آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

بررسی ساختارهای شرطی (conditional structure) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

در این بخش قصد داریم تا نکات و مباحث بیشتری از دستورات شرطی و ساختارهای آن ها را بررسی کنیم.

 1. ابتدا Microsoft Visual Studio را اجرا کنید.
 2. برای ایجاد برنامه ی جدید، در فهرست گزینه ی اصلی، روی File -> New Project... کلیک کنید.
 3. در لیست میانی، گزینه ی Empty Project را انتخاب کنید.
 4. اسم پروژه را به NationalBank3 تغییر دهید و کلید Enter را بزنید.
 5. به منظور ایجاد فایل جدید، به فهرست گزینه ی اصلی مراجعه کرده، Project -> Add New Item... کلیک کنید.
 6. گزینه ی Code File را از لیست میانی انتخاب کنید.
 7. اسم فایل مورد نظر را Customer انتخاب کنید.
 8. حال Add را کلیک کنید.
 9. فایل Customer.cs را به صورت زیر اصلاح کنید.
public enum AccountType { Checking‎, Saving, Other }
public class Customer
{
  public string AccountNumber;
  public AccountType  Type;
  public string FullName;
  public double Balance;
  public short PIN;
  public Customer(string acnt = "000-000000-000"‎,
          AccountType category = AccountType.Other‎,
          string name = "John Doe")
  {
    AccountNumber = acnt;
    Type = category;
    FullName = name;
    PIN = 0;
    Balance = 0.00D;
  }
}
 1. برای ایجاد فایل جدید، در پنجره ی Solution Explorer روی NationalBank3 راست کلیک کرده سپس : NationalBank3 -> Add -> New Item...
 2. گزینه ی Code File در لیست میانی باید حتماً انتخاب شده باشد. اسم آن را به Management تغییر دهید و کلید Enter را بزنید.
 3. فایل مورد نظر را به ترتیب زیر تکمیل کنید.
        
using System;‎
public class Management
‎{‎
‎  private Customer CreateNewAccount()‎
‎  {‎
‎    byte typeOfAccount = 0;‎
‎    Customer client = new Customer();‎
        
    Console.WriteLine("===========================================");‎
‎    Console.WriteLine("==-= National Bank =-======================");‎
‎    Console.WriteLine("-------------------------------------------");‎
‎    Console.Write("Enter a number for the new account(000-000000-000): ‎‎");‎
‎    client.AccountNumber = Console.ReadLine();‎
‎    Console.WriteLine("What type of account the customer wants to ‎open");‎
‎    Console.WriteLine("1 - Checking Account");‎
‎    Console.WriteLine("2 - Savings Account");‎
‎    Console.Write("Enter account type: ");‎
‎    typeOfAccount = byte.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    if (typeOfAccount == 1)‎
‎      client.Type = AccountType.Checking;‎
‎    else if (typeOfAccount == 2)‎
‎      client.Type = AccountType.Saving;‎
‎    else
      client.Type = AccountType.Other;‎
‎    Console.Write("Enter customer name: ");‎
‎    client.FullName = Console.ReadLine();‎
‎    Console.Write("Ask the customer to enter a PIN: ");‎
‎    client.PIN = short.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    return client;‎
‎  }‎
‎  public double GetMoney()‎
‎  {‎
‎    double amount = 0;‎
‎    Console.Write("Amount: ");‎
‎    amount = double.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    return amount;‎
‎  }‎
‎  private void ShowAccountInformation(Customer cust)‎
‎  {  ‎
    Console.WriteLine("===========================================");‎
‎    Console.WriteLine("==-= National Bank =-======================");‎
‎    Console.WriteLine("Customer Account Information");‎
‎    Console.WriteLine("-------------------------------------------");‎
‎    Console.WriteLine("Account #:  {0}"‎،‎ cust.AccountNumber);‎
‎    Console.WriteLine("Account Type: {0}"‎،‎ cust.Type);‎
‎    Console.WriteLine("Full Name:  {0}"‎،‎ cust.FullName);‎
‎    Console.WriteLine("PIN #:    {0}"‎،‎ cust.PIN);‎
‎    Console.WriteLine("Balance:   {0:F}"‎،‎ cust.Balance);‎
‎    Console.WriteLine("===========================================");‎
‎  }‎
  public static int Main()‎
‎  {‎
‎    double amount = 0;‎
‎    byte nextAction = 0;‎
‎    Customer accountHolder = null;‎
‎    Management registration = new Management();‎
‎    Console.Title = "National Bank";‎
‎    accountHolder = registration.CreateNewAccount();‎
‎    Console.WriteLine("Enter the customer's initial deposit");‎
‎    accountHolder.Balance = registration.GetMoney();‎
‎    Console.Clear();‎
    registration.ShowAccountInformation(accountHolder);‎
‎    Console.WriteLine("What do you want to do now?");‎
‎    Console.WriteLine("1 - Check account balance");‎
‎    Console.WriteLine("2 - Make a deposit");‎
‎    Console.WriteLine("3 - Withdraw money");‎
‎    Console.WriteLine("4 - Transfer money from one account to ‎another");‎
‎    nextAction = byte.Parse(Console.ReadLine());‎
        
    switch (nextAction)‎
‎    {‎
      case 1:‎
‎        break;‎
      case 2:‎
‎        Console.Write("Enter the Deposit ");‎
‎        amount = double.Parse(Console.ReadLine());‎
‎        accountHolder.Balance = accountHolder.Balance + amount;‎
‎        break;‎
      case 3:‎
‎        Console.Write("Enter the Withdrawal ");‎
‎        amount = double.Parse(Console.ReadLine());‎
‎        accountHolder.Balance = accountHolder.Balance - amount;‎
‎        break;‎
      case 4:‎
        Console.WriteLine("Operation not available: You have only one account with ‎us");‎
‎        break;‎
‎    }‎
‎    Console.Clear();‎
‎    registration.ShowAccountInformation(accountHolder);‎
‎    Console.ReadKey();‎
‎    return 0;‎
‎  }‎
‎}
 1. کلید F5 را بزنید تا برنامه اجرا شود.
 2. اکنون اطلاعات مورد نیاز را به ترتیب زیر وارد کنید.
Account #
202-410443-240
Account Type:
1
Customer Name:
Paul Martin Eloundou
PIN:
8402
Initial Deposit:
750
===========================================
‎==-= National Bank =-======================
‎-------------------------------------------
Enter a number for the new account(000-000000-000)202-410443-240
What type of account the customer wants to open
‎1 - Checking Account
‎2 - Savings Account
Enter account type: 1
Enter customer name: Paul Martin Eloundou
Ask the customer to enter a PIN: 8402
Enter the customer's initial deposit
Amount: 750
 1. Enter را بزنید.
===========================================
‎==-= National Bank =-======================
Customer Account Information
‎-------------------------------------------
Account #:  202-410443-240
Account Type: Checking
Full Name:  Paul Martin Eloundou
PIN #:    8402
Balance:   750.00
‎===========================================
What do you want to do now?
‎1 - Check account balance
‎2 - Make a deposit
‎3 - Withdraw money
‎4 - Transfer money from one account to another
 1. در مرحله ی بعدی 2 را تایپ کرده، سپس Enter را فشار دهید.
 2. مبلغ را رقم 226.85 وارد کنید و باز Enter را بزنید.
 3. از پنجره ی DOS خارج گشته و به محیط برنامه نویسی بازگردید.

آموزش سی شارپ - بررسی ساختارهای شرطی Case های ترکیبی

هر یک از case هایی که تاکنون به کار برده ایم، تنها یک احتمال را پیش از اجرای دستور مربوطه درنظر گرفته و بررسی می کرد. همچنین می توان برای اجرای دستور مرتبط (همان دستور) چندین case را با هم ترکیب کرد. برای نیل به این هدف، ابتدا case، سپس مقدار و نقطه ویرگول را وارد کنید. حال، با استفاده از فرمول نام برده case دیگری تایپ کنید. پس از ایجاد case های مورد نظر، می توان دستور دلخواه را اجرا کرد.

آموزش سی شارپ - بررسی ساختارهای شرطی مثال:

        
using System;‎
public enum HouseType
‎{
‎  Unknown,
‎  SingleFamily,
‎  Townhouse,
‎  Condominium
‎}
public class Exercise
‎{
‎  public static int Main()
‎  {
‎    var type = HouseType.Unknown;
‎    var choice = 0;
‎    var garage = "";
        
    Console.WriteLine("Enter the type of house you want to purchase");
‎    Console.WriteLine("1. Single Family");
‎    Console.WriteLine("2. Townhouse");
‎    Console.WriteLine("3. Condominium");
‎    Console.Write("You Choice? ");
‎    choice = int.Parse(Console.ReadLine());
‎    switch (choice)
‎    {
‎      case 1:
‎        type = HouseType.SingleFamily;
‎        break;
‎      case 2:
‎        type = HouseType.Townhouse;
‎        break;
‎      case 3:
‎        type = HouseType.Condominium;
‎        break;
‎      default:
‎        type = HouseType.Unknown;
‎        break;
‎    }
‎    Console.Write("Does the house have an indoor garage (y/n)? ");
‎    var answer = char.Parse(Console.ReadLine());
‎    switch (answer)
‎    {
‎      case 'y':
‎      case 'Y':
‎        garage = "Yes";
‎        break;
‎      
      case 'n':
‎      case 'N':
‎        garage = "No";
‎        break;
‎      default:
‎        garage = "Not Specified";
‎        break;
‎    }
‎    Console.WriteLine("\nDesired House Type: {0}"‎،‎ type);
‎    Console.WriteLine("Has indoor garage? {0}"‎،‎ garage);
‎    return 0;
‎  }
‎}

نتیجه ی زیر به دست می آید.

Enter the type of house you want to purchase
‎1. Single Family
‎2. Townhouse
‎3. Condominium
You Choice? 3
Does the house have an indoor garage (y/n)? Y
‎ ‎
Desired House Type: Condominium
Has indoor garage? Yes
Press any key to continue..‎‏.

آموزش سی شارپ - بررسی ساختارهای شرطی استفاده از Enumeration

یکی از اصلی ترین کاربردهای enumeration، پردازش آن در دستور switch می باشد. برای این منظور، باید مقدار enumeration را به switch ارسال کرد. مقادیر enumeration سپس در دستورات case پردازش می شوند.

آموزش سی شارپ - بررسی ساختارهای شرطی مثال:

        
using System;‎
public enum HouseType
‎{‎
‎  Unknown,
‎  SingleFamily,
‎  Townhouse,
‎  Condominium
‎}‎
public class Exercise
‎{‎
‎  public static int Main()‎
‎  {‎
‎    var PropertyType = "";‎
‎    var choice = 0;‎
‎    var garage = "";‎
‎    Console.WriteLine("Enter the type of house you want to purchase");‎
‎    Console.WriteLine("1. Single Family");‎
‎    Console.WriteLine("2. Townhouse");‎
‎    Console.WriteLine("3. Condominium");‎
‎    Console.Write("You Choice? ");‎
‎    choice = int.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    switch ((HouseType)choice)‎
‎    {‎
      case HouseType.SingleFamily:‎
        PropertyType = "Single Family";‎
‎        break;‎
‎      case HouseType.Townhouse:‎
‎        PropertyType = "Townhouse";‎
‎        break;‎
‎      case HouseType.Condominium:‎
‎        PropertyType = "Condominium";‎
‎        break;‎
‎      default:‎
‎        PropertyType = "Unknown";‎
‎        break;‎
‎    }‎
‎    Console.Write("Does the house have an indoor garage (y/n)? ");‎
‎    var answer = char.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    switch (answer)‎
‎    {‎
‎      case 'y':‎
‎      case 'Y':‎
‎        garage = "Yes";‎
‎        break;‎
‎      case 'n':‎
‎      case 'N':‎
‎        garage = "No";‎
‎        break;‎
‎ ‎      default:‎
‎        garage = "Not Specified";‎
‎        break;‎
‎    }‎
‎    Console.WriteLine("\nDesired House Type: {0}"‎،‎ PropertyType);‎
‎    Console.WriteLine("Has indoor garage? {0}"‎،‎ garage);‎
‎    return 0;‎
‎  }‎
‎}
 • 4259
 •    2344
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
بررسی ساختارهای شرطی (conditional structure) در سی شارپ
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .