آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش CLR Integration قسمت دوم

حل کردن مشکلات رایج در Database Programming

بخش قبلی، برنامه نویسی بر پایه CLR را در سطحی بالاتر که راجع به T-SQL، extended stored procedures XPها(، و کدی در middle-tier است، قرار داد. در این بخش، ما نگاهی به دسته ای از taskها و الگوهایی (pattern) که یک database application developer ممکن است با آن مواجه شود، خواهم انداخت، و چگونگی استفاده (یا عدم استفاده) از CLR integration جهت حل کردنشان را مورد بحث قرار خواهیم داد. ما چندین code example در اختیار قرار می دهیم، هم در C# و هم در Visual Basic .NET.


اعتبار دهی داده ها با استفاده از NET Framework Library.

CLR integration در SQL Server 2005 به کاربران اجازه می دهد از عملکرد غنی (rich functionality) که توسط class libraryهای .NET Framework فراهم شده، برای حل مشکلات database programmingشان استفاده کنند.
یک مثال، استفاده از expressionهای مرتب است، جهت فراهم کردن الگوهای پیچیده تر نسبت به آنچه که با استفاده از اپراتور LIKE در T-SQL دردسترس است. کد زیر را که چیزی جز یک wrapper ساده اطراف کلاس RegEx در System.Text.RegularExpressions namespace نیست، ملاحظه فرمایید.


در Visual Basic .NET:

Imports System.Data.SqlTypes

Imports Microsoft.SqlServer.Server

Imports System.Text.RegularExpressions

 

Partial Public Class Validation

 

  True, IsPrecise:=True)> _

  Public Shared Function RegExMatch(ByVal pattern As String, _

    ByVal matchString As String) As Boolean

 

  Dim r1 As Regex = New Regex(pattern.TrimEnd(Nothing))

    Return r1.Match(matchString.TrimEnd(Nothing)).Success

  End Function

 

  True, IsPrecise:=True)> _

  Public Shared Function ExtractAreaCode(ByVal matchString As String)_

    As SqlString

 

  Dim r1 As Regex = New Regex("\((?[1-9][0-9][0-9])\)")

  Dim m As Match = r1.Match(matchString)

 

    If m.Success Then

      Return m.Value.Substring(1, 3)

    Else

      Return SqlString.Null

    End If

 

  End Function

End Class

در C#:

using System.Data.SqlTypes;

using Microsoft.SqlServer.Server;

using System.Text.RegularExpressions;

 

public partial class Validation

{

  [SqlFunction(IsDeterministic = true, IsPrecise = true)]

  public static bool RegExMatch(string pattern, string matchString)

  {

    Regex r1 = new Regex(pattern.TrimEnd(null));

    return r1.Match(matchString.TrimEnd(null)).Success;

  }

 

  [SqlFunction(IsDeterministic = true, IsPrecise = true)]

  public static SqlString ExtractAreaCode(string matchString)

  {

 

    Regex r1 = new Regex("\\((?[1-9][0-9][0-9])\\)");

    Match m = r1.Match(matchString);

    if (m.Success)

      return m.Value.Substring(1, 3);

    else return SqlString.Null;

  }

}

بیایید فرض کنیم متدهای RegExMatch() و ExtractAreaCode()، به عنوان تابع های (function) تعریف شده توسط کاربر، در database با آپشن RETURNS NULL ON NULL INPUT ثبت شده اند، به طوری که function، هنگامی که هر یک از ورودی هایش (input) بی اثر هستند، بی اثر باز می گردد. این، به ما اجازه می دهد از نوشتن هر special null handling code درون function بپرهیزیم.
حالا می توانیم constraintهایی روی ستونهای جدولی که از کد بالا برای اعتبار دهی آدرسهایی ایمیل و شماره تلفنها استفاده می کند، به ترتیب زیر تعریف کنیم:


 CREATE TABLE contacts

(

  firstName nvarchar(30),

  lastName nvarchar(30),

  emailAddress nvarchar(30) CHECK

  (dbo.RegExMatch('[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu)',

    emailAddress) = 1),

  usPhoneNo nvarchar(30) CHECK

  (dbo.RegExMatch(

    '\([1-9][0-9][0-9]\) [0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9][0-9][0-9]',

    usPhoneNo)=1),

  areaCode AS dbo.ExtractAreaCode(UsPhoneNo) PERSISTED

)

به یاد داشته باشید که ستون areaCode، یک ستون دایم و محاسبه شده است، که area code را از ستون usPhoneNo با استفاده از تابع ExtractAreaCode() بیرون می کشد. ستون areaCode ممکن است index شود، و queryها را در جدولی که توسط area code دنبال مخاطبین می گردد، تسهیل می کند.
بطور کلی، این مثال نشان می دهد چگونه می توان از libraryهای .NET Framework برای افزایش T-SQL built-in function library با تابع های مفید که در T-SQL به سختی بیان می شوند، استفاده کرد.


بدست آوردن خروجی

نیاز به بدست آوردن خروجی از یک database object (از قبیل یک stored procedure یا یک view) که درون سرور اجرا می شود، یکی از رایج ترین taskهای database programming است. اگر بتوان خروجی را با استفاده از یک query واحد ایجاد کرد، آنگاه می توان این کار را تنها با استفاده از یک view یا یک inline table-valued function انجام داد. اما، اگر برای ایجاد خروجی، نیاز به عبارات چند گانه و procedural logic باشد، آنگاه دو آپشن وجود دارد: stored procedureها و table-valued functionها. در حالیکه SQL Server 2000 دارای table-valued functionها است، اما می توان آنها را فقط در T-SQL نوشت. با CLR integration در SQL Server 2005، می توان این functionها را با استفاده از یک زبان مدیریت شده (managed language) نیز نوشت. در این بخش، ما نگاهی به چگونگی نوشتن stored procedureها و table-valued functionها با استفاده از CLR می اندازیم.
برگرداندن خروجی نسبی (relational results) از T-SQL، چه به عنوان return value یک table-valued function، چه از طریق "caller's pipe" مستقیم و همیشه حاضر، درون یک stored procedure ممکن است: از هرجایی در یک stored procedure –بدون در نظر گرفتن nesting در execution level– یک عبارت SELECT اجرا شده، خروجی را به caller باز می گرداند.
اگر دقیق تر بگوییم، این درست است که عبارات SELECT، مقدار دهی به متغیررا اجرا نمی کنند. عبارات FETCH، READTEXT، PRINT، و RAISERROR، نیز خروجی را مستقیماً به caller بازمیگردانند.
به یاد داشته باشید که " caller" بدرستی تعریف نشده است؛ بستگی به فراخوانی بافت (invocation context) در stored procedure دارد.
اگر یک stored procedure از هر client data access API(ا زقبیل ODBC، OLEDB، یا SQLClient) فراخوانده شود، caller، API واقعی و هر abstraction (مثلاً، hstmt، IRowset، یا SqlDataReader) که برای ارائه خروجی مهیا می کند، است. بطور کلی، این بدین معناست که خروجی بدست آمده از درون یک stored procedure، به API فراخواننده بازگردانده خواهد شد، و همه frameهای T-SQL روی stack را کنار می گذارد، مانند مثال زیر:


CREATE PROC proc1 AS

  SELECT col1 FROM dbo.table1;

CREATE PROC proc2 AS

  EXEC proc1;

هنگام اجرای رویه proc2، خروجی بدست آمده از proc1، به caller of proc2 می روند. فقط یک راه هست که در آن proc2 می تواند خروجی بدست آمده را capture کند: از طریق stream کردن خروجی به disk، با استفاده از INSERT یا EXEC، به یک جدول دایم یا موقت، یا یک جدول متغیر.


CREATE PROC proc2 AS

  DECLARE @t TABLE(col1 INT);

  INSERT @t (col1) EXEC proc1;

  -- do something with results

Stored procedureهای SQL Server 2005 CLR، نوع جدیدی از caller را معرفی می کنند. وقتی یک query با استفاده از ADO.NET provider از درون یک frame مدیریت شده اجرا می شود، خروجی از طریق شی SqlDataReader قابل دسترسی می شوند و می توانند درون stored procedure مصرف شوند.


در Visual Basic .NET:

...

Using conn As New SqlConnection("context connection = true")

  conn.Open()

Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand( _

  "SELECT col1 FROM dbo.table1", conn)

Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()

 

  Do While reader.Read()

' Do something with current row

  Loop   

End Using

...

در C#:

...

using (SqlConnection conn= new SqlConnection("contect connection = true"))

{

  ...

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(

    "SELECT col1 FROM dbo.table1", conn);

  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

  while (reader.Read())

  {

    // do something with current row

  }

  ...

}

...

مسئله ای که باقی می ماند، این است که یک managed routine چگونه خروجیش را به caller باز می گرداند. این کار در stored procedureها و table-valued functionها به طور متفاوتی انجام می شود. یک stored procedure از یک مثال static که از کلاس SqlContext قابل دسترسی است، جهت بازگرداندن data استفاده می کند، در حالیکه یک table-valued function، یک interface را پیاده سازی می کند که به SQL Server اجازه بازیابی خروجی را می دهد. هر دوی اینها در قسمت بعدی مورد بحث قرار می گیرند.


Stored Procedureهای CLR و SqlPipe

در میان متدهای دردسترس در کلاس SqlPipe، ساده ترینشان، ExecuteAndSend() است که یک command object را یک پارامترورودی در نظر می گیرد. این متد، command را اجرا می کند، اما به جای اینکه خروجی برای managed frame قابل دسترس کند، خروجی را به فراخواننده stored procedure ارسال می کند. این، معادل قرار دادن یک عبارت درون یک T-SQL stored procedure است، و در حالیکه ناخوشایندتر است، همراه با معادل T-SQL، روی par است.


یک stored procedure ساده برای اجرای یک SELECT در T-SQL:

CREATE PROC proc1 AS

  SELECT col1 FROM dbo.table1;

معادلش در C#:

...

[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure]

public static void proc1()

{

  using (SqlConnection conn =

    new SqlConnection("context connection = true"))

  {

    conn.Open();

    SqlCommand cmd = new SqlCommand(

      "SELECT col1 FROM dbo.table1", conn);

    SqlContext.Pipe.ExecuteAndSend(cmd);

    conn.Close();

  }

}

و در Visual Basic .NET:

...

 _

Public Shared Sub VBproc1()

  Using conn As New SqlConnection("context connection=true")

    conn.Open()

    Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand( _

      "SELECT col1 FROM dbo.table1", conn)

    SqlContext.Pipe.ExecuteAndSend(cmd)

    conn.Close()

  End Using

End Sub

...

SqlPipe.ExecuteAndSend()، در سناریوهایی که داده های در شرف بازگشت، مستقیماً توسط یک query اجرا شده بدست می آیند، خوب جواب می دهد. اما، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در آنها، تغییر (manipulation) داده ها قبل از ارسال آنها، یا ارسال داده هایی که از sourceهای خارج از local SQL Server instance بدست آمده، مطلوب باشد.
SqlPipe، گروهی از متدهایی را که با هم کار می کنند تا applicationها را قادر به باز گرداندن خروجی اختیاری به caller، (SendResultsStart()،SendResultsRow()، و SendResultsEnd()) کنند، در اختیار می گذارد. در اکثر موارد، این APIها، شبیه APIهای srv_describe و srv_sendrow هستند که برای extended stored procedureها دردسترس هستند.
SendResultsStart()، یک SqlDataRecord را یک پارامتر ارسالی (argument) در نظر می گیرد و شروع یک نتیجه جدید را نشان می دهد. این API، اطلاعات metadata را از record object می خواند و آن را به caller ارسال می کند. متعاقباً، می توان Rowها را با فراخواندن SendResultsRow()، یکبار برای هر row که در شرف ارسال است، باز گرداند. بعد از اینکه همه rowهای دلخواه ارسال شدند، فراخوانی SendResultsEnd() جهت نشان دادن پایان خروجی، لازم است.


مثال: بازگرداندن یک RSS Feed در یک CLR Stored Procedure

C# code fragment زیر، بخشی از یک stored procedure تشان می دهد که یک XML document را از Web می خواند- یک Really Simple Syndication (RSS) feed از MSDN- و کلاسهای System.Xml برای parse کردن آن استفاده می کند، و اطلاعات را به شکل نسبی باز می گرداند. به یاد داشته باشید که کد باید در یک EXTERNAL_ACCESS یا UNSAFE assembly نمایش داده شود، زیرا permissionهای Code Access Security (CAS) که برای دسترسی به اینترنت ضروری هستند، فقط در این دسته ازpermission ها قابل دسترس هستند.


...

using (SqlConnection conn =

  new SqlConnection("context connection = true"))

{

  // Retrieve the RSS feed

  XPathDocument doc = new

    PathDocument("http://msdn.microsoft.com/sql/rss.xml");

  XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator();

  XPathNodeIterator i = nav.Select("//item");

 

  // create metadata for four columns

  // three of them are string types and one of the is a datetime

  SqlMetaData[] rss_results = new SqlMetaData[4];

  rss_results[0] = new SqlMetaData("Title", SqlDbType.NVarChar, 250);

  rss_results[1] = new SqlMetaData("Publication Date",

    SqlDbType.DateTime);

  rss_results[2] = new SqlMetaData("Description",

    SqlDbType.NVarChar, 2000);

  rss_results[3] = new SqlMetaData("Link", SqlDbType.NVarChar, 1000);

 

  // construct the record which holds metadata and data buffers

  SqlDataRecord record = new SqlDataRecord(rss_results);

 

  // cache a SqlPipe instance to avoid repeated calls to 

  // SqlContext.GetPipe()

  SqlPipe sqlpipe = SqlContext.Pipe;

 

  // send the metadata, do not send the values in the data record

  sqlpipe.SendResultsStart(record);

 

  // for each xml node returned, extract four pieces

  // of information and send back each item as a row

  while (i.MoveNext())

  {

 

    record.SetString(0, (string)

              

    i.Current.Evaluate("string(title[1]/text())"));

      record.SetDateTime(1, DateTime.Parse((string)

                      

    i.Current.Evaluate("string(pubDate[1]/text())")));

      record.SetString(2, (string)

                  

    i.Current.Evaluate("string(description[1]/text())"));

      record.SetString(3, (string)

                  

    i.Current.Evaluate("string(link[1]/text())"));

    sqlpipe.SendResultsRow(record);

  }

 

  // signal end of results

  sqlpipe.SendResultsEnd();

}

به خاطر داشته باشید که بین callها به SendResultsStart() و SendResultsEnd()، عبارت SqlPipe در یک حالت busy تنظیم می شود، وفراخوانی هر متد Send، غیر از SendResultsRow()، منجر به یک error خواهد شد. SendingResults property، در حالیکه SqlPipe در حالت busy است، true تنظیم می شود.


Functionsهای Table-Valued

CLR integration، از functionهای table-valued (TVF) که در managed languageها نوشته شده اند، نیز ساپورت می کند. مانند معادل T-SQL، CLR TVFها نیز ابتداً برای بازگرداندن خروجی جدولی استفاده می شدند. واضح ترین تفاوت این است که T-SQL table- valued function، خروجی را موقتاً در یک جدول ذخیره می کنند، در حالیکه CLR TVF، قابلیت stream کردن خروجی بدست آمده را دارد، بدین معنی که این خروجی نباید قبل از بازگشت از function، materialize شوند.


مثال: یک Table-Valued Function برای بازیابی یک RSS Feed

در اینجا، ما RSS retrieval recast را به عنوان یک table-valued function در C# نشان می دهیم. به تطابق بین SqlFunction annotation در متد RSS_TVF() و امضاء (signature) متد FillTVFRow()، دقت کنید.


using System;

using System.Data;

using System.Data.Sql;

using System.Data.SqlTypes;

using Microsoft.SqlServer.Server;

using System.Xml.XPath;

using System.Collections;

 

public partial class UserDefinedFunctions

{

  [SqlFunction(FillRowMethodName = "FillTVFRow",

    TableDefinition = "Title nvarchar(250), " +

      "PublicationDate datetime, " +

      "Description nvarchar(2000), " +

      "Link nvarchar(1000)")

  ]

  public static IEnumerable RSS_TVF()

  {

    return new RssReader();

  }

 

  public static void FillTVFRow(object row, out SqlString str,

    out SqlDateTime date, out SqlString desc, out SqlString link)

  {

    // split each object array

    object[] rowarr = (object[])row;

    str = (SqlString)(rowarr[0]);

    date = (SqlDateTime)(rowarr[1]);

    desc = (SqlString)(rowarr[2]);

    link = (SqlString)(rowarr[3]);

  }

}

 

public class RssReader : IEnumerable

{

  XPathDocument doc;

  XPathNavigator nav;

 

  // Construct helper class, initializing metadata for the results

  // reading from the RSS feed, creating the iterator

  public RssReader(string site)

  {

    // Retrieve the RSS feed

    //doc = new XPathDocument("http://msdn.microsoft.com/sql/rss.xml");

    doc = new XPathDocument(site);

    nav = doc.CreateNavigator();

  }

 

  public IEnumerator GetEnumerator()

  {

    return new RSSEnumerator(this);

  }

 

  private class RSSEnumerator : IEnumerator

  {

    XPathNodeIterator i;

    Object[] current;

    RssReader reader;

 

    public RSSEnumerator(RssReader reader)

    {

      this.reader = reader;

      Reset();

    }

 

    public void Reset()

    {

      i = reader.nav.Select("//item");

    }

 

    public bool MoveNext()

    {

      if (i.MoveNext())

      {

        current = new Object[4];

        current[0] = new SqlString((string)

          i.Current.Evaluate("string(title[1]/text())"));

        current[1] = new SqlDateTime(DateTime.Parse((string)

          i.Current.Evaluate("string(pubDate[1]/text())")));

        current[2] = new SqlString((string)

          i.Current.Evaluate("string(description[1]/text())"));

        current[3] = new SqlString((string)

        i.Current.Evaluate("string(link[1]/text())"));

        return true;

      }

      else return false;

 

    }

 

    public Object Current

    {

      get

      {

        return current;

      }

    }

  }

}

یک query ساده برای consume کردن خروجی از این جدول، اینگونه خواهد بود:


SELECT *

FROM RSS_TVF() 

طبیعتاً، queryهای قویتر را می توان روی شکل TVF این داده، بیان کرد. با فرض اینکه ما یک تابع CanonicalURL() داریم که نسخه كانونيك یک URL را باز می گرداند، داده هایی از یک RSS feed را می توان با استفاده از URLهای کانونیک به آسانی بازگرداند:


select title, publicationDate, description, dbo.CanonicalURL(link)

from dbo.RSS_TVF()

order by publicationDate

توجه داشته باشید که در مثال بالا، ما از قابلیتهای stream کردن TVF استفاده نمی کنیم، زیرا ما کل RSS feed را consume می کنیم، یک navigator در بالا درست می کنیم، و سپس آیتمهای مجزا را هنگامی که MoveNext() فراخوانده می شود، تکرار می کند. اما، consume کردن خروجی از یک Web source و تکرارXML تولید شده با یک XmlReader، با استفاده از streaming API ممکن است. قابل ذکر است که با فرض وجود تفاوت مدل اجرا بین table-valued functions در CLR و T-SQ، تفاوتی بزرگ ممکن است مشاهده شود، مخصوصاً در سناریوهایی که در آنها stream کردن خروجی ممکن است.


مثال: crack کردن Scalarها در Rowها

معمولاً در برنامه نیاز داریم که چندین پارامتر ورودی را به صورت همزمان ارسال کنیم. مثلاً، امکان دارد یک order processing system نیاز به یک stored procedure داشته باشد که یک order را در جدول orderها قرار می دهد. امکان دارد یک پارامتر ورودی مطلوب یک stored procedure، در order، line-items باشد؛ اما، این موضوع با این محدودیت روبرو می شود که T-SQL از پارامترهای چندگانه ساپورت نمی کند، و فاقد collectionها و arrayها است.
یک راه حل،encode کردن collection به عنوان یک scalar value است – مثلاً به عنوان یک nvarchar یا xml- و ارسال آن به عنوان یک پارامتر ورودی به stored procedure. Stored procedure می تواند از table-valued function که scalar input را می گیرد و آن را تبدیل به دسته ای از rowها می کند، استفاده می کند، و سپس می تواند در یک جدول line-items یا تغییر یافته (manipulated) قرار گیرد.
در حالیکه table-valued function را می توان در T-SQL نوشت، اما اگر در CLR نوشته شود، performance بهتری خواهد داشت. زیرا می تواند از string manipulation functionها در System.Text namespace استفاده بهینه ببرد، همچنین انجامش هم بسیار ساده است.
مثال زیر، پیاده سازی یک table-valued function را نشان می دهد که یک input string را که توسط یک نقطه ویرگول جدا شده را می گیرد و قطعه ها را به شکل دسته ای از rowها باز می گرداند.


در Visual Basic .NET:

Imports System.Collections

Imports System.Data.SqlTypes

Imports Microsoft.SqlServer.Server

 

Partial Public Class UserDefinedFunctions

 

  ' This needs to return an IEnumerable, but since an array

  ' does, in this case we do not need to define a new class

  ' that implements it: we can simply return the array.

  "FillRow", _

    TableDefinition:="value nvarchar(60)")> _

  Public Shared Function GetStrings(ByVal str As SqlString) _

    As IEnumerable

 

    Return str.Value.Split(";"c)

  End Function

 

  ' This method does the decoding of the row object. Since the

  ' row is already a string, this method is trivial. Note that

  ' this method is pointed to by the annotation on the

  ' GetString method.

  Public Shared Sub FillRow(ByVal row As Object, _

    ByRef str As String)

 

    str = CType(row, String)

  End Sub

 

End Class

در C#:

using System.Collections;

using System.Data.SqlTypes;

using Microsoft.SqlServer.Server;

 

public partial class UserDefinedFunctions

{

  /*

   * This needs to return an IEnumerable, but since an array

   * does, in this case we do not need to define a new class

   * that implements it: we can simply return the array.

   */

  [SqlFunction(FillRowMethodName = "FillRow",

    TableDefinition = "value nvarchar(60)")]

  public static IEnumerable GetStrings(SqlString str)

  {

    return str.Value.Split(';');

  }

 

  /*

   * This method does the decoding of the row object. Since the

   * row is already a string, this method is trivial. Note that

   * this method is pointed to by the annotation on the

   * GetString method.

   */

  public static void FillRow(object row, out string str)

  {

    str = (string)row;

  }

}
 • 1552
 •    1468
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .