آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

جدول نمونه برای مثال های SQL Server INSERT

دوره های مرتبط با این مقاله

جدول نمونه برای مثال های SQL Server INSERT

برای این نکته اجازه بدهید از این نمونه جدول مشتریان، به شکلی در زیر مشاهده می کنید، استفاده کنیم. اطمینان حاصل کنید که برای کامل کردن بخش های باقیمانده ی این نکته، این جدول را در محیط گستزش خود ایجاد کنید.

توضیحات

اجازه بدهید این کد را توضیح دهیم تا مطمئن شویم که در بخش های باقیمانده ی این نکته معنادار می باشد. در اینجا نکات قابل توجهی ذکر می شوند:

فرمان CREATE TABLE نام نمودار را تعیین می کند، به عنوان مثال dboو نام جدول مثلا Customer.

این شش خط کد بین پرانتزهای باز i.e. ( و پرانتز بسته ی i.e.)، ستون هایی با نوع داده ی مرتبط و شرط NULL می باشند.

این یک مسئله جالب می باشد، زیرا همینکه ما آغاز به نوشتن وضعیت های INSERT می کنیم، لازم است مطمئن شویم که این ستون را وارد نکرده ایم، زیرا SQL Server آن را برای ما مدیریت خواهد کرد.

سه نوع داده برای وارد کردن به این جدول وجود دارد:

  • INT مخفف integer که کل اعداد می باشند.
  • VARCHAR - طول کاراکتر متغیر که اعداد و حروف می باشند. عدد داخل پرانتز، بعد از "VARCHAR" طول ستون می باشد.
  • DATETIME - مقدار تاریخ (Date) و زمان (Time).

از لحاظ توضیح برای NULL، NULL یک توافق بر مقدار به معنای unknown (ناشناخته) می باشد و اساسا دو گزینه وجود دارند که شرایط NULL را برای یک ستون تعیین می کنند. گزینه ی اول NULL و گزینه ی دوم NOT NULL می باشد. NULL به این معناست که ستون می تواند یک مقدار NULL را بپذیرد و گزینه ی NOT NULL یعنی ستون نمی تواند چنین مقداری را بپذیرد یا به عبارت دیگر برای ستون نیاز به داده دارید.

"NOT NULL" برای پنج ستون از شش ستون این جدول تعیین شده است و به این معناست که یک مقدار باسد وارد وضعیت INSERT شود.

برای یکی از شش ستون، برای مثال "EmailAddress"، لازم نیست مقدار وارد شود و NULL برای آن ستون در آن ردیف وارد خواهد شد.

عبارات GO مجموعه کد قبل را به عنوان یک batch مجزا اجزا می کنند.

عبارت "ALTER TABLE" در مثال یک مقدار پیش فرض از "GETDATE()" اضافه می کند، به عنوان مثال داده ی متداول برای ستون "CreateDate".

در اینجا کدی را می بینید که می توانید در محیط توسعه ی خود ایجاد کرده و در مورد عبارت SQL Server INSERT بیشتر فرا بگیرید.

CREATE TABLE dbo.Customer
‎(CustomerID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,‎
FirstName VARCHAR(25) NOT NULL,‎
LastName VARCHAR(25) NOT NULL,‎
PhoneNumber VARCHAR(15) NOT NULL,‎
EmailAddress VARCHAR(25) NULL,‎
Priority INT NOT NULL,‎
CreateDate DATETIME NOT NULL)ON [PRIMARY]‎
GO
 
ALTER TABLE [dbo].[Customer] ADD CONSTRAINT [DF_Customer_CreateDate] ‎
DEFAULT (getdate()) FOR [CreateDate]‎
GO

با این توضیحات اجازه بدهید به نوشتن اول عبارت INSERT بپردازیم.

  • 7487
  •    1354
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .