آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش اتصال Data در Flash Viewer Stimulsoft

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش اتصال Data در Flash Viewer Stimulsoft

می توان به گزارش به روش های مختلفی data داد. ساده ترین راه ذخیره ی connection settings در قالب گزارش است. همچنین می توانید از طریق کد به Data دسترسی پیدا کنید. این کار پس از laod گزارش در GetReport action امکان پذیر است:


 
HomeController.cs
...
public IActionResult GetReport()
{
DataSet ds = new DataSet();
ds.ReadXml(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Data/Demo.xml"));
 
StiReport report = new StiReport();
report.Load(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Reports/TwoSimpleLists.mrt"));
report.Dictionary.Databases.Clear();
report.RegData("Demo", ds);
 
return StiNetCoreViewerFx.GetReportResult(this, report);
}
...

SQL data sources

پارامترهای اتصال به SQL data source یا هر data source دیگری، می تواند در report template ذخیره شود. اگر می خوهید پارامترهای اتصال را قبل از render شدن گزارش، و در کد ذخیره کنید، می توانید از کد زیر استفاده کنید:


 
HomeController.cs
...
public IActionResult GetReport()
{
OracleConnection connection = new OracleConnection("Data Source=Oracle8i;Integrated Security=yes");
connection.Open();
OracleDataAdapter adapter = new OracleDataAdapter();
adapter.SelectCommand = new OracleCommand("SELECT * FROM Products", connection);
 
DataSet dataSet = new DataSet("productsDataSet");
adapter.Fill(dataSet, "Products");
 
StiReport report = new StiReport();
report.Load(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Reports/SqlSampleReport.mrt"));
report.RegData("Products", dataSet);
 
return StiNetCoreViewerFx.GetReportResult(this, report);
}
...

برای SQL data source های دیگر، connection به صورت مشابهی ساخته می شود. و یک adapter متناسب با نوع data source استفاده می شود. برای MS SQL data source، باید از SqlDataAdapter استفاده کنید. برای Oracle باید از OracleDataAdapter استفاده کنید. همچنین connection string مشخص شده باید با نوع connection هم خوانی داشته باشد.

جدول زیر connection string template ها را برای انواع مختلف data source ها نشان می دهد:

Connection String Template
MS SQL
Integrated Security=False; Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase; User ID=myUsername; Password=myPassword;
MySQL
Server=myServerAddress; Database=myDataBase;UserId=myUsername; Pwd=myPassword;
ODBC
Driver={SQL Server}; Server=myServerAddress;Database=myDataBase; Uid=myUsername; Pwd=myPassword;
OLE DB
Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False; Initial Catalog=myDataBase;Data Source=myServerAddress
Oracle
Data Source=TORCL;User Id=myUsername;Password=myPassword;
MS Access
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Password=pass;Data Source=C:\\myAccessFile.accdb;
PostgreSQL
Server=myServerAddress; Port=5432; Database=myDataBase;User Id=myUsername; Password=myPassword;
Firebird
User=SYSDBA; Password=masterkey; Database=SampleDatabase.fdb;DataSource=myServerAddress; Port=3050; Dialect=3; Charset=NONE;Role=; Connection lifetime=15; Pooling=true; MinPoolSize=0;MaxPoolSize=50; Packet Size=8192; ServerType=0;
SQL CE
Data Source=c:\MyData.sdf; Persist Security Info=False;
SQLite
Data Source=c:\mydb.db; Version=3;
DB2
Server=myAddress:myPortNumber;Database=myDataBase;UID=myUsername;PWD=myPassword;Max Pool Size=100;Min Pool Size=10;
Infomix
Database=myDataBase;Host=192.168.10.10;Server=db_engine_tcp;Service=1492;Protocol=onsoctcp;UID=myUsername;Password=myPassword;
Sybase
Data Source=myASEserver;Port=5000;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;
Teradata
Data Source=myServerAddress;User ID=myUsername;Password=myPassword;
VistaDB
Data Source=D:\folder\myVistaDatabaseFile.vdb4;Open Mode=ExclusiveReadWrite;
Universal(dotConnect)
Provider=Oracle;direct=true;data source=192.168.0.1;port=1521;sid=sid;user=user;password=pass
MongoDB
mongodb://:@localhost/test
OData
http://services.odata.org/v3/odata/OData.svc/

برای مواردی که در جدول بالا موجود ندارند می توانید به این لینک مراجعه کنید.

Data از فایل های XML, JSON, Excel

اطلاعات لازم برای اتصال به JSON data source و XML data source را می توان در report template ذخیره کرد. اگر می خواهید data file ها را از طریق کد مشخص کنید، می توانید از مثال زیر استفاده کنید.


HomeController.cs
...
public IActionResult GetReport()
{
DataSet data = new DataSet();
data.ReadXml(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Data/Demo.xml"));
 
StiReport report = new StiReport();
report.Load(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Reports/SimpleList.mrt"));
report.RegData(data);
 
return StiNetCoreViewerFx.GetReportResult(this, report);
}
...


 
HomeController.cs
...
public IActionResult GetReport()
{
DataSet data = StiJsonToDataSetConverter.GetDataSetFromFile(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Data/Demo.json"));
 
StiReport report = new StiReport();
report.Load(StiNetCoreHelper.MapPath(this, "Reports/SimpleList.mrt"));
report.RegData(data);
 
return StiNetCoreViewerFx.GetReportResult(this, report);
}
...

viewer می تواند Data را از یک فایل Excel بگیرد. برای این منظور می توانید از کد زیر استفاده کنید:


DataSet dataSet = StiExcelConnector.Get().GetDataSet(new StiExcelOptions(array, this.FirstRowIsHeader));

  • 328
  •    0
  • تاریخ ارسال :   1398/07/11

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .