آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش توابع مرتبط با آرایه ها در جاوا اسکریپت

دوره های مرتبط با این مقاله

توابع مرتبط با آرایه ها در جاوا اسکریپت / JavaScript array methods

قدرت زبان برنامه نویسی تحت وب جاوا اسرکیپت مبتنی بر توابع و متدهای توانمندی است که در آن بکار می رود.

تبدیل آرایه به رشته / array to string conversion

کلیه ی اشیا در زبان javascript دارای متدهای ()valueOf و ()toString می باشند.
تابع ()valueOf رفتار یا عملکرد پیش فرض یک آرایه است. متد بیان شده یک آرایه را به صورت رشته (string) بازگردانی می نماید.

مثال:

نمونه یک

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.valueOf(); 
امتحان کنید

در زبان جاوا اسکریپت، هر دو متدهای ()valueOf و ()toString یکسان محسوب می شوند.

مثال:

نمونه دو

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString(); 
امتحان کنید

متد ()join تمامی المان های آرایه را در قالب یک رشته به هم متصل می کند. عملکرد این متد درست مشابه ()toString می باشد با این تفاوت که با استفاده از این تابع می توان separator (جدا کننده) بین المان های آرایه را نیز تعریف و مشخص کرد.

مثال:

نمونه سه

 

امتحان کنید

استفاده از توابع ()pop و ()push

به هنگام کار با آرایه ها، به راحتی می توان المان جدید به آن ها ضمیمه کرد و یا یک المان موجود را از آن حذف کرد.
توابع یا متدهای () pop و () push هم دقیقا همین کار را انجام می دهند.
تابع () pop یک آیتم موجود را از انتهای آرایه ی مورد نظر حذف می کند.

مثال:

نمونه چهار

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.pop();       // Removes the last element ("Mango") from fruits
امتحان کنید

این در حالی است که متد push() یک المان جدید به انتهای آرایه ی موجود اضافه می کند.

نکته:

توجه داشته باشید که [0] اولین المان در یک آرایه می باشد و [1] دومین و همین طور ادامه می یابد. اندیس (شمارنده) های آرایه از عدد 0 آغاز می گردند.

مثال:

نمونه پنج

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Kiwi");    // Adds a new element ("Kiwi") to fruits
امتحان کنید

متد () pop رشته ای را برمی گرداند که از آرایه حذف گردیده، متد () push تعداد المان های آرایه ی جدید را بازیابی می کند.

حذف اولین المان یک آرایه – تابع shift

Shifting یا جابجایی درست همانند متد poping (حذف المان از انتهای آرایه) عمل می کند با این تفاوت که بجای المان پایانی، المان آغازین یک آرایه را دستکاری می کند.
تابع shift() اولین المان موجود در یک آرایه را حذف می کند.

مثال:

نمونه شش

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.shift();      // Removes the first element "Banana" from fruits 
امتحان کنید

در مقابل تابع unshift را داریم. این تابع یک المان به ابتدای آرایه ی جاری اضافه می کند.

مثال:

نمونه هفت

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon");  // Adds a new element "Lemon" to fruits 
امتحان کنید

تابع () shift رشته ای را باز می گرداند که از ابتدای آرایه حذف گردیده است.
متد () unshift تعداد المان های جدید آرایه را بازمی گرداند.
هر المان در آرایه دارای یک شماره ی (اندیس) منحصر بفرد است که می توان از طریق آن به المان مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

مثال:

نمونه هشت

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[0] = "Kiwi";    // Changes the first element of fruits to "Kiwi"
امتحان کنید

با استفاده از خاصیت (property) length می توان به یک آرایه، المان جدید افزود.

مثال:

نمونه نه

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[fruits.length] = "Kiwi";     // Appends "Kiwi" to fruit
امتحان کنید

از آنجایی که آرایه ها در جاوا اسکریپت خود شی هستند، می توان المان ها را با استفاده از عملگر delete حذف کرد.

مثال:

نمونه ده

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
delete fruits[0];      // Changes the first element in fruits to undefined
امتحان کنید

تابع splice

به وسیله ی این متد می توان آیتم های جدید به یک آرایه افزود. اضافه کردن یک عنصر جدید در مکان (قرار گیری) 2 یک آرایه از طریق این متد صورت می گیرد.

مثال:

نمونه یازده

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 0, "Lemon", "Kiwi"); 
امتحان کنید

اولین پارامتر (عدد 2) موقعیتی که المان جدید در آن به آرایه ی مورد نظر اضافه می شود را تعیین می کند.
دومین پارامتر (0) تعداد المان هایی که باید حذف شوند را مشخص می کند.
باقی پارامترها ("Lemon" و ("Kiwi" نیز المان های جدیدی که قرار است به آرایه اضافه شوند را تعریف می کنند.

حذف المان ها با استفاده از آرایه با استفاده از ()splice

با استفاده ار متد () splice همچنین می توان المان جدید به یک آرایه اضافه کرد.

مثال:

نمونه دوازده

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(0, 1);    // Removes the first element of fruits 
امتحان کنید

اولین پارامتر (0) گویا و تعیین کننده ی مکانی است که المان جدید در آن به آرایه اضافه می شود.
دومین پارامتر (1) تعداد المان هایی که باید از آرایه ی جاری حذف گردند را مشخص می کند.
بقیه ی پارامترها حذف گشته و هیچ المان جدیدی اضافه نمی گردد.

مرتب سازی آرایه به ترتیب حروف الفبا

به کمک تابع ()sort می توان یک آراِیه را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرد.

مثال:

نمونه سیزده

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();      // Sorts the elements of fruits 
امتحان کنید

وارونه کردن ترتیب عناصر آرایه

با استفاده از تابع ()reverse می توان ترتیب (قرارگیری) المان های موجود در یک آرایه را معکوس کرد.

مثال:

نمونه چهارده

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();      // Sorts the elements of fruits
fruits.reverse();     // Reverses the order of the elements
امتحان کنید

مرتب سازی عددی

به صورت پیش فرض تابع () sort ، مقادیر را به صورت رشته یا به عنوان گروهی از رشته ها مرتب می کند. این امر در مرتب سازی رشته ها بسیار کارامد عمل می کند "Apple") پیش از "Banana" قرار می گیرد). استفاده از این تابع در حالت پیش فرض آن برای مرتب سازی اعداد نتایج ناصحیح بدست می دهد. به عنوان مثال " 25 " از " 100 " بزرگتر است زیرا که " 2 " از "1 " بزرگتر محسوب می شود. به این خاطر است که متد مزبور در مرتب سازی اعداد منجر به تولید نتایج ناصحیح می شود.
جهت رفع این مشکل می توان از یک compare function (تابع مقایسه ای) بهره گرفت. در مثال زیر آرایه به ترتیب صعودی مرتب می شود.

مثال:

نمونه پانزده

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a-b}); 
امتحان کنید

با استفاده از روش بالا می توان آرایه ی بیان شده را به ترتیب نزولی نیز مرتب سازی کرد.

مثال:

نمونه شانزده

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b-a});
امتحان کنید

تابع مقایسه ای (compare function)

به کمک تابع مقایسه ای می توان یک روش مرتب سازی جایگزین برای المان های آرایه تعریف کرد.
این تابع باید با توجه به آرگومان ها یک مقدار منفی، صفر یا مقدار مثبت بازگردانی نماید.

            function(a, b){return a-b}‎

تابع ()sort دو مقدار را با هم مقایسه کرده و آن ها را به تابع مقایسه ای (compare function) ارسال می کند. سپس مقادیر مذکور را با توجه به مقدار بازگشتی (return value) مرتب می سازد.

مثال:

زمانی که مقادیر 40 و 100 را با هم مقایسه می کنیم، متد ()sort تابع مقایسه ای (40,100) را فرا می خواند.
تابع مزبور عملیات 40-100 را محاسبه کرده و مقدار -60 که مقداری منفی می باشد را باز می گرداند.

            پیدا کردن بیشترین (یا کمترین) مقدار یک آرایه

چگونه می توان بیشترین مقدار را در یک آرایه یافت؟ در مثال زیر مقادیر آرایه به ترتیب نزولی مرتب سازی می شوند.

مثال:

نمونه هفده

 var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b-a});
// now points[0] contains the highest value
امتحان کنید

روش پیدا کردن کمترین مقدار نیز در مثال زیر تشریح شده است. در مثال زیر مقادیر به ترتیب صعودی مرتب سازی می شوند.

مثال:

نمونه هجده

 var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a-b});
// now points[0] contains the lowest value
امتحان کنید

توابع متصل سازی آرایه ها

متد ()concat با اتصال دو آرایه به هم، آرایه ای جدید خلق می کند.

مثال:

نمونه نوزده

 var myGirls = ["Cecilie", "Lone"];
var myBoys = ["Emil", "Tobias","Linus"];
var myChildren = myGirls.concat(myBoys);   // Concatenates (joins) myGirls and myBoys 
امتحان کنید

تابع یاد شده قادر است هر تعداد آرگومان آرایه که لازم باشد، بگیرد.

مثال:

نمونه بیست

Example
var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
var arr2 = ["Emil", "Tobias","Linus"];
var arr3 = ["Robin", "Morgan"];
var myChildren = arr1.concat(arr2, arr3);   // Concatenates arr1 with arr2 and arr3 
امتحان کنید

تابع ()slice

متد ()slice یک تکه از آرایه ی موجود را برش داده و داخل آرایه ی دیگری می ریزد.

مثال:

بیست و یکم

var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(1, 3); 
امتحان کنید

امیدواریم که این مطلب در مورد آموزش Jquery و JavaScript برایتان مفید و مناسب بوده باشد.
در صورت داشتن هر گونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد حتماً از قسمت نظرات در پایین صفحه آن را برای ما ارسال کنید.

اگر تمایل دارید به سایر محتوای آموزش برنامه نویسی دسترسی پیدا کنید می توانید به آموزش های گام به گام برنامه نویسی مراجعه کنید.

از اینجا بهترین کتابهای برنامه نویسی را دریافت کنید : کتاب های آموزش برنامه نویسی


مشاهده فیلم آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده بوده و هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.

 • 7062
 •    2092
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .