آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش React Native-آموزش Color Reference در React Native

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پروژه محور React Native

مرجع رنگ ها

component ها در React Native با استفاده از جاوااسکریپت استایل دهی می شوند. مشخصه های رنگ معمولا شبیه CSS در وب عمل می کنند.

Red-green-blue

React Native از rgb() و rgba() به دو صورت Hexadecimal و functional پشتیبانی می کند: لیست رنگ ها:


#f0f' (#rgb)
'#ff00ff' (#rrggbb)
'rgb(255, 0, 255)'
'rgba(255, 255, 255, 1.0)'
'#f0ff' (#rgba)
'#ff00ff00' (#rrggbbaa)

Hue-saturation-lightness

hsl () و hsla () در به شکل تابع پشتیبانی می شوند:


'hsl(360, 100%, 100%)'
'hsla(360, 100%, 100%, 1.0)'

Transparent

میانبری برای (0,0,0,0) rgba است


'transparent'

رنگ های نام گذاری شده

می توانید از نام رنگ ها به عنوان مقدار استفاده کنید. React Native از CSS3 specification پیروی می کند:


aliceblue (#f0f8ff)
antiquewhite (#faebd7)
aqua (#00ffff)
aquamarine (#7fffd4)
azure (#f0ffff)
beige (#f5f5dc)
bisque (#ffe4c4)
black (#000000)
blanchedalmond (#ffebcd)
blue (#0000ff)
blueviolet (#8a2be2)
brown (#a52a2a)
burlywood (#deb887)
cadetblue (#5f9ea0)
chartreuse (#7fff00)
chocolate (#d2691e)
coral (#ff7f50)
cornflowerblue (#6495ed)
cornsilk (#fff8dc)
crimson (#dc143c)
cyan (#00ffff)
darkblue (#00008b)
darkcyan (#008b8b)
darkgoldenrod (#b8860b)
darkgray (#a9a9a9)
darkgreen (#006400)
darkgrey (#a9a9a9)
darkkhaki (#bdb76b)
darkmagenta (#8b008b)
darkolivegreen (#556b2f)
darkorange (#ff8c00)
darkorchid (#9932cc)
darkred (#8b0000)
darksalmon (#e9967a)
darkseagreen (#8fbc8f)
darkslateblue (#483d8b)
darkslategrey (#2f4f4f)
darkturquoise (#00ced1)
darkviolet (#9400d3)
deeppink (#ff1493)
deepskyblue (#00bfff)
dimgray (#696969)
dimgrey (#696969)
dodgerblue (#1e90ff)
firebrick (#b22222)
floralwhite (#fffaf0)
forestgreen (#228b22)
fuchsia (#ff00ff)
gainsboro (#dcdcdc)
ghostwhite (#f8f8ff)
gold (#ffd700)
goldenrod (#daa520)
gray (#808080)
green (#008000)
greenyellow (#adff2f)
grey (#808080)
honeydew (#f0fff0)
hotpink (#ff69b4)
indianred (#cd5c5c)
indigo (#4b0082)
ivory (#fffff0)
khaki (#f0e68c)
lavender (#e6e6fa)
lavenderblush (#fff0f5)
lawngreen (#7cfc00)
lemonchiffon (#fffacd)
lightblue (#add8e6)
lightcoral (#f08080)
lightcyan (#e0ffff)
lightgoldenrodyellow (#fafad2)
lightgray (#d3d3d3)
lightgreen (#90ee90)
lightgrey (#d3d3d3)
lightpink (#ffb6c1)
lightsalmon (#ffa07a)
lightseagreen (#20b2aa)
lightskyblue (#87cefa)
lightslategrey (#778899)
lightsteelblue (#b0c4de)
lightyellow (#ffffe0)
lime (#00ff00)
limegreen (#32cd32)
linen (#faf0e6)
magenta (#ff00ff)
maroon (#800000)
mediumaquamarine (#66cdaa)
mediumblue (#0000cd)
mediumorchid (#ba55d3)
mediumpurple (#9370db)
mediumseagreen (#3cb371)
mediumslateblue (#7b68ee)
mediumspringgreen (#00fa9a)
mediumturquoise (#48d1cc)
mediumvioletred (#c71585)
midnightblue (#191970)
mintcream (#f5fffa)
mistyrose (#ffe4e1)
moccasin (#ffe4b5)
navajowhite (#ffdead)
navy (#000080)
oldlace (#fdf5e6)
olive (#808000)
olivedrab (#6b8e23)
orange (#ffa500)
orangered (#ff4500)
orchid (#da70d6)
palegoldenrod (#eee8aa)
palegreen (#98fb98)
paleturquoise (#afeeee)
palevioletred (#db7093)
papayawhip (#ffefd5)
peachpuff (#ffdab9)
peru (#cd853f)
pink (#ffc0cb)
plum (#dda0dd)
powderblue (#b0e0e6)
purple (#800080)
rebeccapurple (#663399)
red (#ff0000)
rosybrown (#bc8f8f)
royalblue (#4169e1)
saddlebrown (#8b4513)
salmon (#fa8072)
sandybrown (#f4a460)
seagreen (#2e8b57)
seashell (#fff5ee)
sienna (#a0522d)
silver (#c0c0c0)
skyblue (#87ceeb)
slateblue (#6a5acd)
slategray (#708090)
snow (#fffafa)
springgreen (#00ff7f)
steelblue (#4682b4)
tan (#d2b48c)
teal (#008080)
thistle (#d8bfd8)
tomato (#ff6347)
turquoise (#40e0d0)
violet (#ee82ee)
wheat (#f5deb3)
white (#ffffff)
whitesmoke (#f5f5f5)
yellow (#ffff00)
yellowgreen (#9acd32)
  • 475
  •    0
  • تاریخ ارسال :   1398/06/04

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .