آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش off canvas menu در طراحی وب سایت

آموزش طراحی سایت

آموزش ساخت off canvas menu در طراحی سایت


در این مقاله می آموزیم که چطور یک منوی Off-canvas ایجاد کنیم.قدم اول : کد HTML را اضافه کنید.
مثال :

< div id="mySidenav" class="sidenav">
          < a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">& times;< /a>
          < a href="#">About< /a>
          < a href="#">Services< /a>
          < a href="#">Clients< /a>
          < a href="#">Contact< /a>
< /div>

< !-- Use any element to open the sidenav -->
< span onclick="openNav()">open< /span>

< !-- Add all page content inside this div if you want the side nav to push page content to the right (not used if you only want the sidenav to sit on top of the page -->
< div id="main">
 ...
< /div>
  

قدم دوم :   کد CSS را اضافه کنید.
مثال :

/* The side navigation menu */
.sidenav {
 height: 100%; /* 100% Full-height */
 width: 0; /* 0 width - change this with JavaScript */
 position: fixed; /* Stay in place */
 z-index: 1; /* Stay on top */
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: #111; /* Black*/
 overflow-x: hidden; /* Disable horizontal scroll */
 padding-top: 60px; /* Place content 60px from the top */
 transition: 0.5s; /* 0.5 second transition effect to slide in the sidenav */
}

/* The navigation menu links */
.sidenav a {
 padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: #818181;
 display: block;
 transition: 0.3s;
}

/* When you mouse over the navigation links, change their color */
.sidenav a:hover {
 color: #f1f1f1;
}

/* Position and style the close button (top right corner) */
.sidenav .closebtn {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 25px;
 font-size: 36px;
 margin-left: 50px;
}

/* Style page content - use this if you want to push the page content to the right when you open the side navigation */
#main {
 transition: margin-left .5s;
 padding: 20px;
}

/* On smaller screens, where height is less than 450px, change the style of the sidenav (less padding and a smaller font size) */
@media screen and (max-height: 450px) {
 .sidenav {padding-top: 15px;}
 .sidenav a {font-size: 18px;}
}
  

قدم سوم :  کد جاوا اسکریپت را اضافه کنید.
مثال زیر نوار منوی بالایی هم پوشانی شده را هنگامی که تغییر میکند از چپ به راست، اسلاید بندی می کند ( از عرض 0 تا 100%).

/* Set the width of the side navigation to 250px and the left margin of the page content to 250px */
function openNav() {
 document.getElementById("mySidenav").style. width = "250px";
 document.getElementById("main").style. marginLeft = "250px";
}

/* Set the width of the side navigation to 0 and the left margin of the page content to 0 */
function closeNav() {
 document.getElementById("mySidenav").style. width = "0";
 document.getElementById("main").style. marginLeft = "0";
}
  

ساخت off canvas menu در طراحی وب سایت

مثال زیر منوی جانبی (side navigation) را اسلاید بندی می کند و محتویات صفحه را به راست هدایت می کند، فقط این بار، به مولفه body رنگ پیش زمینه مشکی با تیرگی 40% را اضافه می کنیم تا side navigation را مشخص کنیم.

/* Set the width of the side navigation to 250px and the left margin of the page content to 250px and add a black background color to body */
function openNav() {
 document.getElementById("mySidenav").style. width = "250px";
 document.getElementById("main").style. marginLeft = "250px";
 document.body.style. backgroundColor = "rgba(0,0,0,0.4)";
}

/* Set the width of the side navigation to 0 and the left margin of the page content to 0, and the background color of body to white */
function closeNav() {
 document.getElementById("mySidenav").style. width = "0";
 document.getElementById("main").style. marginLeft = "0";
 document.body.style. backgroundColor = "white";
}
  

ساخت off canvas menu همراه با Opacity در طراحی وبسایت
 • 26
 •    12
 • تاریخ ارسال :   1399/11/28

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .