آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Login به آپلیکیشن با استفاده از FaceBook

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پیاده سازی قابلیت هویت سنجی برای ورود کاربر به اپلیکیشن با facebook login و دسترسی به مقدار پارامتر query string

در این آموزش با استفاده از پکیج facebook ناگت در اپلیکیشن C# خود و دسترسی به مقدار پارامتر/متغیر querystring، قابلیت هویت سنجی (authorization) کاربر برای ورود به سایت (از طریق صفحه ی ورود و login سایت facebook) را پیاده سازی می کنیم.

 1. ابتدا لازم است پکیج "facebook" در nuget را داخل پروژه ی C# خود نصب نمایید.
 2. در گام دوم بایستی اپلیکیشن Facebook خود را با مراجعه به آدرس https://developers.facebook.com/ ایجاد کرده، سپس appId و appSecret را در اپلیکیشن مربوطه ذخیره نمایید.
 3. حال کد زیر را جهت پیاده سازی قابلیت هویت سنجی (authorization) facebook اجرا کرده و متد "FacebookLogin" را در action event فراخوانی کنید.
  //fig-1 
  [HttpPost] 
  public string FacebookLogin() { 
    try { 
      // Instantiate the Facebook client 
      var oauth = new FacebookClient(); 
      var fbLoginUrl = oauth.GetLoginUrl(new { 
        client_id = "Enter ApplicationID", 
          client_secret = "Enter ApplicationSecret", 
          redirect_uri = "Enter RedirectUri", 
          response_type = "code", 
          scope = "manage_pages,email" // Add other permissions as needed 
      }); 
      var fbloginUri = fbLoginUrl.AbsoluteUri; 
      Session["ClientId"] = "Enter ApplicationID", 
        return fbloginUri; 
    } catch (Exception) { 
      return null; 
    } 
  } // This is just a sample script. Paste your real code (javascript or HTML) here. 
  if ('this_is' == /an_example/) { 
    of_beautifier(); 
  } else { 
    var a = b ? (c % d) : e[f]; 
  } 
  
 4. در زیر url لازم برای دسترسی به صفحه ی ورود/facebook login را مشاهده می کند.
  https://www.facebook.com/login.php?skip_api_login=?&api_key=?&signed_next=?&next=?&cancel_url=?&display=?&locale=?&logger_id=?
 5. پس از هویت سنجی کاربر از طریق صفحه ی login سایت Facebook، شما url زیر را با [code] پارامتر querystrings دریافت می کنید:
  http://localhost:url?code=?

 6. لازم است مقدار پارامتر یا متغیر Querystring را در فضای session ذخیره کرده و تابع زیر را در event page_load فراخوانی نمایید.
  //fig-2 
  public void GetQueryStringValue() { 
    string _code = string.Empty; 
    if (!string.IsNullOrEmpty(System.Web.HttpContext.Current.Request.UrlReferrer.Query)) { 
      List < string > collection = GetQueryStringCollection(System.Web.HttpContext.Current.Request.UrlReferrer.Query, 0); 
      if (collection != null && collection.Count > 0) { 
        _code = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlDecode(collection[0]); 
        Session["code"] = _code; 
      } 
    } 
  } 
  // Get Querystring name value collection 
  public List < string > GetQueryStringCollection(string url, int count) { 
    string keyValue = string.Empty; 
    List < string > collection = new List < string > (); 
    string[] querystrings = url.Split('&'); 
    if (querystrings != null && querystrings.Count() > count) { 
      for (int i = 0; i < querystrings.Count(); i++) { 
        string[] pair = querystrings[i].Split('='); 
        collection.Add(pair[1]); 
      } 
    } 
    return collection; 
  } 
  
 • 1229
 •    1158
 • تاریخ ارسال :   1396/05/12

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .