آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش placeholder در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

placeholderها ابزارهایی برای کنترل چیدمان و ترتیب عناصر نمایش دهنده در برنامه هستند. به کمک این ابزارها می توان به شکلی ساده تر و موثرتر داده ها و المان های برنامه را به شکل مورد نظر نمایش داد.

 1. برای این منظور فایل مورد نظر را به صورت زیر اصلاح کنید.
        
using System;
public class OrderProcessing
{
  public static int Main()
  {
    // Price of items
    const double PriceOneShirt = 0.95;
    const double PriceAPairOfPants = 2.95;
    const double PriceOneDress = 4.55;
    const double TaxRate = 0.0575; // 5.75%
    // Basic information about an order
    string customerName, homePhone;
    DateTime orderDate;
    // Unsigned numbers to represent cleaning items
    uint numberOfShirts, numberOfPants, numberOfDresses;
    // Each of these sub totals will be used for cleaning items
    double subTotalShirts, subTotalPants, subTotalDresses;
    // Values used to process an order
    double totalOrder, taxAmount, salesTotal, difference;
    double amountTended, moneyChange;
    Console.Title = "Georgetown Dry Cleaning Services";
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    // Request order information from the user
    Console.Write("Enter Customer Name: ");
    customerName = Console.ReadLine();
    Console.Write("Enter Customer Phone: ");
    homePhone = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Enter the order date and " + "time (mm/dd/yyyyhh:mm AM/PM)");
    orderDate = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    // Request the quantity of each category of items
    Console.Write("Number of Shirts: ");
    numberOfShirts = uint.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Number of Pants:  ");
    numberOfPants = uint.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Number of Dresses: ");
    numberOfDresses = uint.Parse(Console.ReadLine());
    // Perform the necessary calculations
    subTotalShirts = numberOfShirts * PriceOneShirt;
    subTotalPants = numberOfPants * PriceAPairOfPants;
    subTotalDresses = numberOfDresses * PriceOneDress;
    // Calculate the "temporary" total of the order
    totalOrder = subTotalShirts + subTotalPants + subTotalDresses;
    // Calculate the tax amount using a constant rate
    taxAmount = totalOrder * TaxRate;
    // Add the tax amount to the total order
    salesTotal = totalOrder + taxAmount;
    // Communicate the total to the user...
    Console.Write("\nThe Total order is: ");
    Console.WriteLine(salesTotal);
    // and request money for the order
    Console.Write("Amount Tended? ");
    amountTended = double.Parse(Console.ReadLine());
    // Calculate the difference owed to the customer
    // or that the customer still owes to the store
    difference = amountTended - salesTotal;
    Console.Clear();
    // Display the receipt
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.WriteLine("Customer:  {0}", customerName);
    Console.WriteLine("Home Phone: {0}", homePhone);
    Console.WriteLine("Date & Time: {0}", orderDate);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Item Type Qty Unit/Price Sub-Total");
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Shirts   {0}   {1}   {2}",
    numberOfShirts,
    PriceOneShirt, subTotalShirts);
    Console.WriteLine("Pants    {0}   {1}   {2}",
    numberOfPants,
    PriceAPairOfPants, subTotalPants);
    Console.WriteLine("Dresses   {0}   {1}   {2}",
    numberOfDresses,
    PriceOneDress, subTotalDresses);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Total Order:   {0}", totalOrder);
    Console.WriteLine("Tax Rate:    {0}%", TaxRate * 100);
    Console.WriteLine("Tax Amount:   {0}", taxAmount);
    Console.WriteLine("Net Price:    {0}", salesTotal);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Amount Tended:  {0}", amountTended);
    Console.WriteLine("Difference:   {0}", difference);
    Console.WriteLine("====================================");
    System.Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. برنامه را اجرا کرده تا نتیجه ی آن را مشاهده کنید.
 2. اکنون پنجره ی DOS را ببندید

تبدیل به رشته

پیش تر ذکر شد که هر آنچه در محیط C# با صفحه کلید تایپ می شود عمدتاً رشته است و تبدیل آن به نوع مورد نیاز، دیگر وظیفه ی برنامه نویس می باشد و برعکس، چنانچه مقداری داشته باشید که (در قالب) رشته نبود می توان به راحتی آن را به رشته تبدیل کرد. برای پشتیبانی از چنین امکان و قابلیتی، تمامی نوع داده های.NET Framework مکانیسمی به نام ToString را ارائه می دهند. در زبان C# پروسه ی تبدیل معمولاً به صورت اتوماتیک توسط compilerانجام می شود. با این وجود، در برخی موارد شما خود مجبور به انجام فرایند تبدیل هستید. به منظور تبدیل مقداری از داده های نوع اولیه به رشته، اسم متغیر و به دنبال آن عملگر نقطه و تابع ToString() را تایپ کنید. توجه خود را به مثال زیر جلب کنید.

        
using System;
public class Exercise
{
  public static void Main()
  {
    var fullName = "AnselmeBogos";
    var age = 15;
    var hSalary = 22.74;
    Console.WriteLine("Full Name: {0}", fullName);
    Console.WriteLine("Age: {0}", age.ToString());
    Console.WriteLine("Distance: {0}", hSalary.ToString());
    Console.WriteLine();
  }
}

در برخی حالات می توان داده داخل پرانتز تابع ToString() قرار داد.

 • 3169
 •    1920
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .