آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

فرم های html

دوره های مرتبط با این مقاله

فرم های html

وقتی که می خواهید داده هایی را از سایت بازدیدکننده جمع آوری کنید، به فرم های HTML احتیاج خواهید داشت. به عنوان مثال در هنگام ثبت کاربر، اطلاعاتی مانند نام، آدرس ایمیل و کارت اعتباری و غیره را جمع آوری می کنید. یک فرم داده ها را از بازدیدکننده ی سایت می گیرد و سپس آن را به یک برنامه ی پایانی مانند CGI، اسکریپت ASP یا اسکریپت PHP باز می گرداند. برنامه ی پایانی فرایندهای مورد نیاز را بر اساس کار تعریف شده در برنامه، روی داده ی منتقل شده انجام می دهد.
عناصر متفاوتی برای فرم در دسترس میباشند، مانند فیلدهای متن، فیلدهای textarea، منوهای رو به پایین، دکمه های رادیو، چک باکس ها و غیره.
برچسب < form> مربوط به HTML، برای ایجاد یک فرم HTML استفاده می شود و دارای ترکیب زیر می باشد


< form action="Script URL" method="GET|POST">
  form elements like input, textarea etc.
< /form>

ویژگی های فرم

علاوه بر ویژگی های متداول، در زیر لیستی از متداول ترین ویژگی های مربوط به فرم را مشاهده می کنید .


Attribute
Description
action
اسکریپت backend برای پردازش داده ی انتقال شده ی شما آماده میباشد.
method
روشی برای بارگذاری داده. متداولترین روش های مورد استفاده GET و POST می باشند.
target
پنجره ی هدف یا چارچوب را، جایی که نتیجه ی اسکریپت نمایش داده خواهد شد، مشخص می کند. این ویژگی مقادیر _blank, _self, _parent و غیره را به خود می گیرد.
enctype
شما می توانید از ویژگی enctype برای مشخص کردن چگونگی برنامه نویسی توسط مرورگر قبل از ارسال به سرور، استفاده کنید. مقادیر ممکن عبارتند از: application/x-www-form-urlencoded - این روش استانداردی است که بیشتر فرم ها در سناریو های ساده استفاده می کنند. mutlipart/form-data - این روش زمانی استفاده می شود که شما می خواهید داده های دوتایی را به شکل فایل هایی مانند تصویر بارگذاری کنید.

کنترل های فرم HTML

انواع مختلفی از کنترل های فرم وجود دارند که می توانید برای جمع آوری داده با استفاده از فرم HTML از آنها استفاده کنید.


 • کنترل های ورودی متن
 • کنترل های چک باکس
 • کنترل های رادیو باکس
 • کنترل های انتخاب باکس
 • باکس های انتخاب فایل
 • کنترل های مخفی
 • دکمه های قابل کلیک شدن
 • ثبت و تنظیم مجدد

کنترل های ورودی متن

سه نوع ورودی متن وجود دارد که در فرم ها استفاده می شوند .


 • کنترل های ورودی متن تک خطی: این کنترل برای آیتم هایی استفاده می شود که فقط یک خط از ورودی کاربر را لازم دارد، مانند باکس های جستجو و نام ها. این کنترل ها با استفاده ازبرچسب < input> مربوطبه HTML ایجاد می شوند.
 • کنترل ورودی گذرواژه: این نیز یک متن ورودی تک خطی می باشد، اما به محض اینکه کاربر کاراکتر را وارد می کند، این کنترل آن را می پوشاند.
 • کنترل های متن ورودی چند خطی: زمانی استفاده می شود که لازم است کاربر جزئیاتی را وارد کند که بیشتر از یک جمله می باشند. کنترل های ورودی چند خطی با استفاده از برچسب < textarea> استفاده می شوند.

کنترل های ورودی تک خطی

این کنترل ها برای آیتم هایی استفاده می شوند که کاربر فقط یک خط ورودی احتیاج دارد، مانند باکس های جستجو و نام ها و با استفاده از برچسب < input> مربوط به HTML ایجاد می شوند.


مثال:

در اینجا مثال پایه ای می بینید از یک ورودی تک خطی که برای گرفتن نام کوچک و نام خانوادگی به کار می رود .


نمونه یک

  
    First name: 
    
Last name:
امتحان کنید

ویژگی ها

در زیر لیستی از ویژگی های برچسب < input>را برای ایجاد فیلد متن می بینید.


Attribute
Description
type
نوع کنترل ورودی را نشان می دهد و برای کنترل متن ورودی برای text تنظیم خواهد شد.
name
برای دادن نام به کنترلی استفاده می شود که قرار است برای تشخیص به سرور ارسال شود و مقدار بگیرد.
value
می تواند برای ارائه ی یک مقدار اصلی در داخل کنترل استفاده شود.
size
اجازه می دهد تا عرض کنترل متن ورودی را متناسب با کاراکترها تعیین کنید.
maxlength
اجازه می دهد تا حداکثر تعداد کاراکترهایی را که یک کاربر می تواند در یک تکست باکس وارد کند، مشخص کنید.

کنترل های پسورد ورودی

این کنترل نیز یک کنترل تک خطی می باشد، اما به محض اینکه کاربر کاراکترها را وارد می کند، آنها را می پوشاند. این ها نیزبا استفاده از برچسب < input> مربوط به HTML ایجاد می شوند، اما نوع ویژگی با عنوان password تنظیم میشود.


مثال:

در اینجا مثالی از ورودی تک خطی پسوورد می بینید که برای گرفتن پسورد کاربر استفاده می شود.


نمونه دو

    User ID : 
    
Password:
امتحان کنید

ویژگی ها

در زیر لیست مربوط به ویژگی های برچسب < input>را برای ایجاد فیلد پسوورد می بینید.


Attribute
Description
type
نوع کنترل ورودی را نشان می دهد و برای کنترل ورودی پسوورد، برای password تنظیم خواهد شد.
name
برای نام گذاری کنترلی استفاده می شود که برای تشخیص وگرفتن مقدار به سرور فرستاده می شود.
value
برای ارائه ی یک مقدار اولیه در داخل کنترل استفاده می شود.
size
اجازه می دهد تا عرض کنترل متن ورودی را با کاراکترها تعیین کنید.
maxlength
اجازه می دهد تا حداکثر تعداد کاراکترهایی را که یک کاربر می تواند در یک تکست باکس وارد کند، تعیین کنید.

کنترل های متن ورودی چند خطی

زمانی استفاده می شود که یک کاربر باید جزئیاتی را ئارد کند که بیشتر از یک جمله می باشند. کنترل های ورودی چند خطی با استفاده از برچسب < textarea> ایجاد میشوند.


مثال:

در اینجا مثالی را می بینید از یک ورودی متن چند خطی که برای ارائه ی توصیفات آیتم استفاده می شود.


نمونه سه

    Description : 
امتحان کنید

ویژگی ها

در زیر لیستی از ویژگی های برچسب < textarea> ارائه شده اند.


Attribute
Description
name
برای نامگذاری کنترلی استفاده می شود که به سرور ارسال می شود تا تشخیص داده شده و مقدار بگیرد.
rows
تعداد ردیف های area box مربوط به متن را نشان می دهد.
cols
تعداد ستون های area box مربوط به متن را نشان می دهد.

کنترل چک باکس

چک باکس ها زمانی استفاده می شوند که بیشتر از یک گزینه قرار است انتخاب شود. آنها نیزبا استفاده از برچسب < input>ایجاد می شوند، اما نوع ویژگی به checkbox تنظیم می شود.


مثال:

در اینجا مثالی از کد HTML را مشاهده می کنید برای یک فرم با دو چک باکس.


نمونه چهار

     Maths
     Physics
امتحان کنید

در زیر لیستی از ویژگی های برچسب < checkbox> را می بینید:


Attribute
Description
type
نوع کنترل ورودی را نشان می دهد و برای کنترل ورودی چک باکس با checkbox کنترل خواهد شد.
name
برای نامگذاری کنترلی استفاده می شود که برای تشخیص و گرفتن مقدار به سرور ارسال می شود.
value
مقداری که اگر چک باکس انتخاب شود، استفاده خواهد شد.
checked
اگر بخواهید آن را به طور پیش فرض انتخاب کنید، با checked تنظیم می شود.

کنترل دکمه ی رادیو

دکمه های رادیو زمانی استفاده میشوند که بین چندین گزینه تنها یک گزینه باید انتخاب شود. این کنترل ها نیز با برچسب < input> ایجاد میشوند، اما نوع ویژگی با radio تنظیم می شود.


مثال:

در اینجا مثالی از کد HTML می بینید برای یک فرم با دو دکمه ی رادیو.


نمونه پنج

     Maths
     Physics
امتحان کنید

ویژگی ها

در زیر لیستی از ویژگی های دکمه ی رادیو را می بینید.


Attribute
Description
type
نوع کنترل ورودی را نشان می دهد و برای کنترل ورودی چک باکس با عنوان radio تنظیم می شود.
name
برای نامگذاری کنترلی استفاده می شود که برای تشخیص و گرفتن مقدار به سرور ارسال می شود.
value
مقداری که radio box انتخاب شود، استفاده خواهد شد.
checked
اگر می خواهید آن را به عنوان پیش فرض استفاده کنید، به checked تنظیم کنید.

کنترل Select Box

یک Select Boxکه منوی رو به پایین نیز نامیده می شود، گزینه ای را برای ارائه ی گزینه های مختلف به شکل یک لیست رو به پایین ارائه می دهد، که کاربر می تواند از آن یک یا بیشتر از یک گزینه را انتخاب کند.


مثال:

در اینجا مثالی از کد HTML برای یک فرم با یک جعبه ی رو به پایین می بینید.


نمونه شش

    
امتحان کنید

در زیر لیستی از ویژگی های برچسب < select> را می بینید.


Attribute
Description
name
برای نامگذاری کنترلی استفاده می شود که برای تشخیص و گرفتن مقدار به سرور انتقال می شود.
size
برای نمایش یک لیست باکس اسکرولینک استفاده می شود.
multiple
اگر روی multiple تنظیم شده باشد، به کاربر اجازه می دهد تا چند آیتم را از منو انتخاب کند.

در زیر لیستی از ویژگی های مهم برچسب < option> ارائه شده است.


Attribute
Description
value
اگر در سلکت باکس یک گزینه انتخاب شده باشد، این مقدار استفاده خواهد شد.
selected
مشخص می کند که این گزینه رد زمان بارگذاری صفحه، باید گزینه ی انتخابی باشد.
label
یک روش جایگزین برای برچسب دار کردن گزینه ها.

فایل آپلود باکس

اگر می خواهید به کاربر اجازه دهید تا فایلی را روی وب سایت شما آپلود کند، به یک کنترل فایل آپلود احتیاج خواهید داشت، که Select Boxنیز نامیده می شود. این ویژگی با استفاده از برچسب < input> نیز ایجاد می شود، اما نوع ویژگی با file تنظیم می شود.


مثال:

در اینجا مثالی را می بینید از کد HTML برای یک فرم با یک فایل آپلود باکس.


نمونه هفت

    
امتحان کنید

ویژگی ها

در زیر لیستی از ویژگی های فایل آپلود باکس را می بینید.


Attribute
Description
name
برای نامگذاری کنترلی استفاده می شود که برای تشخیص و گرفتن مقدار به سرور انتقال می شود.
accept
نوع فایل هایی را که سرور می پذیرد، تعیین می کند.

کنترل های دکمه

راه های مختلفی برای ایجاد دکمه های قابل کلیک شدن وجود دارد. شما با استفاده از برچسب < input> و با تنظیم نوع ویژگی آن به button دکمه های قابل کلیک شدن ایجاد کنید. نوع ویژگی می تواند مقادیر زیر را بگیرد.


Type
Description
submit
دکمه ای را ایجاد می کند که به طور خودکار یک فرم را می پذیرد.
reset
دکمه ای را ایجاد می کند که به طور خودکار کنترل های فرم را به مقادیر اولیه ی خود بازمی گرداند.
button
دکمه ای را ایجاد می کند که برای اجرای اسکریپت کاربر، زمانی که کاربر آن دکمه را کلیک می کند، استفاده می شود.
image
یک دکمه ی قابل کلیک شدن ایجاد می گند، اما ما می توانیم از یک تصویر به عنوان زمینه ی دکمه استفاده کنیم.
مثال:

در اینجا مثالی از کد HTML برای یک فرم با سه نوع دکمه را می بینید.


نمونه هشت

    
    
    
    
امتحان کنید

کنترل های مخفی شده ی فرم

کنترل های مخفی شده فرم برای پنهان کردن داده در داخل صفحه ای استفاده می شوند که بعدا می توانند به سرور ارسال شوند. این کنترل در داخل کد مخفی شده و روی صفحه ی حقیقی ظاهر نمی شود. برای مثال فرم مخفی شده ی زیر برای حفظ شماره ی صفحه ی جاری استفاده می شود. وقتی که کاربر روی next page کلیک کند، مقدار کنترل مخفی شده به سرور وب ارسال شده و در آنجا تصمیم خواهد گرفت که بر اساس انتقال صفحه ی جاری، کدام صفحه نمایش داده خواهد شد.


مثال:

در اینجا مثالی از کد HTML برای نمایش کاربرد کنترل مخفی شده می بینید.


نمونه نه

    

This is page 10

امتحان کنید
 • 10395
 •    3140
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
فرم های html
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .