آموزش SQL Server

MSSQLServer یکی از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational)است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده استSQL Serverاز مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده(Client/Server)تبعیت می نماید. در این مدل، درخواست های(InQuery)سرویس گیرندگان برای سرویس دهنده ارسال و در سمت سرویس دهنده بررسی و آنالیز می گردند. در ادامه، پردازش های‌ مورد نیاز بر روی اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهایت، نتایج برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد.SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری(Components)که به صورت هدفمند اجراء می گردند، قادر به تامین نیازها و درخواست ها از مخازن داده(Data Storages)می باشد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .