آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

وارد کردن برنامه ی ذخیره شده در SQL Server

دوره های مرتبط با این مقاله

وارد کردن برنامه ی ذخیره شده در SQL Server

به طور کلی متغیرهای یک برنامه با stored procedures برای وارد کردن رکوردها در جدول استفاده می شوند. از آنجایی که چگونگی ایجاد و تعیین متغیرها را بررسی کردیم، اجازه بدهید چگونگی عملکرد آن را در یک برنامه ی ذخیره شده نیز بررسی کنیم.

توضیحات

اجازه بدهید قبل از اجرای این کد، آن را توضیح بدهیم:

 • دو خط بالا با منطق CREATE PROCEDURE، یک برنامه ی ذخیره شده ی جدید را نشان می دهد که ایجاد خواهد شد و با پارامترهای ورودی و نوع داده ی مربوطه دنبال می شود. همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، بخش بیانیه ها به سمت منطق 'CREATE PROCEDURE' (روش ایجاد) حرکت کرده و متغیرها در این نقطه در زمان مقدار دهی اولیه نمی شوند.
 • 'AS' نشان می دهد که بدنه ی کد برنامه ی ذخیره شده دنبال خواهد شد.
 • بخش بعد که با '/*' شروع شده و با '*/' تمام می شود، کامنت ها می باشند. این برنامه ی ذخیره شده دارای یک بلوک کامنت می باشد که من معمولا از آن استفاده می کنم.
 • منطق SET NOCOUNT ON به SQL Server اعلام تا تعداد ردیف های تحت تاثیر را گزارش ندهد.
 • مجموعه ی منطقی بعدی فرمان INSERT را اجرا کرده و از متغیرهای منطق 'CREATE PROCEDURE' استفاده می کند.
 • فرمان Go یک پایان دهنده ی batch می باشد و منطق را برای این مثال تمام می کند.
CREATE PROCEDURE dbo.spINSERT_dbo_Customer @FirstName varchar(25), @LastName ‎varchar(25), ‎
@PhoneNumber varchar(15), @EmailAddress varchar(25), @Priority int, ‎@CreateDate datetime
 
AS
 
‎/*‎
‎----------------------------------------------------------------------------‎
‎-- Object Name: dbo.spINSERT_dbo_Customer
‎-- Project: Sample code
‎-- Business Process: Sample code
‎-- Purpose: Insert a record into a table
‎-- Detailed Description: Insert a record into the dbo.Customer table
‎-- Database: Test
‎-- Dependent Objects: None
‎-- Called By: Ad-hoc
‎-- Upstream Systems: N\A
‎-- Downstream Systems: N\A
‎-- ‎
‎------------------------------------------------------------------------------‎‎--------‎
‎-- Rev | CMR | Date Modified | Developer | Change Summary
‎------------------------------------------------------------------------------‎‎--------‎
‎-- 001 | N\A | 09.15.2011 | JKadlec | Original code
‎--‎
‎*/‎
 
SET NOCOUNT ON
 
‎-- 1 - Declare variables
 
‎-- 2 - Initialize variables
 
‎-- 3 - Execute INSERT command
INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎      ([FirstName]‎
‎      ,[LastName]‎
‎      ,[PhoneNumber]‎
‎      ,[EmailAddress]‎
‎      ,[Priority]‎
‎      ,[CreateDate])‎
‎   VALUES
‎      (@FirstName‎
‎      ,@LastName‎
‎      ,@PhoneNumber‎
‎      ,@EmailAddress
‎      ,@Priority‎
‎      ,@CreateDate)‎
GO

با توضیح کد اجازه بدهید برنامه ی ذخیره شده را اجرا کنیم:

EXECUTE [dbo].[spINSERT_dbo_Customer] ‎
‎  @FirstName = 'Tommy'‎
‎ ,@LastName = 'Crabber'‎
‎ ,@PhoneNumber = '333-333-3333'‎
‎ ,@EmailAddress = 'tommy@KingCrabber.com'‎
‎ ,@Priority = 1‎
‎ ,@CreateDate = '2011-09-15'‎
GO
 • 2766
 •    1086
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .