 Console.WriteLine("Remarks: {0}", dbi.Message);
 }
 }
     
//iterating through the method attribtues
 foreach (MethodInfo m in type.GetMethods()) {
      
 foreach (Attribute a in m.GetCustomAttributes(true)) {
 DeBugInfo dbi = (DeBugInfo)a;
        
 if (null!= dbi) {
 Console.WriteLine("Bug no: {0}, for Method: {1}", dbi.BugNo, m.Name);
 Console.WriteLine("Developer: {0}", dbi.Developer);
 Console.WriteLine("Last Reviewed: {0}", dbi.LastReview);
 Console.WriteLine("Remarks: {0}", dbi.Message);
 }
 }
 }
 Console.ReadLine();
 }
 }
}

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه‌ی زیر نمایش داده می‌شود:

Length: 4.5
Width: 7.5
Area: 33.75
Bug No: 49
Developer: Nuha Ali
Last Reviewed: 10/10/2012
Remarks: Unused variable
Bug No: 45
Developer: Zara Ali
Last Reviewed: 12/8/2012
Remarks: Return type mismatch
Bug No: 55, for Method: GetArea
Developer: Zara Ali
Last Reviewed: 19/10/2012
Remarks: Return type mismatch
Bug No: 56, for Method: Display
Developer: Zara Ali
Last Reviewed: 19/10/2012
Remarks:

 • 1083
 •    610
 • تاریخ ارسال :   1397/08/22

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .