آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

خوشه بندی k میانگین

خوشه بندی k میانگین (k-means Clustering)مقدمه ای بر الگوریتم خوشه بندی K-means :


الگوریتم خوشه بندی K-means به محاسبه نقاط مرکزی می پردازد و این کار را تکرار می کند تا نقطه مرکزی بهینه را پیدا کند. این الگوریتم فرض می کند که تعداد خوشه ها مشخص شده است. همچنین به آن الگوریتم خوشه بندی flat نیز گفته می شود. تعداد خوشه های مشخص شده در داده توسط الگوریتم، با k در K-means نمایش داده می شوند.


در این الگوریتم، نقاط داده به گونه ای به یک خوشه تخصیص داده می شوند که مجموع مربع فاصله بین نقاط داده و نقطه مرکزی کمینه باشد. قابل درک است که هر چه تغییرات در خوشه ها کمتر باشد، نقاط داده مشابه تری را درون خوشه خواهیم داشت.عملکرد الگوریتم K-Means :


با کمک مراحل زیر می توان نحوه عملکرد الگوریتم خوشه بندی K-Means را فهمید.مرحله 1 : ‌


ابتدا، باید تعداد خوشه های(k) مورد نیاز جهت تولید توسط الگوریتم را مشخص کنیم.مرحله 2 : ‌


سپس، به صورت تصادفی تعداد k نقطه داده را انتخاب کنید و هر یک را به یک خوشه تخصیص دهید. به بیان ساده تر، داده را بر اساس تعداد نقاط داده طبقه بندی کنید.مرحله 3 : ‌


حال الگوریتم، نقاط مرکزی خوشه را محاسبه خواهد کرد.مرحله 4 : ‌


سپس، مراحل زیر را تکرار کنید تا نقطه مرکزی بهینه که تخصیص نقاط داده به خوشه هایی است که دیگر تغییر نمی کنند، را پیدا کنیم.


مرحله 4.1 : ‌


ابتدا، باید تعداد خوشه های(k) مورد نیاز جهت تولید توسط الگوریتم را مشخص کنیم.مرحله 4.2 : ‌


حال باید هر نقطه داده را به خوشه ای (نقطه مرکزی) که از سایر خوشه ها نزدیک تر است تخصیص دهیم.مرحله 4.3 : ‌


در انتها، با محاسبه میانگین همه نقاط داده آن خوشه، نقاط مرکزی را برای خوشه ها محاسبه کنید.الگوریتم K-means از روش Expectation-Maximization برای حل مساله استفاده می کند. از مرحله انتظار (Expectation) برای تخصیص نقاط داده به نزدیکترین خوشه استفاده می شود و مرحله بیشینه سازی (Maximization) برای محاسبه نقطه مرکزی هر خوشه مورد استفاده قرار میگیرد.


در زمان کار با الگوریتم K-means، باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم.


 • در زمان کار با الگوریتم های خوشه بندی مانند K-means، توصیه می شود داده را به صورت استاندارد استفاده کنید، زیرا چنین الگوریتم هایی از اندازه گیری مبتنی بر فاصله برای تعیین شباهت بین نقاط داده استفاده می کنند.
 • به علت ذات تکرار کننده K-Means و مقدار دهی اولیه نقاط مرکزی به صورت تصادفی، ممکن است K-Means به یک نقطه بهینه محلی برسد و به یک نقطه بهینه سراسری همگرا نشود.


پیاده سازی در پایتون:‌


دو مثال زیر از پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی K-Means در پایتون، ما را در درک بهتر آن کمک خواهد کرد.مثال 1 : ‌


: این یک مثال ساده برای درک نحوه عملکرد K-Means است. در این مثال، در ابتدا مجموعه داده دو بعدی (2D) شامل 4 blob مختلف را تولید میکنیم و سپس الگوریتم k-means را اعمال می کنیم تا نتیجه را ببینیم.


ابتدا، با وارد کردن بسته های ضروری شروع میکنیم.            %matplotlib inline
            import matplotlib.pyplot as plt
            import seaborn as sns; sns.set()
            import numpy as np
            from sklearn.cluster import KMeans
          

کد زیر مجموعه داده 2D شامل 4 blob را تولید میکند.            from sklearn.datasets.samples_generator import make_blobs
            X, y_true = make_blobs(n_samples = 400, centers = 4, cluster_std = 0.60, random_state = 0)

          

سپس، کد زیر در ترسیم مجموعه داده به ما کمک می کند.            plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s = 20);
            plt.show()

          


الگوریتم خوشه بندی K-means  ‌ ‌

سپس، به همراه ارائه تعداد خوشه ها، یک شی از KMeans بسازید. مدل را آموزش دهید و به صورت زیر پیش بینی را انجام دهید.            kmeans = KMeans(n_clusters = 4)
            kmeans.fit(X)
            y_kmeans = kmeans.predict(X)


          


حال، با کمک کد زیر می توانیم مراکز خوشه ها را که توسط برآوردگر k-means پایتون انتخاب شده است را رسم کنیم.            from sklearn.datasets.samples_generator import make_blobs
            X, y_true = make_blobs(n_samples = 400, centers = 4, cluster_std = 0.60, random_state = 0)          


سپس، کد زیر در تصویر سازی مجموعه داده به ما کمک خواهد کرد.            plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c = y_kmeans, s = 20, cmap = 'summer')
            centers = kmeans.cluster_centers_
            plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c = 'blue', s = 100, alpha = 0.9);
            plt.show()
          


مثالی از الگوریتم خوشه بندی   K-means ‌ ‌

مثال 2 : ‌


در این مثال قصد داریم تا الگوریتم خوشه بندی K-means را روی مجموعه داده ارقام ساده اعمال کنیم. K-means تلاش خواهد کرد تا بدون استفاده از اطلاعات برچسب اصلی، ارقام مشابه را شناسایی کند.


ابتدا، با وارد کردن بسته های ضروری شروع خواهیم کرد.            %matplotlib inline
            import matplotlib.pyplot as plt
            import seaborn as sns; sns.set()
            import numpy as np
            from sklearn.cluster import KMeans
          


سپس، مجموعه داده ارقام را از sklearn بارگیری کنید و یک شی از آن بسازید. همچنین می توانیم به صورت زیر تعداد سطر ها و ستون های درون این مجموعه داده را نیز پیدا کنیم.            from sklearn.datasets import load_digits
            digits = load_digits()
            digits.data.shape
            
          


خروجی : ‌            (1797, 64)          


خروجی فوق نشان می دهد که این مجموعه داده دارای 1797 نمونه با 64 ویژگی است. به صورت مشابه در مثال 1 ، خوشه بندی را اعمال می کنیم.            
            kmeans = KMeans(n_clusters = 10, random_state = 0)
            clusters = kmeans.fit_predict(digits.data)
            kmeans.cluster_centers_.shape
          


خروجی : ‌            (10, 64)          


خروجی فوق نشان می دهد که K-means 10 خوشه با 64 ویژگی ساخته است.            fig, ax = plt.subplots(2, 5, figsize=(8, 3))
            centers = kmeans.cluster_centers_.reshape(10, 8, 8)
            for axi, center in zip(ax.flat, centers):
            axi.set(xticks=[], yticks=[])
            axi.imshow(center, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.binary)
          


خروجی : ‌به عنوان خروجی، تصویر زیر را نشان می دهیم که مراکز خوشه ها را با k-means آموخته است.آموزش مراکز خوشه ها با k-means ‌ ‌

کد زیر برچسب های خوشه آموخته شده را با برچسب های واقعی موجود در آنها تطابق می دهد.            from scipy.stats import mode
            labels = np.zeros_like(clusters)
            for i in range(10):
            mask = (clusters == i)
            labels[mask] = mode(digits.target[mask])[0]

          


سپس، به صورت زیر می توانیم دقت را بررسی کنیم.            from sklearn.metrics import accuracy_score
            accuracy_score(digits.target, labels)
 

          


خروجی : ‌            0.7935447968836951
 

          


خروجی فوق نشان می دهد که دقت تقریبا 80 درصد است.مزایا و معایب:‌مزایا: ‌موارد زیر برخی از مزایای الگوریتم های خوشه بندی K-Means است: فهم و پیاده سازی آن بسیار آسان است. اگر تعداد متغیر های بسیاری داشته باشیم، K-Means از خوشه بندی سلسله مراتبی سریع تر خواهد بود. در محاسبه مجدد نقاط مرکزی، یک نمونه می تواند خوشه را تغییر دهد. در مقایسه با خوشه بندی سلسله مراتبی، K-Means خوشه های محکم تری را شکل می دهد.معایب:‌ ‌موارد زیر برخی از معایب الگوریتم های خوشه بندی K-Means است: پیش بینی تعداد خوشه ها (مقدار k) کمی مشکل است. خروجی به شدت تحت تاثیر ورودی اولیه، مانند تعداد خوشه ها (مقدار k) است. ترتیب داده ها تاثیر قوی روی خروجی نهایی دارد. نسبت به بازسازی مجدد بسیار حساس است، اگر با استفاده از نرمال سازی یا استاندارد سازی داده های خود را مجددا بازسازی کنیم، خروجی کاملا تغییر خواهد کرد. اگر خوشه ها یک شکل هندسی پیچیده داشته باشند، خوشه بندی کار مناسبی نخواهد بود.


برنامه های کاربردی الگوریتم خوشه بندی K-means: اهداف اصلی از تحلیل خوشه عبارتند از:


 1. دریافت یک درک معنادار از داده ای که با آن کار می کنیم.
 2. خوشه بندی و سپس پیش بینی در جایی که مدل های مختلف برای زیر گروه های مختلف ساخته خواهد شد.

برای تحقق اهداف فوق، الگوریتم خوشه بندی K-means به خوبی عمل می کند. می توان از آن در برنامه های کاربردی زیر استفاده کرد.


تفکیک بازار . خوشه بندی اسناد. تفکیک تصویر . فشرده سازی تصویر. تفکیک مشتری. تحلیل روند روی داده پویا.


 • 96
 •    98
 • تاریخ ارسال :   1399/07/11

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .