آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

قالب بندی تاریخ و زمان (Custom Date and Time) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

همانند هر داده دیگری، لازم است تا بتوان مقادیر مربوط با تاریخ و زمان را نیز در ساختارها و قالب های گوناگون و دلخواه نمایش داد. در این مقاله به چگونگی انجام این امر خواهیم پرداخت.

 1. برای تنظیم قالب بندی زمان و تاریخ، فایل را به صورت زیر اصلاح کنید.
        
using System;
public class OrderProcessing
{
  public static int Main()
  {
    // Price of items
    const double PriceOneShirt   = 0.95;
    const double PriceAPairOfPants = 2.95;
    const double PriceOneDress   = 4.55;
    const double TaxRate      = 0.0575; // 5.75%
    // Basic information about an order
    string customerName, homePhone;
    DateTime orderDate, orderTime;
    // Unsigned numbers to represent cleaning items
    uint numberOfShirts, numberOfPants, numberOfDresses;
    // Each of these sub totals will be used for cleaning items
    double subTotalShirts, subTotalPants, subTotalDresses;
    // Values used to process an order
    double totalOrder, taxAmount, salesTotal;
    double amountTended, moneyChange;
    Console.Title = "Georgetown Dry Cleaning Services";
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    // Request order information from the user
    Console.Write("Enter Customer Name: ");
    customerName = Console.ReadLine();
    Console.Write("Enter Customer Phone: ");
    homePhone = Console.ReadLine();
    Console.Write("Enter the order date(mm/dd/yyyy): ");
    orderDate = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Enter the order time(hh:mm AM/PM): ");
    orderTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    // Request the quantity of each category of items
    Console.Write("Number of Shirts: ");
    numberOfShirts = uint.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Number of Pants:  ");
    numberOfPants = uint.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Number of Dresses: ");
    numberOfDresses = uint.Parse(Console.ReadLine());
    // Perform the necessary calculations
    subTotalShirts = numberOfShirts * PriceOneShirt;
    subTotalPants  = numberOfPants  * PriceAPairOfPants;
    subTotalDresses = numberOfDresses * PriceOneDress;
    // Calculate the "temporary" total of the order
    totalOrder   = subTotalShirts +
    subTotalPants + 
    subTotalDresses;
    // Calculate the tax amount using a constant rate
    taxAmount    = totalOrder * TaxRate;
    // Add the tax amount to the total order
    salesTotal   = totalOrder + taxAmount;
    // Communicate the total to the user...
    Console.WriteLine("\nThe Total order is: {0:C}",
    salesTotal);
    // and request money for the order
    Console.Write("Amount Tended? ");
    amountTended  = double.Parse(Console.ReadLine());
    // Calculate the difference owed to the customer
    // or that the customer still owes to the store
    moneyChange = amountTended - salesTotal;
    Console.Clear();
    // Display the receipt
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.WriteLine("Customer:  {0}", customerName);
    Console.WriteLine("Home Phone: {0}", homePhone);
    Console.WriteLine("Order Date: {0:D}", orderDate);
    Console.WriteLine("Order Time: {0:t}", orderTime);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Item Type Qty Unit/Price Sub-Total");
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Shirts   {0}  {1}    {2}",
    numberOfShirts.ToString(),
    PriceOneShirt.ToString("C"),
    subTotalShirts.ToString("C"));
    Console.WriteLine("Pants   {0}  {1}    {2}",
    numberOfPants.ToString(),
    PriceAPairOfPants.ToString("C"),
    subTotalPants.ToString("C"));
    Console.WriteLine("Dresses  {0}  {1}    {2}",
    numberOfDresses.ToString(),
    PriceOneDress.ToString("C"),
    subTotalDresses.ToString("C"));
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Total Order:  {0}",
    totalOrder.ToString("C"));
    Console.WriteLine("Tax Rate:   {0}",
    TaxRate.ToString("P"));
    Console.WriteLine("Tax Amount:  {0}", 
    taxAmount.ToString("C"));
    Console.WriteLine("Net Price:   {0}", 
    salesTotal.ToString("C"));
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Amount Tended: {0}", 
    amountTended.ToString("C"));
    Console.WriteLine("Difference:  {0}", 
    moneyChange.ToString("C"));
    Console.WriteLine("====================================");
    System.Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. برنامه را اجرا کنید.

-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-
Enter Customer Name: Antoinette Calhoun
Enter Customer Phone: (703) 797-1135
Enter the order date(mm/dd/yyyy): 04/12/2002
Enter the order time(hh:mm AM/PM): 2:12 PM
Number of Shirts: 5
Number of Pants:  2
Number of Dresses: 1
         
The Total order is: $16.07
Amount Tended? 20

 1. اکنون کلید Enter را فشار دهید.

====================================
-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-
====================================
Customer:  Antoinette Calhoun
Home Phone: (703) 797-1135
Order Date: Friday، April 12، 2002
Order Time: 2:12 PM
------------------------------------
Item Type Qty Unit/Price Sub-Total
------------------------------------
Shirts   5  $0.95    $4.75
Pants   2  $2.95    $5.90
Dresses  1  $4.55    $4.55
------------------------------------
Total Order:  $15.20
Tax Rate:   5.75 %
Tax Amount:  $0.87
Net Price:   $16.07
------------------------------------
Amount Tended: $20.00
Difference:  $3.93
====================================

 1. پنجره ی DOS را بسته و به محیط برنامه نویسی برگردید.
 2. به فهرست اصلی مراجعه کرده، گزینه ی File -> Close Solution را کلیک کنید.
 3. زمانی که از شما درخواست شد می خواهید Save کنید یا نه روی no کلیک کنید.
 • 3014
 •    1888
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .