آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

چگونگی ایجاد یک روش ذخیره شده ی SQL Server با پارامترها

دوره های مرتبط با این مقاله

چگونگی ایجاد یک روش ذخیره شده ی SQL Server با پارامتره

قدرت واقعی روش های ذخیره شده توانایی انتقال پارامترها و واداشتن روش ذخیره شده به بررسی درخواست های متفاوتی که انجام می شود، می باشد. در این قسمت انتقال مقادیر پارامتر را به یک روش ذخیره شده بررسی می کنیم.

توضیحات:

همانطور که می توانید پارامترها را با کد SQL خود استفاده کنید، همچنین می توانید روش های ذخیره شده ی خود را طوری تنظیم کنید که یک یا دو مقدار پارامتر را بپذیرد.

یک پارامتر:

در این مثال جدول Person.Address را از دیتابیس AdventureWorks تنظیم می کنیم، اما به جای بازگشت همه ی رکوردها، آن را تنها به یک شهر خاص محدود می کنیم. در این مثال فرض بر این است که روی مقدار City که انتقال داده می شود، یک هماهنگی دقیق وجود دارد.

CREATE PROCEDURE uspGetAddress @City nvarchar(30)‎
AS
SELECT * ‎
FROM AdventureWorks.Person.Address
WHERE City = @City
GO

برای فراخوانی این برنامه ی ذخیره شده آن را مانند زیر اجرا می کنیم:

EXEC uspGetAddress @City = 'New York'‎

می توانیم همین کار را انجام دهیم اما به یوزرها اجازه دهیم تا برای جستجوی داده یک نقطه ی شروع ارائه می دهید. در اینجا می توانیم "=" را به یک LIKE تبدیل کنیم و از "%" استفاده کنیم.

CREATE PROCEDURE uspGetAddress @City nvarchar(30) ‎
AS ‎
SELECT * ‎
FROM AdventureWorks.Person.Address ‎
WHERE City LIKE @City + '%' ‎
GO

در هر دو مثال قبل فرض بر این است که مقدار هر پارامتر همیشه منتقل خواهد شد. اگر سعی کنید برنامه را بدون انتقال یک پارامتر اجرا کنید، یک پیغام خطا مانند پیغام زیر دریافت خواهید کرد:

              
Msg 201, Level 16, State 4, Procedure uspGetAddress, Line 0

و

Procedure or function 'uspGetAddress' expects parameter '@City', which was not supplied.

مقادیر پارامتر پیش فرض

در بسیاری موارد انتقال همه ی مقادیر پارامتر تمرین خوبی است، اما گاهی اوقات این کار غیرممکن است. بنابراین در این مورد از گزینه ی NULL استفاده می کنیم تا به شما اجازه دهیم مقدار یک پارامتر را انتقال ندهید. اگر این روش ذخیره شده را ایجاد کرده و اجرا کنیم، هیچ داده ای را بازنخواهد گرداند، زیرا در جستجوی مقادیر City است که برابر NULL می باشد.

CREATE PROCEDURE uspGetAddress @City nvarchar(30) = NULL
AS
SELECT *‎
FROM AdventureWorks.Person.Address
WHERE City = @City
GO

ما می توانیم این روش ذخیره شده را تغییر داده و از تابع ISNULL استفاده کنیم تا به این مرحله برسیم. بنابراین اگر یک مقدار انتقال داده شود، این مقدار برای محدود کردن مجموعه ی نتیجه استفاده خواهد شد و اگر یک مقدار انتقال داده نشود، همه ی رکوردها را گزارش خواهد داد. (نکته: اگر ستون City دارای مقادیر NULL باشد، چنین مقادیری را در خود ندارد. شما مجبور خواهید بود منطق های دیگری مانند City IS NULL را به آن اضافه کنید.)

CREATE PROCEDURE uspGetAddress @City nvarchar(30) = NULL
AS
SELECT *‎
FROM AdventureWorks.Person.Address
WHERE City = ISNULL(@City,City)‎
GO

پارامترهای چندگانه:

برقراری پارامترهای چندگانه بسیار آسان می باشد. فقط کافیست هر پارامتر را لیست کرده و نوع داده به وسیله ی یک کاما مجزا می شود، مانند زیر:

CREATE PROCEDURE uspGetAddress @City nvarchar(30) = NULL, @AddressLine1 ‎nvarchar(60) = NULL
AS
SELECT *‎
FROM AdventureWorks.Person.Address
WHERE City = ISNULL(@City,City)‎
AND AddressLine1 LIKE '%' + ISNULL(@AddressLine1 ,AddressLine1) + '%'‎
GO

برای اجرای این، هرکدام از کارهای زیر را می توانید انجام دهید:

EXEC uspGetAddress @City = 'Calgary'‎
‎--or
EXEC uspGetAddress @City = 'Calgary', @AddressLine1 = 'A'‎
‎--or
EXEC uspGetAddress @AddressLine1 = 'Acardia'‎
‎-- etc...‎
 • 2917
 •    980
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .