آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

بول (bool) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

یک مدل داده بسیار پرکاربرد در تمام زبان های برنامه نویسی داده های بولی یا منطقی هستند. معمولا این داده ها دارای تنها دو حالت درست/نادرست و یا یک/صفر هستند که برای ساختارهای تصمیم گیری و یا نشانه گذاری برخی حالات جهت تصمیم گیری به کار می روند.

هنگام تعامل با کامپیوتر، کاربر ممکن است مقادیری را به برنامه ی در حال اجرا عرضه کند که برخی از این مقادیر معتبر هستند ولی برخی دیگر نیاز به اصلاحاتی دارند یا توسط رایانه رد می شوند. برای جلوگیری از این رخداد مقادیر باید مرتب مورد بررسی قرار بگیرند. اعتبار یک مقدار در رابطه با نوعش بررسی می شود. برای مثال، یک شرط می تواند درست باشد یا یک عدد مساوی عدد دیگری باشد. برای اعتبار سنجی مقادیر، زبان C# یک سری نشانه عرضه می کند که از آن ها به عنوان عملگرهای Boolean یاد می شود.

تعریف متغیرهای Boolean

 1. Microsoft Visual Studio را اجرا کنید.
 2. برای ایجاد برنامه ی جدید، به فهرست اصلی مراجعه کرده، روی File -> New Project... کلیک کنید.
 3. در فهرست میانی روی گزینه ی Empty Project کلیک کنید.
 4. اسم مورد نظررا به NationalBank2 تغییر دهید.
 5. برای ایجاد فایل جدید، در پنجره ی Solution Explorer، راست کلیک کرده سپس NationalBank2 -> Add -> New Item...
 6. گزینه ی Code File را از لیست میانی انتخاب کنید.
 7. اسم فایل را به Employee تغییر دهید.
 8. Add را کلیک کنید.
 9. فایل Employee.cs را به شکل زیر اصلاح کنید.
        
public class Employee
{
  public string EmployeeNumber;
  public string FirstName;
  public string LastName;
  public double HourlySalary;
  public Employee(string emplNbr = "00-000", string fName = "John",
          string lName = "Doe", double salary = 0.00)
  {
    EmployeeNumber = emplNbr;
    FirstName = fName;
    LastName = lName;
    HourlySalary = salary;
  }
}
 1. برای ایجاد فایل جدید، در پنجره ی Solution Explorer، راست کلیک کرده سپس : NationalBank2 -> Add -> New Item....
 2. توجه داشته باشید که در لیست میانی گزینه ی Code File انتخاب شده باشد. اسم آن را به Management تغییر دهید و کلید Enter را بزنید.
 3. فایل را به صورت زیر اصلاح کنید.
        
using System;
public class Management
{
  private static Employee HireEmployee()
  {
    Employee empl = new Employee();
    Console.Title = "National Bank";
    Console.WriteLine("=======================");
    Console.WriteLine("==-= National Bank =-==");
    Console.WriteLine("To hire a new employee, enter the following information");
    Console.WriteLine("-----------------------");
    Console.Write("Employee #:  ");
    empl.EmployeeNumber = Console.ReadLine();
    Console.Write("First Name:  ");
    empl.FirstName = Console.ReadLine();
    Console.Write("Last Name:   ");
    empl.LastName = Console.ReadLine();
    Console.Write("Hourly Salary: ");
    empl.HourlySalary = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("=======================");
    return empl;
  }
  private static void ShowEmployeeRecord(Employee empl)
  {
    Console.Title = "National Bank";
    Console.WriteLine("=======================");
    Console.WriteLine("==-= National Bank =-==");
    Console.WriteLine("  Employee Record");
    Console.WriteLine("-----------------------");
    Console.WriteLine("Employee #:  {0}", empl.EmployeeNumber);
    Console.WriteLine("First Name:  {0}", empl.FirstName);
    Console.WriteLine("Last Name:   {0}", empl.LastName);
    Console.WriteLine("Hourly Salary: {0}", empl.HourlySalary);
    Console.WriteLine("=======================");
  }
  public static int Main()
  {
    Employee clerk = null ;
    clerk = HireEmployee();
    Console.Clear();
    ShowEmployeeRecord(clerk);
    Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. برای اجرای برنامه، به فهرست اصلی مراجعه کرده، سپس روی Debug -> Start Debugging کلیک کنید.
 2. اطلاعات لازم را به صورت زیر اصلاح کنید.
Employee #
88-602
First Name
Joan
Last Name
Gergman
Hourly Salary
16.85
 1. کلید Enter را فشار دهید.

 

=======================
==-= National Bank =-==
  Employee Record
-----------------------
Employee #:  88-602
First Name:  Joan
Last Name:   Bergman
Hourly Salary: 16.85
=======================

 

 1. حال Enter را زده تا پنجره ی DOS بسته شود.

تعریف متغیر Boolean

به متغیری Boolean گفته می شود که مقدار آن از دو حالت true یا false خارج نباشد. برای تعریف متغیر Boolean، می توان هر یک از دو کلیدواژه ی var یا bool را به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    bool drinkingUnderAge;
    return 0;
  }
}

می توان از نوع داده ی Boolean برای تعریف متغیر Boolean استفاده کرد. نوع داده ی Boolean بخشی از فضای نام System می باشد.

مثال:

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    Boolean drinkingUnderAge;
    return 0;
  }
}

پس از تعریف متغیر، باید آن را با (مقدار) true یا false مقداردهی اولیه کرد. در حقیقت، چنانچه متغیر نام برده را به عنوان var تعریف کنید، چاره ای جز مقداردهی اولیه ی آن ندارید. توجه خود را به مثال زیر جلب کنید.

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    var drinkingUnderAge = true;
    return 0;
  }
}

به منظور نمایش مقدار متغیر Boolean در کنسول، می توانید اسم آن را در پرانتزهای متد Write() یا WriteLine() کلاس console تایپ کنید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    var drinkingUnderAge = true;
    Console.WriteLine("Drinking Under Age: {0}", drinkingUnderAge);
    return 0;
  }
}

نتیجه

Drinking Under Age: True
Press any key to continue...
می توانید هر زمان که لازم می دانید، مقدار متغیر Boolean را با تخصیص مقادیر true یا false تغییر دهید.

مثال:

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    var drinkingUnderAge = true;
    Console.WriteLine("Drinking Under Age: {0}", drinkingUnderAge);
    drinkingUnderAge = false;
    Console.WriteLine("Drinking Under Age: {0}", drinkingUnderAge);
    return 0;
  }
}

نتیجه

Drinking Under Age: True
Drinking Under Age: False
Press any key to continue...

بازیابی مقدار متغیر Boolean

می توان مقدار یک متغیر Boolean را از کاربر در خواست کرد. در این مورد، لازم است کاربر True (یا true) یا False (یا false) را تایپ کند. برای بازیابی آن باید از متدهای Read() یا ReadLine() کلاس Console کمک گرفت.

مثال:

        
using System;
public class Exercise
{
  static int Main()
  {
    var drivingUnderAge = false;
    Console.WriteLine("Were you driving under age?");
    Console.Write("If Yes, enter True. Otherwise enter False: ");
    drivingUnderAge = bool.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("\nWas Driving Under Age: {0}\n", drivingUnderAge);
    return 0;
  }
}

نتیجه

Were you driving under age?
If Yes، enter True. Otherwise enter False: true
Was Driving Under Age: True
Press any key to continue...

ایجاد فیلد Boolean

مثل دیگر نوع متغیر هایی که در مباحث پیشین با آن برخورد داشتیم، می توان متغیر Boolean را به فیلد یک کلاس تبدیل کرد. متغیر مذکور را مثل هر نوع متغیر دیگر، البته با کلید واژه ی bool یا نوع داده ی Boolean تعریف می کنید.

مثال:

        
public class House
{
  char typeOfHome;
  int beds;
  float baths;
  byte stories;
  bool hasCarGarage;
  int yearBuilt;
  double value;
}

هنگام مقداردهی اولیه ی شی ای که متغیر Boolean یک عضو آن محسوب می شود، کافی است true یا false به متغیر مربوط اختصاص دهید. به همین نحو، می توانید مقدار متغیر عضو Boolean را با دسترسی به آن بازیابی یا چک کنید. نمونه های آن را در زیر مشاهده می کنید.

        
using System;
public class House
{
  public char typeOfHome;
  public int beds;
  public float baths;
  public byte stories;
  public bool hasCarGarage;
  public int yearBuilt;
  public double value;
}
public class Program
{
  static int Main()
  {
    var Condominium = new
    {
      hasCarGarage = false,
      yearBuilt = 2002,
      baths = 1.5F,
      stories = 18,
      value = 155825,
      beds = 2,
      typeOfHome = 'C'
    };
    Console.WriteLine("=//= Altair Realtors =//=");
    Console.WriteLine("=== Property Listing ===");
    Console.WriteLine("Type of Home:    {0}", Condominium.typeOfHome);
    Console.WriteLine("Number of Bedrooms: {0}", Condominium.beds);
    Console.WriteLine("Number of Bathrooms: {0}", Condominium.baths);
    Console.WriteLine("Number of Stories:  {0}", Condominium.stories);
    Console.WriteLine("Year Built:     {0}", Condominium.yearBuilt);
    Console.WriteLine("Has Car Garage:   {0}", Condominium.hasCarGarage);
    Console.WriteLine("Monetary Value:   {0}\n", Condominium.value);
    return 0;
  }
}

نتیجه ی زیر به دست می آید.

=//= Altair Realtors =//=
=== Property Listing ===
Type of Home:    C
Number of Bedrooms: 2
Number of Bathrooms: 1.5
Number of Stories:  18
Year Built:     2002
Has Car Garage:   Fals
Monetary Value:   155825
Press any key to continue...

آرگومان های Boolean

درست مثل پارامترهای انواع دیگر، می توان آرگومان (از) نوع bool یا Boolean به متد ارسال کرد. چنین آرگومانی می تواند تنها دو مقدار true یا false را داشته باشد.

 • 6907
 •    2134
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .