آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کنترل های Server Side در ASP.NET

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کنترل های Server Side

درمباحث پیشین با Page lifecycle (چرخه ی حیات صفحه) و اینکه چگونه یک صفحه control های مختلف را دربر می گیرد آشنا شدیم. page خود به صورت یک شئ control (control object) نمونه سازی می شود (instantiate = ایجاد یک نمونه از کلاس). کلیه web form ها در اصل نمونه هایی از کلاس Page ASP.NET می باشند. کلاس Page خاصیت های (property) بسیار سودمند و کارامدی دارد که در زیر برای شما فهرست شده اند :

 • Session
 • Application
 • Cache
 • Request
 • Response
 • Server
 • User
 • Trace

در این مبحث تنها به تشریح اشیاء Server، Request و Response می پردازیم.

Server Object (شئ server)

شئ Server (در ASP.NET) در حقیقت نمونه ی (instance) از کلاس System.Web.HttpServerUtility می باشد. کلاس HttpServerUtility خاصیت ها (property) و توابع (method) فراوانی ارائه می دهد که هریک برنامه ها و کارهای (job) متفاوتی را انجام می دهند (منظور از job حجم معینی از پردازش هاست که به صورت واحد توسط یک کامپیوتر اجرا می شوند).

خاصیت ها و توابع شئ Server

ASP.NET متدها و خاصیت های کلاس HttpServerUtility را داخل شئ درونی (intrinsic object) Server کپسوله سازی می کند.

جدول زیر فهرستی از این خاصیت ها (property) را ارائه می دهد :

خاصیت
شرح
MachineName
/ اسم رایانه ی سرویس دهنده را برمی گرداند. server اسم کامپیوتر
ScriptTimeOut
مدت زمان time-out درخواست (request) را بر حسب ثانیه گرفته و تنظیم (get و set) می کند.

جدول زیر فهرستی از توابع (method) را به نمایش می گذارد :

متد
شرح
CreateObject(String)
یک نمونه از شئ COM ایجاد کرده که توسط ProgID شناسایی می شود.
CreateObject(Type)
نمونه ای از شئ COMرا ایجاد کرده که توسط نوعش شناسایی می شود.
Equals(Object)
تعیین می کند آیا شئ مشخص شده با شئ کنونی یکسان است یا خیر.
Execute(String)
. این متد در حقیقت درخواست هایی که برای یک آدرس مجازی ارسال می شود را اجرا می کند. (یک فایل asp را از داخل یک فایل asp دیگر اجرا می کند).
Execute(String, Boolean)
درخواست هایی که برای آدرس مجازی ارسال شده اند را اجرا کرده و تعیین می کند آیا collection های QueryString و form پاک شوند یا خیر.
GetLastError
آخرین استثنا (exception)را برمی گرداند.
GetType
نوع نمونه ی جاری را برمی گرداند.
HtmlEncode
یک رشته ی معمولی را به رشته ای با کاراکترهای استاندارد HTML تغییر می دهد (تبدیل می کند).
HtmlDecode
یک رشته ی html را به یک رشته ی معمولی تبدیل می کند.
ToString
شئ جاری را به صورت یک رشته برمی گرداند.
Transfer(String)
متد transfer اجرای صفحه ی فعلی را خاتمه داده و تمامی اطلاعات مربوط به وضعیت (state) جاری را به صفحه دیگری که در URL مشخص شده ارسال می کند. برخلاف متد execute، اجرا (execution) در صفحه ای که متد transfer را فرامی خواند از سر گرفته نمی شود.
UrlDecode
یک رشته ی URL را به یک رشته ی معمولی تبدیل می کند.
UrlEncodeToken
درست مشابه UrlEncode عمل می کند اما روی یک آرایه ی بایتی که در بردارنده داده هایی است که با base64 کدگذاری شده اند
UrlDecodeToken
درست مشابه متد UrlDecode کار می کند اما روی یک آرایه ی بایتی (byte array) دربردارنده ی داده هایی که با base64 کدگذاری شده اند (base64-encoded data).
MapPath
مسیر فیزیکی را برمی گرداند که با مسیر مجازی فایل روی رایانه ی سرویس دهنده (sever) همخوانی دارد. این تابع یک مسیر مشخص شده را به مسیر فیزیکی نگاشت (map) می کند.
Transfer
اجرا (execution) را در برنامه ی جاری به یک صفحه ی وب دیگر انتقال می دهد.

شئ Request

شئ Request در واقع نمونه ای از کلاس System.Web.HttpRequest است. شئ request درخواست هایی را که مرورگر سرویس گیرنده (client) طی یک HTTP request به سرور ارسال شده را بازیابی (retrieve) می کند. این شئ به منظور دریافت اطلاعات از کاربر بکار گرفته می شود. با بهره گیری از این شئ شما می توانید یک صفحه ی وب به صورت پویا ایجاد کرده و عملیات متفاوت سمت سرور را بر پایه ی ورودی (input) دریافتی از کاربر انجام دهید.

متدها و خاصیت های شئ Request

Property (خاصیت)
شرح
AcceptTypes
آرایه ی رشته ای از MIME accept type ها را که توسط سرویس گیرنده ((client پشتیبانی می شود را برمی گرداند.
ApplicationPath
مسیر مجازی برنامه را از root آن محاسبه می کند.
Browser
اطلاعاتی درباره ی قابلیت های مرورگر کلاینت درخواست دهنده را گرفته (get) یا تنظیم (set) می کند.
ContentEncoding
این خاصیت مجموعه کاراکترهای بدنه ی موجودیت (entity body) را خواندهget) ) و قرار می دهد set) ).
ContentLength
طول content ارسال شده از سرویس گیرنده را برحسب بایت مشخص می کند.
ContentType
خاصیت MIME content type که از درخواست آمده را تنظیم می کند.
Cookies
Collection ای از cookie ها که توسط سرویس گیرنده ارسال شده را برمی گرداند.
FilePath
مسیر مجازی درخواست (request) جاری را برمی گرداند.
Files
مجموعه ای (collection) از فایل های آپلود شده توسط سرویس گیرنده را با فرمت چند بخشه ی MIME برمی گرداند .
Form
مجموعه ای از متغیرهای form را برمی گرداند.
Headers
Collection ای از سرایند های HEADER)) HTTP را برمی گرداند.
HttpMethod
روش ارسال داده های http که توسط کلاینت مورد استفاده قرار می گیرد را (اعم از POST, GET و یا HEAD) برمی گرداند.
InputStream
محتوایی (content) را که از طریق http entity body آمده را برمی گرداند.
IsSecureConnection
یک مقدار را برمی گرداند که نشان می دهد آیا اتصال http از socket های امن استفاده می کند یا خیر.
QueryString
آرایه ای (collection) از متغیرهای HTTP query string برمی گرداند.
RawUrl
خالص درخواست جاری را برمی گرداند. url
RequestType
نشانگر روش ارسال اطلاعات از کلاینت به سرور (get و post) می باشد.
ServerVariables
آرایه ای از متغیرهای سرور برمی گرداند.
TotalBytes
تعداد بایت های مربوط به stream جاری را بازمی گرداند.
Url
اطلاعاتی را درمورد url درخواست (request) جاری برمی گرداند.
UrlReferre
اطلاعاتی درباره ی url درخواست (request) قبلی کلاینت که به url جاری متصل می باشد را برمی گرداند.
UserAgent
رشته ای شامل agent مرورگر کاربر را بر می گرداند.
UserHostAddress
IP سرویس گیرنده را بر می رگداند.
UserHostName
نامdns کاربر remote را برمی گرداند.
UserLanguages
آرایه ی رشته ای مرتب شده از زبان تنظیم شده ی سرویس گیرنده برمی گرداند.

جدول زیر برخی از متدهای مهم را ارائه می دهد :

تابع
شرح
BinaryRead
این متد به منظور بازیابی داده ارسال شده به سرور از کلاینت (به عنوان بخشی از post request) بکار گرفته می شود. متد مزبور داده ها را در یک SafeArray ذخیره می کند. Safearray ارایه ای است که اطلاعاتی درباره ی تعداد بعدها (dimension) و حدود (bound) آرایه ذخیره می کند.
Equals(Object)
بررسی می کند آیا شی مشخص شده با شئ کنونی یکسان است یا خیر.
GetType
نوع نمونه ی جاری را برمی گرداند.
MapImageCoordinates
پارامتر image-field form را به مقادیر مختصاتx وy نگاشت می کند.
MapPath(String)
مسیر مجازی مشخص شده را به مسیر فیزیکی نگاشت می کند.
SaveAs
HTTP request را روی دیسک ذخیره می کند .
ToString
شئ جاری را به صورت رشته نمایش می دهد (برمی گرداند).
ValidateInput
collection هایی که از طریق خاصیت های QueryString، Form، Cookie ها به آن ها دسترسی صورت گرفته را اعتبار سنجی می کند.

شئ Response

Response object نشانگر پاسخ (response) سرور به درخواست سرویس گیرنده (client request) می باشد. این شئ نمونه ای از کلاس System.Web.HttpResponse می باشد.

در ASP.NET، شئ response هیچ نقش اساسی در ارسال متن HTML به سرویس گیرنده ایفا نمی کند، زیرا که کنترل های سمت سرور (server-side controls) دارای متدهای تودرتو (nested) و شئ گرا ویژه ی render کردن خود هستند.

با این وجود، شئ HttpResponse قابلیت ها و امکانات مهمی ارائه می دهد که از جمله آن ویژگی cookie و تابع Redirect() می باشد. متد Response.Redirect() امکان انتقال کاربر را هم داخل برنامه و هم خارج از آن به یک صفحه ی دیگر فراهم می کند.

خاصیت ها و توابع شئ Response

جدولی که زیر مشاهده می کنید برخی خواص (property) کارامد response object را فهرست کرده است :

خاصیت
شرح
Buffer
این خاصیت تعیین می کند آیا خروجی صفحه موقت ذخیره (buffer) شود یا خیر. چنانچه روی true تنظیم شده باشد، در آن صورت خروجی صفحه تا ز مانی که اسرکیپت روی آن صفحه پردازش نشده باشد به کلاینت ارسال نمی گردد (و یا تا زمانی که متدهای End و Flush فراخوانی نشده اند (خروجی) فرستاده نمی شود .(
BufferOutput
این خاصیت مقداری را get و set می کند که مشخص می کند آیا خروجی را موقت ذخیره (buffer) کرده و آن را پس از اینکه کل صفحه کاملاً پردازش شد ارسال کند یا خیر.
Charset
مجموعه کاراکترهای http stream خروجی را خوانده (get) و (set) مقداردهی می کند.
ContentEncoding
مجموعه کاراکتر http stream خروجی را get یا set می کند.
ContentType
HTTP MIME type استریم (stream) خروجی را get یا set می کند.
Cookies
Gets the response cookies collection
Cookie collection پاسخ (response) را برمی گرداند.
Expires
تعداد دقیقه هایی که پس از سپری شدن آن یک صفحه موقت ذخیره شده در مرورگر باید منقضی شود را تنظیم می کند.
ExpiresAbsolute
تاریخ و زمان دقیق و مطلقی که اطلاعات موقت ذخیره شده ((cached باید از حافظه ی پنهان (cache) حذف شوند را مقدار دهی می کند.
HeaderEncoding
encodeing objectرا که بیانگر encoding برایheader output stream است را مقداردهی می کند.
Headers
مجموعه سرایندهای (header) response را برمی گرداند.
IsClientConnected
مقداری را برمی گرداند که نشان می دهد آیا سرویس گیرنده هنوز به سرویس دهنده (server) متصل هست یا خیر.
Output
متن بازگشتی را به http response stream می دهد.
OutputStream
خروجی دودویی (binary output) را به بدنه ی محتوا (content body) http خروجی (خارج شونده) می دهد.
RedirectLocation
مقدار سرایندLocation header http را تعیین می کند
Status
Status line ای که به سرویس گیرنده ارسال می گردد را تنظیم (set) می کند.
StatusCode
http status code خروجی (output) که به سرویس گیرنده برگردانده می شود را گرفته (get) و تنظیم (set) می کند.
StatusDescription
این خاصیت، Status string http خروجی (output) که به سرویس گیرنده ارسال می گردد را مقداردهی (get و set) می کند.
SubStatusCode
مقداری را خوانده یا گرفته که این مقدار status code (کد وضعیت) را تعریف می کند.
SuppressContent
مقداری را خوانده و یا گرفته، که این مقدار تعیین می کند آیا http content به سرویس گیرنده ارسال گردد یا خیر.

جدول زیر برخی از متدهای مهم را فهرست می کند :

Method
Description
AddHeader
یک سرآیند (header) http به output stream اضافه می کند. این متد به منظور ایجاد سازگاری با ویرایش های پیشین ASP ارائه شد.
AppendCookie
زیرساخت (infrastructure)، یک cookie به cookie collection درونی (intrinsic) اضافه می کند.
AppendCookie
زیرساخت (infrastructure)، یک cookie به cookie collection درونی (intrinsic) اضافه می کند.
AppendHeader
یک سرایند (header) http را به output stream اضافه می کند.
AppendToLog
اطلاعات ثبت وقایع (log information) سفارشی را به فایل گزارشات (log file) سرویس‌های اطلاعات اینترنتی (IIS) اضافه می کند.
BinaryWrite
رشته ای از کاراکترهای دودویی (binary characters) را در http output stream می نویسد.
ClearContent
تمام محتوا (content) خروجی را از buffer stream پاک می کند.
Close
اتصال سمت سرویس گیرنده را می بندد (قطع می کند).
End
کلیه ی خروجی هایی که در حال حاضر به طور موقت ذخیره شده اند را به سرویس گیرنده ارسال کرده، اجرای صفحه را متوقف کرده سپس رخداد EndRequest را اجرا (فعال) می کند.
Equals(Object)
بررسی می کند آیا شئ مشخص شده با شئ جاری یکسان (برابر) هستند یا خیر.
Flush
تمامی خروجی هایی که در حال حاضر موقتاً ذخیره (buffer) شده اند را به سرویس گیرنده ارسال می کند.
GetType
این تابع نوع نمونه ی جاری را برمی گرداند.
Pics
این متد سرایند (header) HTTP PICS-Label را به stream خروجی الحاق (append) می کند.
Redirect(String)
درخواست (request) را به یک url جدید تغییر مسیر (redirect) داده و url جدید را مشخص می کند.
Redirect(String, Boolean)
سرویس گیرنده را به url جدید ارجاع (redirect) می دهد. این متد url جدید را مشخص کرده و همچنین تعیین می کند آیا اجرای صفحه ی جاری باید خاتمه داده شود یا خیر.
SetCookie
یک کوکی موجود را در cookie collection (مجموعه کوکی ها) بروز رسانی می کند.
ToString
شئ فعلی را به صورت رشته نمایش می دهد (برمی گرداند).
TransmitFile(String)
فایل مشخص شده را مستقیماً و بدون اینکه آن را در حافظه موقتاً ذخیره کند به HTTP response output stream می دهد .
Write(Char)
کاراکتر را در HTTP response stream قرار می دهد(می نویسد).
Write(Object)
یک شئ را در HTTP response stream قرار می دهد(می نویسد).
Write(String)
یک رشته را در HTTP response stream قرار می دهد(می نویسد).
WriteFile(String)
محتوا (content) فایل مشخص شده را مستقیما داخل HTTP response output stream به صورت یک file block قرار می دهد (می نویسید).
WriteFile(String, Boolean)
محتوای فایل مشخص شده را مستقیماً در HTTP response output stream به صورت یک memory block (بلوک حافظه) می نویسد.
مثال :

مثال بسیار ساده ی زیر دارای یک کنترل textbox می باشد که کاربر می تواند در آن اسم خود را وارد کند، همچنین یک دکمه که اطلاعات را به سرور ارسال می کند و یک کنترل label که url کامپیوتر سرویس گیرنده (server) را نمایش می دهد.

< %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="Asp.Net_ServerSide.Default" % >
  Inherits="server_side._Default" % >
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >
< html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  < head runat="server" >
   < title >Untitled Page< /title >
  < /head >
  < body >
   < form id="form1" runat="server" >
     < div > 
      Enter your name:
      < br / >
      < asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" >< /asp:TextBox >
      < asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Submit" / >
      < br / >
      < asp:Label ID="Label1" runat="server"/ >
     < /div >
   < /form >
  < /body >
< /html >
            

code behind Button1_Click :

              protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  if (!String.IsNullOrEmpty(TextBox1.Text))
   {
     // Access the HttpServerUtility methods through
    // the intrinsic Server object.
    Label1.Text = "Welcome, " + Server.HtmlEncode(TextBox1.Text) + ". < br/ > The url is " +
    Server.UrlEncode(Request.Url.ToString());
    }
  }
            

حال صفحه را اجرا کنید تا نتیجه زیر نمایش داده شود :


 • 5111
 •    1876
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .