آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

فهم داده با آمار و ارقام

فهم داده با آمار و ارقام در Machine Learning
مقدمه : ‌


معمولا در زمان کار با پروژه های یادگیری ماشین، دوتا از مهمترین بخش ها به نام های ریاضیات و داده را نادیده می گیریم. دلیل این امر این است که، ما می دانیم یادگیری ماشین یک رویکرد داده محور است، و مدل یادگیری ماشین ما نتایجی به خوبی یا بدی داده ای که ما برایش فراهم کرده ایم، تولید می کند.


در بخش قبلی، در باره چگونگی بارگیری داده CSV درون پروژه یادگیری ماشین خود صحبت کردیم، اما خوب است قبل از بارگذاری داده، آن را بفهمیم. به دو روش می توان داده ها را فهمید، آمار و ارقام(statistics) و تجسم(visualization).


در این بخش، به کمک دستور العمل های پایتون که در ادامه مطرح می شوند، داده های یادگیری ماشین را به کمک آمار و ارقام درک می کنیم.نگاهی به داده خام:اولین دستور العمل این است که به داده خام خود نگاه کنید. نگاه به داده خام مهم است زیرا بینشی که پس از نگاه به داده خام به دست می آوریم، شانس ما را برای پیش پردازش بهتر و همچنین مدیریت داده ها برای پروژه های یادگیری ماشین، تقویت می کند.


در ادامه یک اسکریپت پایتون قرار دارد که با استفاده از تابع head() مربوط به Pandas DataFrame روی مجموعه داده دیابتی های Pima Indians پیاده سازی شده است، تا برای درک بهتر آن به 50 سطر اول آن نگاهی بیاندازیم.مثال: ‌            from pandas import read_csv
path = r"C:\pima-indians-diabetes.csv"
headernames = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
data = read_csv(path, names=headernames)
print(data.head(50))


          


خروجی:


            preg plas pres skin test  mass pedi  age   class
            0   6  148 72  35   0  33.6  0.627  50   1
            1   1   85 66  29   0  26.6  0.351  31   0
            2   8  183 64  0   0  23.3  0.672  32   1
            3   1   89 66  23  94  28.1  0.167  21   0
            4   0  137 40  35  168  43.1  2.288  33   1
            5   5  116 74  0   0  25.6  0.201  30   0
            6   3   78 50  32  88  31.0  0.248  26   1
            7  10  115  0  0   0  35.3  0.134  29   0
            8   2  197 70  45  543  30.5  0.158  53   1
            9   8  125 96  0   0   0.0  0.232  54   1
            10  4  110 92  0   0  37.6  0.191  30   0
            11  10  168 74  0   0  38.0  0.537  34   1
            12  10  139 80  0   0  27.1  1.441  57   0
            13  1  189 60  23  846  30.1  0.398  59   1
            14  5  166 72  19  175  25.8  0.587  51   1
            15  7  100  0  0   0  30.0  0.484  32   1
            16  0  118 84  47  230  45.8  0.551  31   1
            17  7  107 74  0   0  29.6  0.254  31   1
            18  1  103 30  38  83  43.3  0.183  33   0
            19  1  115 70  30  96  34.6  0.529  32   1
            20  3  126 88  41  235  39.3  0.704  27   0
            21  8   99 84  0   0  35.4  0.388  50   0
            22  7  196 90  0   0  39.8  0.451  41   1
            23  9  119 80  35   0  29.0  0.263  29   1
            24  11  143 94  33  146  36.6  0.254  51   1
            25  10  125 70  26  115  31.1  0.205  41   1
            26  7  147 76  0   0  39.4  0.257  43   1 
            27  1   97 66  15  140  23.2  0.487  22   0
            28  13  145 82  19  110  22.2  0.245  57   0
            29  5  117 92  0   0  34.1  0.337  38   0
            30  5  109 75  26   0  36.0  0.546  60   0
            31  3  158 76  36  245  31.6  0.851  28   1
            32  3   88 58  11  54  24.8  0.267  22   0 
            33  6   92 92  0   0  19.9  0.188  28   0
            34  10  122 78  31   0  27.6  0.512  45   0 
            35  4  103 60  33  192  24.0  0.966  33   0
            36  11  138 76  0   0  33.2  0.420  35   0
            37  9  102 76  37   0  32.9  0.665  46   1
            38  2   90 68  42   0  38.2  0.503  27   1
            39  4  111 72  47  207  37.1  1.390  56   1
            40  3  180 64  25  70  34.0  0.271  26   0
            41  7  133 84  0   0  40.2  0.696  37   0
            42  7  106 92  18   0  22.7  0.235  48   0
            43  9  171 110  24  240  45.4  0.721  54   1 
            44  7  159 64  0   0  27.4  0.294  40   0
            45  0  180 66  39   0  42.0  1.893  25   1
            46  1  146 56  0   0  29.7  0.564  29   0
            47  2   71 70  27   0  28.0  0.586  22   0
            48  7  103 66  32   0  39.1  0.344  31   1
            49  7  105  0  0   0  0.0  0.305  24   0
            

          


با مشاهده خروجی بالا متوجه می شویم که ستون اول، شماره سطر را ارائه می کند که برای ارجاع به یک مشاهده خاص می تواند بسیار مفید باشد.بررسی ابعاد داده:خوب است بدانیم چه مقدار داده، در قالب سطرها و ستون ها برای پروژه یادگیری ماشین خود داریم. دلایل آن عبارتند از:

 1. فرض کنید سطر ها و ستون های بسیار زیادی داشته باشیم، در این صورت اجرای الگوریتم و آموزش مدل بسیار طول خواهد کشید.
 2. . فرض کنید سطر ها و ستون های بسیار کمی داشته باشیم، در این صورت داده کافی برای آموزش مدل وجود ندارد.


کد زیر یک اسکریپت پایتون است که با چاپ خصیصه شکل(shape)، روی Pandas Data Frame پیاده سازی شده است. برای بدست آوردن تعداد کل سطرها و ستون ها، آن را روی مجموعه داده iris پیاده سازی می کنیم.مثال: ‌


            from pandas import read_csv
            path = r"C:\iris.csv"
            data = read_csv(path)
            print(data.shape)
            
           


          


خروجی:


با توجه به خروجی به سادگی متوجه می شویم که مجموعه داده iris که مورد استفاده است، 150 سطر و 4 ستون دارد.


به دست آوردن نوع داده هر خصیصه: خوب است نوع داده هر یک از خصیصه ها را بدانیم. دلیل این امر این است که، ممکن است بر حسب ضرورت، گاهی نیاز به تبدیل یک نوع داده به دیگری داشته باشیم. برای مثال، ممکن است برای نمایش مقادیر طبقه بندی شده(categorial) یا ترتیبی(ordinal) نیاز به تبدیل رشته(string) به ممیز شناور(floating point) یا اعداد صحیح(int) داشته باشیم. ما می توانیم با نگاه به داده خام، در باره نوع داده خصیصه ها اطلاعاتی به دست آوریم، اما روش دیگر استفاده از خصیصه dtypes مربوط به Pandas DataFrame است. با کمک خصیصه dtypes می توانیم نوع داده هر خصیصه را طبقه بندی کنیم. این امر با کمک اسکریپت پایتون که در ادامه آمده است، قابل درک می شود.مثال: ‌


            from pandas import read_csv
path = r"C:\iris.csv"
data = read_csv(path)
print(data.dtypes)


          


خروجی:


            sepal_length  float64
            sepal_width  float64
            petal_length  float64
            petal_width  float64
            dtype: object
            

          


با توجه به خروجی بالا، به سادگی می توان نوع داده هر خصیصه را فهمید.خلاصه آماری داده:درباره دستور العمل پایتون جهت به دست آوردن شکل داده(تعداد سطر ها و ستون ها) صحبت کردیم، اما در بسیاری از مواقع نیاز داریم تا خلاصه های مربوط به شکل داده را مرور کنیم. این امر با کمک تابع describe() مربوط به Pandas DataFrame که 8 خصیصه آماری زیر را برای هر ویژگی داده فراهم می کند، امکان پذیر می شود. • Count
 • Mean
 • Standard Deviation
 • Minimum Value
 • Maximum value
 • 25%
 • Median i.e. 50%
 • 75%


مثال: ‌


            from pandas import read_csv
from pandas import set_option
path = r"C:\pima-indians-diabetes.csv"
names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
data = read_csv(path, names=names)
set_option('display.width', 100)
set_option('precision', 2)
print(data.shape)
print(data.describe())


          


خروجی:


 
(768, 9)
preg   plas   pres  skin   test   mass   pedi   age   class
count 768.00  768.00  768.00 768.00  768.00  768.00  768.00  768.00  768.00
mean   3.85  120.89  69.11  20.54  79.80  31.99   0.47  33.24   0.35
std   3.37  31.97  19.36  15.95  115.24   7.88   0.33  11.76   0.48
min   0.00   0.00   0.00  0.00   0.00   0.00   0.08  21.00   0.00
25%   1.00  99.00  62.00  0.00   0.00  27.30   0.24  24.00   0.00
50%   3.00  117.00  72.00  23.00  30.50  32.00   0.37  29.00   0.00
75%   6.00  140.25  80.00  32.00  127.25  36.60   0.63  41.00   1.00
max   17.00  199.00  122.00  99.00  846.00  67.10   2.42  81.00   1.00


          


با توجه به خروجی بالا، می توان خلاصه‌ی آماری داده‌ی مربوط به مجموعه داده دیابتی های Pima Indian را به همراه شکل داده، مشاهده کرد.مرور توزیع کلاس:: آمار و ارقام توزیع کلاس (Class distribution statistics) در مسائل طبقه بندی، جایی که نیاز داریم تعادل مقادیر کلاس را بدانیم، مفید است. دانستن توزیع مقدار(value) کلاس مهم است زیرا اگر توزیع بسیار نا متعادل کلاس را داشته باشیم، مانند کلاسی که مشاهدات بسیار بیشتری نسبت به کلاس دیگر داشته باشد، در نتیجه ممکن است در مرحله آماده سازی داده برای پروژه یادگیری ماشین، نیازمند به مدیریت خاصی باشد. به سادگی می توان در پایتون و با کمک Pandas DataFrame، توزیع کلاس را به دست آورد.مثال: ‌


            from pandas import read_csv
            path = r"C:\pima-indians-diabetes.csv"
            names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
            data = read_csv(path, names=names)
            count_class = data.groupby('class').size()
            print(count_class)
            

          


خروجی:


            Class
            0 500
            1 268
            dtype: int64
            
            

          


با توجه به خروجی بالا، به طور واضح می توان دید که تعداد مشاهدات کلاس 0 تقریبا دو برابر مشاهدات کلاس 1 است.مرور همبستگی(correlation) بین ویژگی ها:رابطه بین دو متغیر، همبستگی نام دارد. در آمار ، متداول ترین متد برای محاسبه همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون (Pearson’s Correlation Coefficient) است. این ضریب، سه مقدار زیر را می تواند داشته باشد.مقدار ضریب = 1


بیانگر همبستگی کاملا مثبت (full positive) بین متغیر ها است.مقدار ضریب = -1


بیانگر همبستگی کاملا منفی (full negative) بین متغیر ها است.مقدار ضریب = 0


بیانگر این است که مطلقا هیچ همبستگی بین متغیر ها وجود ندارد.


خوب است همیشه پیش از استفاده از مجموعه داده مورد نظر در پروژه یادگیری ماشین خود، همبستگی های دوطرفه بین ویژگی های مجموعه داده را مرور کنیم. دلیل این امر این است که برخی از الگوریتم های یادگیری ماشین مانند رگرسیون خطی (linear regression) و رگرسیون لجستیک (logistic regression) در صورت وجود ویژگی ها با همبستگی بالا، ضعیف عمل خواهند کرد. در پایتون، به سادگی می توانیم ماتریس همبستگی مربوط به ویژگی های مجموعه‌ی داده را با کمک تابع corr() روی Pandas DataFrame محاسبه کنیم.مثال:


            from pandas import read_csv
from pandas import set_option
path = r"C:\pima-indians-diabetes.csv"
names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
data = read_csv(path, names=names)
set_option('display.width', 100)
set_option('precision', 2)
correlations = data.corr(method='pearson')
print(correlations)

            

          


خروجی:


            preg  plas  pres  skin  test  mass  pedi  age  class
            preg  1.00  0.13  0.14 -0.08  -0.07  0.02  -0.03  0.54  0.22
            plas  0.13  1.00  0.15  0.06  0.33  0.22  0.14  0.26  0.47
            pres  0.14  0.15  1.00  0.21  0.09  0.28  0.04  0.24  0.07
            skin -0.08  0.06  0.21  1.00  0.44  0.39  0.18 -0.11  0.07
            test -0.07  0.33  0.09  0.44  1.00  0.20  0.19 -0.04  0.13
            mass  0.02  0.22  0.28  0.39  0.20  1.00  0.14  0.04  0.29
            pedi -0.03  0.14  0.04  0.18  0.19  0.14  1.00  0.03  0.17
            age  0.54  0.26  0.24 -0.11  -0.04  0.04  0.03  1.00  0.24
            class 0.22  0.47  0.07  0.07  0.13  0.29  0.17  0.24  1.00
            

          


ماتریس موجود در خروجی بالا، همبستگی بین همه جفت ویژگی های مجموعه داده را ارائه می کند.بررسی انحراف(skew) توزیع ویژگی:انحراف(Skewness) ممکن است به صورت توزیع گوسی(Gaussian) تعریف شود، که به یک سمت یا دیگری یا چپ یا راست منحرف و جابه جا شده باشد. به دلایل زیر، مرور انحراف ویژگی ها از کار های مهم است.


در صورت وجود انحراف در داده، ملزم هستیم در مرحله آماده سازی داده، تصحیح انجام دهیم تا دقت بیشتری از مدل خود به دست بیاوریم.


اکثر الگوریتم های یادگیری ماشین، فرض می کنند که داده دارای توزیع گوسی است، به عنوان مثال توزیع گوسی نرمال یا منحنی زنگی(زنگوله ای).


در پایتون، با استفاده از تابع skew() مربوط به Pandas DataFrame ، می توان به سادگی انحراف هر ویژگی را محاسبه کرد.مثال:


            from pandas import read_csv
            path = r"C:\pima-indians-diabetes.csv"
            names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
            data = read_csv(path, names=names)
            print(data.skew())
            
            

          


خروجی:


            preg  0.90
            plas  0.17
            pres -1.84
            skin  0.11
            test  2.27
            mass -0.43
            pedi  1.92
            age  1.13
            class 0.64
            dtype: float64
            

          


بر اساس خروجی بالا، انحراف مثبت یا منفی مشاهده می شود. اگر مقدار به صفر نزدیک تر باشد، در نتیجه انحراف کمتری را نشان می دهد.

 • 27
 •    26
 • تاریخ ارسال :   1399/06/20

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .