آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

دوره آموزش ASP.Net Core همراه با ساخت سایت خبری

پیشنیاز : تسلط شی گرایی و پایگاه داده
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1399/03/22 52 ساعت پنج شنبه ها ساعت 12:30 تا 16:30 مهندس رفوآ 1,700,000 درحال برگزاری
1399/06/06 52 ساعت پنج شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس رفوآ 1,700,000 ثبت نام

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

آموزش آنلاين

عنوان دوره: دوره آموزشی ASP.Net Core به همراه ساخت سایت خبری

بخش اول: آموزش برخی ویژگی های زبان C#

 • آموزش Generic Methodها و کاربرد آن در ASP.Net Core
 • آموزش Delegateها و کاربرد آن در ASP.Net Core
 • آموزش Anonymous Functionها و کاربرد آن در ASP.Net Core
 • آموزش Actionها و Funcها و کاربردهای آنها در ASP.Net Core
 • آموزش Lambda Expressionها و کاربرد آن در ASP.Net Core
 • آموزش Extension Methodها در C# و کاربرد آن ها در C# Core
 • استفاده از var در C# Core و کاربردهای آن ها
 • آموزش مفهوم Asynchronous Programming در ASP.Net Core
 • کاربرد await و async در Multi Thread
 • Thread چیست و کاربرد آن در ASP.Net Core
 • چه هنگام از Multi Thread استفاده کنیم
 • در چه مواقعی استفاده از Multi Thread به ما کمکی نمی کند
 • کپسوله سازی مفهوم Threating در await و async
 • بررسی State اجرایی یک پردازش async در C# Core

بخش دوم: آموزش معماری ASP.Net Core و تشریح Request Life Cycle در ASP.Net Core
 • آموزش Model و مفهوم آن در ASP.Net Core
 • آموزش View و مفهوم آن در ASP.Net Core
 • آموزش Controller و مفهوم آن در ASP.Net Core
 • ساخت اولین پروژه کوچک برای درک مفهوم ASP.Net Core

بخش سوم: آموزش Entity Framework Code First و کاربردهای آن در برنامه نویسی ASP.Net Core


 • آموزش مفهوم ORM در برنامه نویسی
 • ساخت Data Base براساس Class Diagram
 • بررسی رابطه Composition بین کلاس های موجود در یک Diagram ساده
 • نگاشت Composition با Data Base رابطه ای با استفاده از Code First
 • آموزش Fluent API و کاربرد Fluent API در Entity Framework Core
 • آموزش ساخت Relation یک به چند با استفاده از Fluent API
 • آموزش Unique Constraint با استفاده از Fluent API در ASP.Net Core
 • آموزش Default Value با استفاده از Fluent API در ASP.Net Core
 • آموزش تخصیص دقیق نوع داده ای (Data Type) با استفاده از Fluent API در ASP.Net Core
 • آموزش ساخت رابطه چند به چند(Many to Many) با استفاده از Fluent API در ASP.Net Core
 • بررسی مفهوم Migration در ASP.Net Core
 • آموزش Versioning در ASP.Net Core Migration

پروژه عملی: ساخت Class Diagram برای ساخت سایت خبری به صورت گام به گام و بهینه سازی شده بانک اطلاعات براساس Fluent API در ASP.Net Core


بخش چهارم: آموزش ذخیره و بازیابی داده ها در ASP.Net Core
 • آموزش Insert و Update و Delete نمونه رکوردها با استفاده از ASP.Net Core
 • آموزش بازیابی مجموعه ای از Recordها در ASP.Net Core
 • بازیابی از چندین جدول با استفاده از Joinها در ASP.Net Core
 • مفهوم Scalar Subquery در SQL Server و شبیه سازی آن در ASP.Net Core
 • مفهوم Table Drived Sub Query و شبیه سازی آن در ASP.Net Core
 • بازیابی Recordها براساس شناسه اصلی(Primary Key)
 • محدودسازی Recordها با استفاده از Take
 • مفهوم صفحه بندی Recordها در ASP.Net Core
 • آموزش مفهوم Dynamic Query در ASP.Net Core
 • آموزش مفهوم Search Model در ASP.Net Core

آغاز آموزش MVC Core به صورت کامل

توضیح:

تا اینجا به صورت مقدماتی پیش نیازهای مورد نیاز برای دوره آموزش ASP.Net Core به دانشجویان عزیز را دادیم و در ادامه دوره خود ASP.Net Core را به صورت جامع و کاربردی آموزش می دهیم.

 • آموزش مفهوم View Model و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش Attribute Validationها و مفهوم شی گرایی آن
 • آموزش Required Attributeها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش String Lengthها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش Rangeها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش Compareها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش Urlها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش Regular Expressionها در ASP.Net Core Model View
 • آموزش بررسی صحت داده ای View Model با استفاده از ویژگی Model State
 • آموزش مفهوم Unobtrusive Validation در ASP.Net Core و ارائه چند مثال کاربردی
 • بررسی کتابخانه اعتبارسنجی Unobtrusive مورد نیاز بر ASP.Net Core

آموزش انواع خروجی های توابع Action در ASP.Net Core
 • آموزش View Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش Partial View Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش Redirect Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش JSon Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش JavaScript Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش File Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش Empty Result و کاربردهای آن در ASP.Net Core

آموزش نحوه ارسال اطلاعات از Actionها به Viewها
 • آموزش View Bag در ASP.Net Core
 • آموزش TempData در ASP.Net Core
 • آموزش View Data در ASP.Net Core
 • آموزش تخصیص یک Model کامل به یک View یا Partial View
 • آموزش Bind به عنوان یک View با یک Model

آموزش انواع Scope Variableها در ASP.Net Core
 • آموزش مفهوم Session در ASP.Net Core و کاربرد آن و اشتراک گذاری داده ها در فضای کاری یک کاربر
 • احتیاط های لازم برای کار کردن با Sessionها در ASP.Net Core
 • قرار دادن Objectهای پیچیده درون Session
 • آموزش Json Serialize برای نگه داری اشیا پیچیده در Session
 • آموزش Reserialize کردن اشیا پیچیده در درون Session
 • آموزش Applicationها در ASP.Net Core و کاربرردهای آن

آموزش Routing در ASP.Net Core
 • آموزش مفهوم Middle Wareها در ASP.Net Core
 • آموزش تنظیمات Middle Wareهای Routing در ASP.Net Core
 • آموزش تجزیه و تحلیل Routeها و متغیرهای آنها
 • آموزش مفهوم Routing Attribute در ASP.Net Core
 • آموزش استفاده از چندین Routing Attribute برای یک Action در ASP.Net Core

آموزش Security و Login با استفاده از ASP Identity
 • معرفی ASP.Net Core Identity و امکانات آن
 • آموزش نصب و پیکربندی ASP.Net Core Identity
 • ساخت صفحات Login ، Logout و Registry برای ASP.Net Core
 • آموزش Authorize Attribute در ASP.Net Core
 • پیاده سازی Login و Logout در ASP.Net Core

آموزش Cookie در ASP.Net Core


 • آموزش مفهوم Cookie در ASP.Net Core
 • آموزش خواندن داده ها در Cookie در ASP.Net Core
 • آموزش نوشتن داده ها در Cookie در ASP.Net Core
 • آموزش حذف Cookieها در ASP.Net Core
 • آموزش کامل optionهای Cookie شامل Secure ، HTTP Only، Expires، Path و Domain

آموزش Razor و قواعد استفاده از آن
 • آموزش Syntax مربوط به Razor در ASP.Net Core
 • آموزش Razorهای Implicit در ASP.Net Core
 • آموزش Razorهای Explicit در ASP.Net Core
 • آموزش Expression Encoding در Razor و ماهیت کاربردهای آن
 • آموزش Razor Code Blocks در ASP.Net Core
 • استفاده از حلقه های تکرار درRazor
 • استفاده از حلقه های تکراردر Code Variableها در حالات مختلف CsHTML

آموزش Tag Helperها در ASP.Net Core
 • Tag Helper چیست و چه کاربردی دارد؟
 • آموزش Form Tag Helper و کاربردهای آن در ASP.Net Core
 • آموزش Action های Post و GET و تفاوت های آنها در ASP.Net Core
 • آموزش Input Tag Helper در ASP.Net Core
 • آموزش Text Area Tag Helper در ASP.Net Core
 • آموزش Validation Message در ASP.Net Core
 • آموزش Validation Summary Tag Helper در ASP.Net Core
 • آموزش Bind کردن در ASP.Net Core
 • آموزش Multi Selector در ASP.Net Core

آموزش کامل View در ASP.Net Core
 • آموزش Layout در ASP.Net Core و ارائه مثال کاربردی
 • آموزش Partial View در ASP.Net Core و ارائه مثال کاربردی
 • آموزش View Component در ASP.Net Core و ارائه مثال کاربردی

قسمت دوم: پروژه عملی سایت خبری
 • آموزش معماری لایه ای
  • آموزش علل استفاده از معماری لایه ای در ASP.Net Core
  • آموزش ساخت لایه Domain Model با استفاده از EF Core
  • آموزش ساخت لایه Data Access با استفاده از EF Core
  • آموزش برقراری ارتباط با لایه ها و ساخت DTO هر لایه
  • طراحی Class Diagram مربوط به سایت خبری
  • ساختن لایه Domain Model براساس Class Diagram
  • ساختن Data Base براساس Domain Model
  • تکمیل Repository هریک از Classهای رده بندی خود خبر
  • طراحی بخش نظرات کاربران(Data Access + Domain Model)
  • چگونه از کامنت گذاری کاربران Login نکرده جلوگیری کنیم
  • طرحی از بخش UI مربوط به رده بندی اخبار
  • طراحی بخش UI مرتبط با بخش مدیریت اخبار
  • ساخت صفحه جستجوی Domain مربوط به وب سایت
  • آموزش Page بندی به همراه ............ در صفحات
  • چگون از ورود افراد Login نکرده به صفحات مدیریتی جلوگیری کنیم
  • آپلود کردن تصویر همراه با خبر به وب سایت
  • چگونه کلیه راه های نفوذ از طریق آپلود تصویر را بگیریم
  • چگونه در وب سایت هنگام Login کاربران Catch بگذاریم
  • ساخت بخش مدیریتی نظرات کاربران
  • ساخت صفحه مدیریت نظرات کاربران به Ajax کامل
  • استفاده از Logout حرفه ای برای سایت خبری
  • چگونه Menu داینامیک برای رده بندی اخبار بسازیم
  • آموزش امکانات و استاتداردهای لازم جهت SEO سازی صفحات خبری
  • ساخت صفحه درج نظرات
  • جلوگیری از درج نظرات کاربران Login نکرده
  • آموزش تنظیمات Config جهت Upload کردن سایت
  • آموزش Script گیری Data Base جهت Upload کردن سایت
  • آموزش Upload کردن نهایی وب سایت بر روی هاست
 • آموزش Jquery
  • Jquery چیست؟
  • نحوه استفاده از Layout Pages Jquery
  • آموزش مفهوم DOM و Eventهای Jquery DOM
  • آموزش انواع Jquery Selector جهت هماهنگی با ASP.Net Core
  • آموزش نحوه استفاده از Eventها در JQuery
  • آموزش Effectهای درونی JQuery جهت ASP.Net Core
 • آموزش Ajax:
  • Ajax چیست و کاربرد آن در ASP.Net Core
  • معرفی شی xml HTTP Request و پردازش های async
  • آموزش فراخوانی Requestهای get و جانمایی آنها توسط JQuery در ASP.Net Core
  • آموزش فراخوانی Requestهای Post و دریافت نتایج آنها توسط ASP.Net Core
  • آموزش JSon در ASP.Net Core و کاربرد آن
  • آموزش Serialize کردن و Deserilize کردن داده توسط ASP.Net Core و Jquery
  • آموزش Cascade Drop Down همراه با Sub Form توسط Ajax
  • آموزش استفاده از Auto Completeها و کاربرد آنها در پروژه های وب

آموزش Roting در MVC Core
 • آموزش Routing Template در MVC Core
 • آموزش مسیریابی متعارف(Conventional Routing)
 • نحوه تنظیم Route های مختلف
 • آموزش Attribute Routing در MVC Core
 • آموزش URL Generation در MVCCore


دوره آموزش asp core آموزش asp core دوره آموزشی asp coreکارگاه عملی asp core

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

آغاز کار با MVC
شروع کار با EF6 در MVC5
آموزش EF6 با رویکرد DataBase First در MVC5
آموزش مقدمات ASP.Net MVC Core
آموزش MVC Core-آموزش پاسخ دهی حافظه(Cache) در MVC Core
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .