آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

کار با تاریخ و زمان (date & time) در سی شارپ

دوره های مرتبط با این مقاله

لیست دانلود فیلم های آموزشی مربوط به C#

بسیاری مواقع لازم است تا در یک برنامه با مقادیر مربوط به تاریخ و زمان کار کنیم. درج یا به یاد آوری مناسبت های ثبت شده از رایج ترین نمونه های این حوزه هستند. در این مقاله به چگونگی کار با این امکانات در زبان سی شارپ خواهیم پرداخت.

 1. به منظور درج تاریخ و مقدار جدید، برنامه را به صورت زیر اصلاح کنید
        
using System;
public class OrderProcessing
{
  public static int Main()
  {
    // Price of items
    const double PriceOneShirt = 0.95;
    const double PriceAPairOfPants = 2.95;
    const double PriceOneDress = 4.55;
    const double TaxRate = 0.0575; // 5.75%
    // Basic information about an order
    string customerName, homePhone;
    DateTime orderDate;
    // Unsigned numbers to represent cleaning items
    uint numberOfShirts, numberOfPants, numberOfDresses;
    // Each of these sub totals will be used for cleaning items
    double subTotalShirts, subTotalPants, subTotalDresses;
    // Values used to process an order
    double totalOrder, taxAmount, salesTotal;
    double amountTended, moneyChange;
    Console.Title = "Georgetown Dry Cleaning Services";
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    // Request order information from the user
    Console.Write("Enter Customer Name: ");
    customerName = Console.ReadLine();
    Console.Write("Enter Customer Phone: ");
    homePhone = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Enter the order date and " + "time (mm/dd/yyyyhh:mm AM/PM)");
    orderDate = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    // Request the quantity of each category of items
    Console.Write("Number of Shirts: ");
    string strShirts = Console.ReadLine();
    numberOfShirts = uint.Parse(strShirts);
    Console.Write("Number of Pants:  ");
    string strPants = Console.ReadLine();
    numberOfPants = uint.Parse(strPants);
    Console.Write("Number of Dresses: ");
    string strDresses = Console.ReadLine();
    numberOfDresses = uint.Parse(strDresses);
    // Perform the necessary calculations
    subTotalShirts = numberOfShirts * PriceOneShirt;
    subTotalPants = numberOfPants * PriceAPairOfPants;
    subTotalDresses = numberOfDresses * PriceOneDress;
    // Calculate the "temporary" total of the order
    totalOrder = subTotalShirts +
    subTotalPants +
    subTotalDresses;
    // Calculate the tax amount using a constant rate
    taxAmount = totalOrder * TaxRate;
    // Add the tax amount to the total order
    salesTotal = totalOrder + taxAmount;
    // Communicate the total to the user...
    Console.Write("\nThe Total order is: ");
    Console.WriteLine(salesTotal);
    // and request money for the order
    Console.Write("Amount Tended? ");
    amountTended = double.Parse(Console.ReadLine());
     
    // Calculate the difference owed to the customer
    // or that the customer still owes to the store
    moneyChange = amountTended - salesTotal;
    Console.Clear();
    // Display the receipt
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.WriteLine("-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-");
    Console.WriteLine("====================================");
    Console.Write("Customer:  ");
    Console.WriteLine(customerName);
    Console.Write("Home Phone: ");
    Console.WriteLine(homePhone);
    Console.Write("Date & Time: ");
    Console.WriteLine(orderDate);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.WriteLine("Item Type Qty Unit/Price Sub-Total");
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.Write("Shirts   ");
    Console.Write(numberOfShirts);
    Console.Write("   ");
    Console.Write(PriceOneShirt);
    Console.Write("   ");
    Console.WriteLine(subTotalShirts);
    Console.Write("Pants    ");
    Console.Write(numberOfPants);
    Console.Write("   ");
    Console.Write(PriceAPairOfPants);
    Console.Write("   ");
    Console.WriteLine(subTotalPants);
    Console.Write("Dresses   ");
    Console.Write(numberOfDresses);
    Console.Write("   ");
    Console.Write(PriceOneDress);
    Console.Write("   ");
    Console.WriteLine(subTotalDresses);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.Write("Total Order:   ");
    Console.WriteLine(totalOrder);
    Console.Write("Tax Rate:    ");
    Console.Write(TaxRate * 100);
    Console.WriteLine('%');
    Console.Write("Tax Amount:   ");
    Console.WriteLine(taxAmount);
    Console.Write("Net Price:    ");
    Console.WriteLine(salesTotal);
    Console.WriteLine("------------------------------------");
    Console.Write("Amount Tended:  ");
    Console.WriteLine(amountTended);
    Console.Write("Difference:   ");
    Console.WriteLine(moneyChange);
    Console.WriteLine("====================================");
    System.Console.ReadKey();
    return 0;
  }
}
 1. حال برنامه را اجرا کنید . نتیجه ی زیر به دست می آید.

-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-
Enter Customer Name: Alexander Pappas
Enter Customer Phone: (301) 397-9764
Enter the order date and time (mm/dd/yyyyhh:mm AM/PM)
06/22/98 08:26 AM
Number of Shirts: 2
Number of Pants:  6
Number of Dresses: 0
The Total order is: 20.727000
Amount Tended? 50

 1. کلید Enter را فشار دهید.

===================================
-/- Georgetown Dry Cleaning Services -/-
====================================
Customer:  Alexander Pappas
Home Phone: (301) 397-9764
Date & Time: 6/22/1998 8:26:00 AM
------------------------------------
Item Type Qty Unit/Price Sub-Total
------------------------------------
Shirts   2   0.95   1.90
Pants    6   2.95   17.70
Dresses   0   4.55   0
------------------------------------
Total Order:   19.60
Tax Rate:    5.7500%
Tax Amount:   1.127000
Net Price:    20.727000
------------------------------------
Amount Tended:  50
Difference:   29.273000
====================================

 1. به محیط برنامه نویسی برگردید.
 • 7775
 •    2552
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .