آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مثال دستور if (if...else example) سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

شکل کامل شده دستور if می تواند به همراه بخش else باشد. در سی شارپ چنانچه شرط درون پرانتز دستور if نتیجه نادرست داشته باشد(در نتیجه بلوک if اجرا نخواهد شد)، می توان بلوک خاصی برای این حالت با دستور else قرار داد تا اجرا شود. به طور کلی در آموزش سی شارپ در ساختارهای شرطی و تصمیم گیری چنانچه شرط مورد نظر نتیجه درست داشته باشد یک روند اجرا شده و در غیر این صورت می توان روند دیگری را اجرا نمود. استفاده از بخش else اختیاری است.

 1. به منظور استفاده از شرط if...else فایل ElectronicStore.cs را به ترتیب زیر اصلاح کنید.
using System;
using ElectronicStore2;
public class Store
{
  StoreItem CreateStoreItem()
  {
    int? category = null;
    decimal itemPrice = 0m;
    StoreItem sItem = new StoreItem();
    Console.Title = "Electronic Super Store";
    Console.WriteLine("=-= Nearson Electonics =-=");
    Console.WriteLine("******* Store Items ******");
    Console.WriteLine("To create a store item, enter its information");
    Console.Write("Item Number: ");
    sItem.itemNumber = long.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Category");
    Console.WriteLine("1. Unknown/Miscellaneous");
    Console.WriteLine("2. Cables and Connectors");
    Console.WriteLine("3. Cell Phones and Accessories");
    Console.WriteLine("4. Headphones");
    Console.WriteLine("5. Digital Cameras");
    Console.WriteLine("6. PDAs and Accessories");
    Console.WriteLine("7. Telephones and Accessories");
    Console.WriteLine("8. TVs and Videos - Plasma / LCD");
    Console.WriteLine("9. Surge Protector");
    Console.WriteLine("10. Instructional and Tutorials (VHS & DVD)TVs and ‎Videos");
    Console.Write("Your Choice? ");
    category = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (category == 1)
      sItem.category = ItemsCategories.Unknown;
    if (category == 2)
      sItem.category = ItemsCategories.CablesAndConnectors;
    if (category == 3)
      sItem.category = ItemsCategories.CellPhonesAndAccessories;
    if (category == 4)
      sItem.category = ItemsCategories.Headphones;
    if (category == 5)
      sItem.category = ItemsCategories.DigitalCameras;
    if (category == 6)
      sItem.category = ItemsCategories.PDAsAndAccessories;
    if (category == 7)
      sItem.category = ItemsCategories.TelephonesAndAccessories;
    if (category == 8)
      sItem.category = ItemsCategories.TVsAndVideos;
    if (category == 9)
      sItem.category = ItemsCategories.SurgeProtectors;
    if (category == 10)
      sItem.category = ItemsCategories.Instructional;
    Console.Write("Make:    ");
    sItem.manufacturer = Console.ReadLine();
    Console.Write("Model:    ");
    sItem.model = Console.ReadLine();
    Console.Write("Unit Price: ");
    itemPrice = decimal.Parse(Console.ReadLine());
    if (itemPrice <= 0)
      sItem.unitPrice = 0.00m;
    else
      sItem.unitPrice = itemPrice;
    return sItem;
  }
  
  string GetItemCategory(ItemsCategories cat)
  {
    string strCategory = "Unknown";
    if (cat == ItemsCategories.CablesAndConnectors)
      strCategory = "Cables & Connectors";
    if (cat == ItemsCategories.CellPhonesAndAccessories)
      strCategory = "Cell Phones & Accessories";
    if (cat == ItemsCategories.Headphones)
      strCategory = "Headphones";
    if (cat == ItemsCategories.DigitalCameras)
      strCategory = "Digital Cameras";
    if (cat == ItemsCategories.PDAsAndAccessories)
      strCategory = "PDAs & Accessories";
    if (cat == ItemsCategories.TelephonesAndAccessories)
      strCategory = "Telephones & Accessories";
    if (cat == ItemsCategories.TVsAndVideos)
      strCategory = "TVs & Videos";
    if (cat == ItemsCategories.SurgeProtectors)
      strCategory = "Surge Protectors";
    if (cat == ItemsCategories.Instructional)
      strCategory = "Instructional";
    return strCategory;
  }
  void DescribeStoreItem(StoreItem item)
  {
    string strCategory = GetItemCategory(item.category);
    Console.Title = "Electronic Super Store";
    Console.WriteLine("=-= Nearson Electonics =-=");
    Console.WriteLine("******* Store Items ******");
    Console.WriteLine("Store Item Description");
    Console.WriteLine("Item Number:  {0}", item.itemNumber);
    Console.WriteLine("Category:   {0}", strCategory);
    Console.WriteLine("Make:     {0}", item.manufacturer);
    Console.WriteLine("Model:     {0}", item.model);
    Console.WriteLine("Unit Price:  {0:C}", item.unitPrice);
  }
  public static int Main()
  {
    Store st = new Store();
    StoreItem saleItem = st.CreateStoreItem();
    Console.Clear();
    st.DescribeStoreItem(saleItem);
    System.Console.ReadKey();
‎    
    return 0;
  }‎
}
 1. برای اجرای برنامه, فهرست گزینه ی اصلی را باز کرده, سپس : Debug -> Start Debugging
 2. حال مقادیر را به ترتیب زیر وارد کنید و پس از هر کدام کلید Enter را فشار دهید.

=-= Nearson Electonics =-=
‎******* Store Items ******
To create a store item, enter its information
Item Number: 992052
Category
‎1. Unknown/Miscellaneous
‎2. Cables and Connectors
‎3. Cell Phones and Accessories
‎4. Headphones
‎5. Digital Cameras
‎6. PDAs and Accessories
‎7. Telephones and Accessories
‎8. TVs and Videos - Plasma / LCD
‎9. Surge Protector
‎10. Instructional and Tutorials (VHS & DVD)TVs and Videos
Your Choice? 4
Make:    Sennheiser
Model:    HD-555
Unit Price: 104.00

 1. Enter را بزنید.

=-= Nearson Electonics =-=
‎******* Store Items ******
Store Item Description
Item Number:  992052
Category:   Headphones
Make:     Sennheiser
Model:     HD-555
Unit Price:  $104.00

 1. اکنون پنجره ی DOS را بسته و به محیط برنامه نویسی برگردید.
 • 5111
 •    2180
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .