آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش درج داده در Scenario disconnected در Entity Framework Core

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش درج داده در Scenario disconnected در Entity Framework Core

آموزش Insert داده در Scenario disconnected در Entity Framework Core

درمورد ذخیره Data در Data Base در سناریوی connected بحث کردیم

در این بخش به ذخیره ی Data در سناریوی disconnected می پردازیم.

ذخیره ی Data در سناریوی disconnected کمی متفاوت است. در این سناریو، DbContext اطلاعی از موجودیت های disconnected ندارد چرا که موجودیت ها خارج از scope نمونه ی فعلی DbContext اضافه شده اند یا تغییر کرده اند. پس باید موجودیت های disconnected را با EntityState مناسب به context اصطلاحا attatch کنیم که بتوانیم روی Data Base عملیات Create، Update و Delete انجام دهیم.

تصویر زیر عملیات CUD را در سناریوی disconnected نشان می دهد.


درج داده در سناریوی disconnected در Entity Framework Core

همان طور که در تصویر مشخص است، موجودیت های disconnected (موجودیت هایی که توسط DbContext دنبال نمی شوند) باید با EntityState مناسب به DbContext اصطلاحا attach شوند. برای مثال، Added state برای موجودیت های جدید، Modified state برای موجودیت هایی که ویرایش شده اند، و Deleted state برای موجودیت هایی که حذف شده اند پس از فراخوانی متد SaveChanges() موجب query های INSERT، UPDATE و DELETE در Data Base می شوند.

مراحل زیر باید برای درج، ویرایش و حذف رکورد توسط EF Core در Data Base انجام شود:


 • Attach کردن موجودیت به DbContext با EntityState مناسب
 • فراخوانی متد SaveChanges()

مثال زیر نحوه ی درج یک رکورد جدید به Data Base را با انجام مراحل بالا نشان می دهد:


//Disconnected entity
var std = new Student(){ Name = "Bill" };
using (var context = new SchoolContext())
{
  //1. Attach an entity to context with Added EntityState
  context.Add< Student >(std);
  
  //or the followings are also valid
  // context.Students.Add(std);
  // context.Entry< Student >(std).State = EntityState.Added;
  // context.Attach< Student >(std);
         
  //2. Calling SaveChanges to insert a new record into Students table
  context.SaveChanges();
}

در مثال بالا، Std یک disconnected instance از کلاس Student است. متد context.Add< Student >() یک موجودیت Student را با Added state به context اصطلاحا attach می کند. فراخوانی مت SaveChanges() دستور زیر را می سازد و در Data Base اجرا می کند:


exec sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO [Students] ([Name])
VALUES (@p0);
SELECT [StudentId]
FROM [Students]
WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [StudentId] = scope_identity();',N'@p0 nvarchar(4000), 
@p1 nvarchar(4000) ',@p0=N'Bill'
go

EF Core روش های مختلفی برای افزودن موجودیت های با Added state در اختیار می گذارد. در مثال بالا، همه دستورهای context.Students.Add(std); context.Entry< Student >(std).State = EntityState.Added; context.Attach< Student >(std); یک نتیجه دارند.

Entity Framework Core متدهای زیر را برای attach کردن موجودیت های disconnected با Added EntityState در اختیار می گذارد، که همه موجب اجرای دستور INSERT در Data Base می شوند.

DbContext متدهای
DbSet متدهای
توضیح
DbContext.Attach
DbSet.Attach
یک موجودیت را به DBContext اصطلاحا attach می کند. برای موجودیت هایی که key property آن ها مقدار دارد unchangedState ست می کند و برای موجودیت هایی که key property شان مقدار ندارد یا مقدار پیش فرض دارد، AddedState ست می کند.
DbContext.Add
DbSet.Add
یک موجودیت را با Added state به DBContext اصطلاحا attach می کند.
DbContext.AddRange
DbSet.AddRange
دسته ای موجودیت را با Added state به DBContext اصطلاحا attach می کند.
DbContext.Entry
-
برای موجودیت مشخص شده یک EntityEntry می گیرد و با آن به اطلاعات و عملیات change tracking دسترسی پیدا می کند.
DbContext.AddAsync
DbSet.AddAsync
یک موجودیت را به صورت async به DBContext اصطلاحا attach می کند و برای آن AddedState ست می کند و شروع به track آن می کند. با فراخوانی متد SaveChangesAsync() Data در Data Base درج می شود.
DbContext.AddRangeAsync
DbSet.AddRangeAsync
دسته ای موجودیت را به صورت async به DBContext اصطلاحا attach می کند و برای آن AddedState ست می کند و شروع به track آن ها می کند. با فراخوانی متد SaveChangesAsync() Data در Data Base درج می شود.

توجه: متدهای DbContext بالا در EF Core معرفی شده اند ( در EF 6 و نسخه های قبل نیستند). هر دو نوع متدهای DbContext و DbSet کاری مشابه انجام می دهند.

درج Data ی رابطه ای (Relational Data)

در بخش قبل یاد گرفتیم چگونه روابط یک به یک، یک به چند و چند به چند بین موجودیت ها ایجاد کنیم. Entity Framework API همه ی Dataی رابطه موجود در entity های مرتبط درج می کند. از متدهای DbContext.Add یا DbSet.Add برای اضافه کردن موجودیت های مرتبط به Data Base استفاده کنید. متد Add موجودیت ها را به context اصطلاحا attach می کند و برای همه ی موجودیت های درون گراف موجودیت که Id شان خالی است یا null است یا مقدار پیش فرض دارد، AddedState می دهد. مثال زیر را در نظر بگیرید:


var stdAddress = new StudentAddress()
{
  City = "SFO",
  State = "CA",
  Country = "USA"
};
var std = new Student()
{
  Name = "Steve",
  Address = stdAddress
};
using (var context = new SchoolContext())
{
  // Attach an entity to DbContext with Added state
  context.Add< Student >(std);
  // Calling SaveChanges to insert a new record into Students table
  context.SaveChanges();
}

در مثال بالا context.Add< Student >(std) یک شی از Student اضافه می کند. EF Core API از طریق navigation property درون Student به StudentAddress نیز دسترسی پیدا می کند و EntityState هردو را Added می کند. هنگام فراخوانی مت SaveChanges() دستور زیر در Data Base اجرا می شود:


exec sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO [Students] ([Name])
VALUES (@p0);
SELECT [StudentId]
FROM [Students]
WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [StudentId] = scope_identity();',N'@p0 nvarchar(4000), 
@p1 nvarchar(4000) ',@p0=N'Steve'
go
exec sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO [StudentAddresses] ([Address], [City], [Country], [State], [StudentId])
VALUES (@p5, @p6, @p7, @p8, @p9);
SELECT [StudentAddressId]
FROM [StudentAddresses]
WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [StudentAddressId] = scope_identity();
',N'@p5 nvarchar(4000),@p6 nvarchar(4000),@p7 nvarchar(4000),@p8 nvarchar(4000),
@p9 int',@p5=NULL,@p6=N'SFO',@p7=N'USA',@p8=N'CA',@p9=1
Go

درج چند رکورد

با استفاده از متدهای DbContext.AddRange و DbSet.AddRange چند موجودیت را در یک ارتباط با Data Base درج کنید. در این صورت لازم نیست متد DbContext.Add را چند بار فراخوانی کنید.

متدهای AddRange
توضیح
void AddRange(IEnumerable< Object > entities)
لیستی از یک یا چند نوع موجودیت را با Added State به DbContext اضافه می کند.
void AddRange(param object[] entities)
آرایه ای از یک یا چند نوع موجودیت را با AddedState به DbContext اضافه می کند.
void AddRangeAsync(IEnumerable< Object >, CancellationToken)
به صورت async، یستی از یک یا چند نوع موجودیت را با Added State به DbContext اضافه می کند

مثال زیر اضافه کردن لیستی از موجودیت های از نوع Student را با استفاده از متد AddRange نشان می دهد:


var studentList = new List< Student >() {
  new Student(){ Name = "Bill" },
  new Student(){ Name = "Steve" }
};
using (var context = new SchoolContext())
{
  context.AddRange(studentList);
  context.SaveChanges();
}

مثال بالا دو رکورد جدید به جدول Students اضافه می کند.

می توان لیستی از انواع مختلف موجودیت را نیز به این شیوه درج کرد:


var std1 = new Student(){ Name = "Bill" };
var std2 = new Student(){ Name = "Steve" };
var computer = new Course() { CourseName = "Computer Science" };
var entityList = new List< Object >() {
  std1,
  std2,
  computer
};
using (var context = new SchoolContext())
{        
  context.AddRange(entityList);
  // or 
  // context.AddRange(std1, std2, computer);
  context.SaveChanges();
}

در مثال بالا، entityList از نوع List< Object > است و می تواند حاوی هرنوع entity باشد. متد AddRange() همه ی موجودیت های درون آن را به context اضافه می کند و متد SaveChanges() برای همشان دستور INSERT می سازد و در Data Base اجرا می کند. (در یک ارتباط به Data Base).

EF Core عملکرد کار با Data Base را با اجرای دستور INSERT برای همه ی موجودیت های بالا در یک database round trip، بهبود بخشیده است. مثال بالا بصورت زیر در Data Base اجرا می شود:


exec sp_executesql N'SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO [Courses] ([CourseName], [Description])
VALUES (@p0, @p1);
SELECT [CourseId]
FROM [Courses]
WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [CourseId] = scope_identity();
DECLARE @inserted1 TABLE ([StudentId] int, [_Position] [int]);
MERGE [Students] USING (
VALUES (@p2, 0),
(@p3, 1)) AS i ([Name], _Position) ON 1=0
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT ([Name])
VALUES (i.[Name])
OUTPUT INSERTED.[StudentId], i._Position
INTO @inserted1;
SELECT [t].[StudentId] FROM [Students] t
INNER JOIN @inserted1 i ON ([t].[StudentId] = [i].[StudentId])
ORDER BY [i].[_Position];
',N'@p0 nvarchar(4000),@p1 nvarchar(4000),@p2 nvarchar(4000),@p3 nvarchar(4000)',
@p0=N'Computer Science',@p1=NULL,@p2=N'Steve',@p3=N'Bill'
go

درج Data با استفاده از DbSet

همان طور که قبلا هم اشاره شد، می توانید از DbSet برای ذخیره موجودیت ها استفاده کنید، به شیوه ای که در EF 6.x انجام می شود.

از متدDbSet< TEntity>.Add() برای attach کردن موجودیت با Added state یا از متد DbSet.AddRange() برای attach دسته ای از موجودیت ها با Added state استفاده کنید:


var std = new Student()
{
  Name = "Bill"
};
using (var context = new SchoolContext())
{
  context.Students.Add(std);
  // or
  // context.Students.Attach(std);
  context.SaveChanges();
}

در مثال بالا، نوع context.Students DbSet< Student > است. پس فقط می توان موجودیت های از نوع Student را اضافه کرد.

خطcontext.Students.Add(std)موجودیت Student را با Added state به Context اصطلاحا attach می کند و پس از فراخوانی متدSaveChanges()دستور INSERT ساخته و اجرا می شود.

در بخش بعد به نحوه ی update موجودیت های disconnected می پردازیم.

 • 232
 •    94
 • تاریخ ارسال :   1398/06/22

دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .