آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش if (if statement) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

در تمامی زبان های برنامه نویسی لازم است تا ساختاری برای بررسی یک یا چند شرط و تصمیم گیری داشته باشیم. در زبان سی شارپ این ساختار به کمک دستور if به وجود می آید. در این بخش از سری آموزش سی شارپ به توضیح این دستور و فرآیند کار با آن خواهیم پرداخت.

 1. برای ایجاد فایل جدید، فهرست گزینه ی اصلی را باز کرده، روی Project -> Add New Item... کلیک کنید.
 2. در لیست میانی، گزینه ی Code File را انتخاب کنید.
 3. اسم فایل را به ElectronicStore را تغییر داده، کلید Enter را بزنید.
 4. در فایل خالی که در اختیار شما قرار می گیرد، دستورات زیر را وارد کنید.

مثال:

        
using System;
using ElectronicStore2;
public class Store
{
  StoreItem CreateStoreItem()
  {
    int? category = null;
    StoreItem sItem = new StoreItem();
    Console.Title = "Electronic Super Store";
    Console.WriteLine("=-= Nearson Electonics =-=");
    Console.WriteLine("******* Store Items ******");
    Console.WriteLine("To create a store item,enter its information");
    Console.Write("Item Number: ");
    sItem.itemNumber = long.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Category");
    Console.WriteLine("1. Unknown/Miscellaneous");
    Console.WriteLine("2. Cables and Connectors");
    Console.WriteLine("3. Cell Phones and Accessories");
    Console.WriteLine("4. Headphones");
    Console.WriteLine("5. Digital Cameras");
    Console.WriteLine("6. PDAs and Accessories");
    Console.WriteLine("7. Telephones and Accessories");
    Console.WriteLine("8. TVs and Videos - Plasma / LCD");
    Console.WriteLine("9. Surge Protector");
    Console.WriteLine("10. Instructional and Tutorials (VHS & DVD)TVs and ‎Videos");
    Console.Write("Your Choice? ");
    category = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (category == 1)
      sItem.category = ItemsCategories.Unknown;
    if (category == 2)
      sItem.category = ItemsCategories.CablesAndConnectors;
    if (category == 3)
      sItem.category = ItemsCategories.CellPhonesAndAccessories;
    if (category == 4)
      sItem.category = ItemsCategories.Headphones;
    if (category == 5)
      sItem.category = ItemsCategories.DigitalCameras;
    if (category == 6)
      sItem.category = ItemsCategories.PDAsAndAccessories;
    if (category == 7)
      sItem.category = ItemsCategories.TelephonesAndAccessories;
    if (category == 8)
      sItem.category = ItemsCategories.TVsAndVideos;
    if (category == 9)
      sItem.category = ItemsCategories.SurgeProtectors;
    if (category == 10)
      sItem.category = ItemsCategories.Instructional;
    Console.Write("Make:    ");
    sItem.manufacturer = Console.ReadLine();
    Console.Write("Model:    ");
    sItem.model = Console.ReadLine();
    Console.Write("Unit Price: ");
    sItem.unitPrice = decimal.Parse(Console.ReadLine());
    return sItem;
  }
  
  void DescribeStoreItem(StoreItem item)
  {
    Console.Title = "Electronic Super Store";
    Console.WriteLine("=-= Nearson Electonics =-=");
    Console.WriteLine("******* Store Items ******");
    Console.WriteLine("Store Item Description");
    Console.WriteLine("Item Number:  {0}",item.itemNumber);
    Console.WriteLine("Category:   {0}", item.category);
    Console.WriteLine("Make:     {0}", item.manufacturer);
    Console.WriteLine("Model:     {0}", item.model);
    Console.WriteLine("Unit Price:  {0:C}", item.unitPrice);
  }
‎
  public static int Main()
  {
    Store st = new Store();
    StoreItem saleItem = st.CreateStoreItem();
    Console.Clear();
    st.DescribeStoreItem(saleItem);
    System.Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. به منظور اجرای برنامه، در فهرست گزینه ی اصلی، روی Debug -> Start Debugging کلیک کنید.
 2. برای Item Number، 972485 را وارد کنید سپس Enter را بزنید.
 3. برای گزینه ی your choice عدد 5 را وارد کنید.
 4. برای آیتم make (ساخت)، Canon را وارد کنید، سپس کلید Enter را بزنید.
 5. برای آیتم model، PowerShot SX20IS را تایپ کرده و Enter را بزنید.
 6. برای گزینه ی unit price (قیمت محصول انتخابی)، 369.00 تایپ کرده، اکنون Enter را بزنید.

=-= Nearson Electonics =-=‎
‎******* Store Items ******‎
To create a store item، enter its information
Item Number: 972485‎
Category
‎1. Unknown/Miscellaneous‎
‎2. Cables and Connectors‎
‎3. Cell Phones and Accessories‎
‎4. Headphones‎
‎5. Digital Cameras‎
‎6. PDAs and Accessories‎
‎7. Telephones and Accessories‎
‎8. TVs and Videos - Plasma / LCD
‎9. Surge Protector‎
‎10. Instructional and Tutorials (VHS & DVD)TVs and Videos‎
Your Choice? 5‎
Make:    Canon
Model:    PowerShot SX20IS
Unit Price: 369.00

 1. کلید Enter را بزنید.

=-= Nearson Electonics =-=‎
‎******* Store Items ******‎
Store Item Description
Item Number:  972485‎
Category:   DigitalCameras
Make:     Canon
Model:     PowerShot SX20IS
Unit Price:  $369.00‎
Press any key to continue...

if...else

زیر نمونه ای از آنچه در بخش پیشین آموختیم تشریح شده است.

using System;‎
public enum HouseType
{‎
  Unknown,‎
  SingleFamily,‎
  Townhouse,‎
  Condominium
}‎
public class Exercise
{‎
  static int Main()‎
  {‎
    var type = HouseType.Unknown;‎
    var choice = 0;‎
    Console.WriteLine("Enter the type of house you want to purchase");‎
    Console.WriteLine("1. Single Family");‎
    Console.WriteLine("2. Townhouse");‎
    Console.WriteLine("3. Condominium");‎
    Console.Write("You Choice? ");‎
    choice = int.Parse(Console.ReadLine());‎
    if (choice == 1)‎
      type = HouseType.SingleFamily;‎
    if (choice == 2)‎
      type = HouseType.Townhouse;‎
    if (choice == 3)‎
      type = HouseType.Condominium;‎
    Console.WriteLine("\nDesired House Type: {0}", type);‎
    if (type == HouseType.SingleFamily)‎
      Console.WriteLine("\nDesired House Matched");‎
    return 0;‎
‎  }‎
}

چنانچه برای اجرای عملیات از شرط if استفاده بکنید ونتیجه ی آن صحیح (true) درآید، با توجه به گفته های پیشین می توان دستور مربوطه را اجرا کرد. همان طور که در بخش پیشین به آن پرداختیم، هر نتیجه ی دیگری نادیده گرفته می شود. به عنوان یک جایگزین برای شرط if در چنین مواقعی از else استفاده می شود (به این معنا که اگر if اجرا نشد else اجرا می شود). فرمول آن به ترتیب زیر است.

if(Condition)
  Statement 1;
else
  Statement 2;

به خاطر داشته باشید این بار هم Condition می تواند یک عملیات Boolean باشد، مشابه آنچه در مبحث پیشین به آن پرداختیم. در صورتی که Condition درست بود، کامپایلر Statement1 را اجرا می کند. چنانچه Condition غلط (false) بود، کامپایلر Statement2 را اجرا می کند.

مثال:

using System;‎
public enum HouseType
‎{‎
‎  Unknown,‎
‎  SingleFamily,‎
‎  Townhouse,‎
‎  Condominium
‎}‎
public class Program
‎{‎
‎  static int Main()‎
‎  {‎
‎    var type = HouseType.Unknown;‎
‎    var choice = 0;‎
‎    Console.WriteLine("Enter the type of house you want to purchase");‎
‎    Console.WriteLine("1. Single Family");‎
‎    Console.WriteLine("2. Townhouse");‎
‎    Console.WriteLine("3. Condominium");‎
‎    Console.Write("You Choice? ");‎
‎    choice = int.Parse(Console.ReadLine());‎
‎    if (choice == 1)‎
‎      type = HouseType.SingleFamily;‎
‎    if (choice == 2)‎
‎      type = HouseType.Townhouse;‎
‎    if (choice == 3)‎
‎      type = HouseType.Condominium;‎
‎    Console.WriteLine("\nDesired House Type: {0}",type);‎
‎    if (type == HouseType.SingleFamily)‎
‎      Console.WriteLine("Desired House Matched");‎
‎    else
‎      Console.WriteLine("No House Desired");‎
    return 0;‎
  }‎
}

نمونه ای از برنامه

Enter the type of house you want to purchase
‎1. Single Family
‎2. Townhouse
‎3. Condominium
You Choice? 1
‎
Desired House Type: SingleFamily
Desired House Matched
Press any key to continue...

مثالی دیگر

Enter the type of house you want to purchase
‎1. Single Family
‎2. Townhouse
‎3. Condominium
You Choice? 2
‎
Desired House Type: Townhouse
No House Desired
Press any key to continue...
 • 2864
 •    2224
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش if (if statement) در سی شارپ
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .