آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش CLR Integration قسمت اول

خلاصه

این مقاله ویژگیهای جدید CLR integration در SQL Server 2005، را توصیف می کند و توضیح می دهد که چگونه یک database application developer و architectها می توانند از آنها جهت نوشتن رویه ها(procedure)، functionها، و triggerهایی که توسط کاربر تعریف شده اند، استفاده کنند. و همچنین typeها و aggregateهای جدیدی را تعریف می کنند.
ما، برنامه نویسی بر پایه CLR را با مدلهای برنامه نویسی از قبیل Transact-SQL و extended stored procedures، را که در SQL Server ساپورت می شوند، مقایسه ، و نقاط قوت و ضعف هر تکنیک را برجسته می کنیم، و لیستی از رهنمودهای سطح بالا در مورد چگونگی انتخاب alternativeهای در دسترس برای برنامه نویسی را در اختیار می گذاریم. همچنین، گروهی از نمونه کدهایی را که خصوصیات CLR integration را نشان میدهند، نیز در اختیار می گذاریم.


مقدمه

Microsoft SQL Server 2005 به طور چشمگیری مدل database programming را با میزبانی از Microsoft .NET Framework 2.0 Common Language Runtime (CLR) بهبود می بخشد. این موضوع، برنامه نویسان را قادر به نوشتن رویه ها (procedure)، functionها، و triggerها در هر زبان CLR، مخصوصاً Microsoft Visual C# .NET, Microsoft Visual Basic و Microsoft Visual C++ می کند. همچنین به برنامه نویسان اجازه می دهد database را با typeها وaggregateهای جدید، گسترش دهند.
این مقاله چگونگی استفاده بهینه از این تکنولوژی را از نگاه یک database application developer توضیح می دهد، و تکنیکهای CLR integration را با programming language support موجود در SQL Server، Transact-SQL (T-SQL) و stored procedure های گسترش یافته، مقایسه می کند. این مقاله، مرجعی برای propertyها نیست، اطلاعات مربوط به مرجع را می توان در SQL Server 2005 Books Online پیدا کرد. مثالهای این مقاله، CTP آوریل سال 2005 از SQL Server 2005 را در نظر می گیرد.
مخاطبین این مقاله شامل database application developerها، architectها و administratorها می شود. این مقاله، شامل آشنایی موثر با .NET Framework-based programming و database programming می شود.


مرور CLR Integration

آنچه در ادامه می آید، مروریست مختصر بر عملکرد SQL Server که توسط CLR integration فعال شده، و اینکه Visual Studio 2005، چگونه این خصوصیات را ساپورت می کند.


نصب (deployment) دستی

ثبت و اجرای کدهای مدیریت شده در database شامل مراحل زیر می شود:


 1. برنامه نویس، یک برنامه مدیریت شده را به عنوان مجموعه ای از تعاریف class می نویسد. Routinesهای SQL Server، stored procedureها، functionها، به عنوان متدهای static (یا shared در Microsoft Visual Basic .NET) یک کلاس نوشته می شوند. Type و aggregateهایی که کاربر تعریف کرده به عنوان کلاسهای کلی نوشته می شوند. برنامه نویس کد را compile و یک assembly ایجاد می کند.
 2. Assembly به یک SQL Server database، یعنی جاییکه در کاتالوگهای سیستم، با استفاده از عبارات DDL، ذخیره می شود، آپلود می شود.
 3. سپس Objectهای Transact-SQL (T-SQL) از قبیل routineها، typeها و aggregateها ایجاد می شوند و به entry pointهایی که قبلاً آپلود شده اند، محدود می شوند. این روند، با استفاده از عبارات CREATE PROCEDURE/FUNCTION/TRIGGER/TYPE/AGGREGATE به دست می آید.
 4. بعد از اینکه routineها ایجاد می شوند، applicationها می توانند آنها را مثل routineهای T-SQL مورد استفاده قرار دهند. مثلاً، می توان CLR functionها را از queryهای T-SQL، و CLR procedureها را از یک client application یا از یک T-SQL batch فرا خواند، گویی procedureهای T-SQL هستند.

ساختن، نصب (deployment)، و debug کردن با استفاده از Visual Studio

Visual Studio 2005 از development، deployment و debug کردن کدهای مدیریت شده در SQL Server 2005 ساپورت می کند. یک SQL Server Project جدید، code templateهایی را که شروع نوشتن کدها برای routineها، typeها و aggregateهای CLR-based database را برای برنامه نویسان آسان می کند، در اختیار می گذارد. همچنین این پروژه به برنامه نویسان اجازه می دهد مرجعهایی (reference) را به assemblyهای دیگری در database اضافه کنند.
زمانیکه یک SQL Server Project ساخته می شود، به یک assembly، compile می شود. Deploy کردن پروژه، assembly binary را در SQL Server database که مربوط به پروژه است، آپلود میکند. همچنین عملیات deploy،routine ها، typeها و aggregateهایی را ایجاد می کند که در database assembly که برپایه attributeهای دلخواه (SqlProcedure, SqlFunction, SqlTrigger) موجود در کد است، تعریف می شوند. همچنین deploy، کدهای منبع و سمبولهای debugging (فایلهای .pdb) را که مربوط به اسمبلی هستد، آپلود می کند.
از آنجاییکه debugging، بخش مهمی از تجربه یک برنامه نویس برای هر platform است، SQL Server 2005 و Visual Studio 2005، database programmerهایی را با چنین قابلیتهایی در اختیار می گذارند. یک ویژگی کلیدی در debug کردن اشیاء در SQL Server 2005، سهولت نصب و استفاده است. اتصال به کامپیوترهایی که SQL Server را run می کنند، ممکن است مانند فرایندهایی که تحت یک سیستم عامل قدیمی اجرا می شوند، debug شوند. نوع اتصال به سروری که client، دارد، عملکرد debugger را تحت تاثیر قرار نمی دهد. هم Tabular Data Stream (TDS) و هم HTTP connectionها ممکن است debug شوند. به علاوه، debug کردن، در همه زبانها، کاملاً یکپارچه عمل می کند و به کاربر می دهد از T-SQL به متدهای CLR یا بالعکس، دست یابد.


CLR و Alternativeهایش

در ارزبابی استفاده از CLR integration، یک برنامه نویس باید آنرا با optionهای دردسترس دیگر مقایسه کند. هدف ما در اینجا، فراهم کردن پایه ای برای این مقایسه است، طوری که بتوان آنرا مقابل تکنیکهای برنامه نویسی کنونی از قبیل: Transact-SQL, extended stored procedures و code in the middle-tier، قرارداد. در این قسمت، ما روی routineهایی که کابر تعریف می کند، تمرکز خواهیم کرد .


CLR در برابر Transact-SQL

Transact-SQL (T-SQL) یک زبان برنامه نویسی ذاتی (native) است که توسط SQL Server ساپورت می شود. مثل اکثر نسخه های SQL، شامل ویژگیهای تغییر داده ها (data manipulation features) و ویژگیهای تعریف داده ها (data definition features) می شود. data manipulation features را می توان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد:
یک declarative query language (تشکیل شده از عبارات SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE) و یک procedural language (WHILE, assignment, triggers, cursors و غیره). اگر بخواهیم کلی بگوییم، CLR support در SQL Server، جایزگزینی را برای بخش روندی T-SQL (procedural portion) در اختیار می گذارد.
حتی بدون CLR support نیز، مهم است تشخیص دهیم که database applicationها باید تا آنجا که ممکن است از declarative query language استفاده کنند. این قسمت از زبان، قادر به استفاده از قدرت query processor است که می تواند به نحو احسن، operation bulkها را اجرا و بهینه کند. Database applicationها باید فقط از procedural programming برای بیان منطق (logic) که در query language قابل بیان (express) نیست، استفاده کند.
تمامی اینها، با CLR support در SQL Server، نیز صدق می کند: از CLR نباید برای نوشتن procedural code که با استفاده از ویژگیهای زبان T-SQL، قابل نوشتن هستند، استفاده کرد. برنامه نویسان باید آگاه باشند که تعدادی enhancementهای مهم T-SQL query language در SQL Server 2005 وجود دارند که قدرت T-SQL query language را افزایش می دهند، و باید مطمئن شوند که از همه مزایای آنها قبل از نوشتن procedural code بهره می برند، چه در CLR و چه در جای دیگر. بعضی از این ویژگیهای اضافه شده عبارتند از:


 • قابلیت نوشتن Queryهای بازگشتی جهت traverse کردن سلسله مراتب (hierarchy) بازگشتی در یک جدول.
 • Functionهای تحلیلی (analytical) جدید از قبیل RANK و ROW_NUMBER که اجازه درجه بندی ردیفها (RANKING ROW) را در لیست خروجی می دهد.
 • اپراتورهای نسبی (relational) جدید از قبیل EXCEPT, INTERSECT, APPLY, PIVOT و UNPIVOT.

برنامه نویسان باید به CLR به عنوان جایگزینی کارآمد برای منطق (logic) که در query language قابل بیان نیست، نگاه کنند.
بیایید نگاهی به به برخی از سناریوهایی که در آنها برنامه نویسی بر پایه CLR میتواند قدرت T-SQL query language را تکمیل کند بیاندازیم. اغلب، ما نیاز به قراردادن procedural logic درون یک Query که میتوان function نامید، داریم. این، شامل موقعیتهای زیر می شود:


 • اجرای محاسبات پیچیده (که باید با استفاده از procedural logic بیان شوند) روی valueهای ذخیره شده در جداول database. این کار مستلزم ارسال خروجی این محاسبات به client، یا استفاده از آنها برای فیلتر کردن دسته ای از ردیفها (row) که به client ارسال می شوند، است؛ مانند مثال زیر:
 •   SELECT (< column-name>,...) 
    FROM  < table> 
  
    WHERE (< column-name>,...) = ... 
 • استفاده از procedural logic جهت ارزیابی خروجیی که در قسمت FROM در یک عبارت SELECT یا DML، query می شوند. (DML مخفف Data Manipulation Languaga، به معنای زبان تغییر داده ها به دستورات INSERT، UPDATE، و DELETE است)

SQL Server 2000، (Function) تابع های T-SQL را معرفی کرد که این سناریو هارا فعال می کند. با SQL Server 2005، این تابع ها، با استفاده از زبانهای CLR، راحتتر نوشته می شوند. زیرا برنامه نویسان می توانند از libraryهای بسیار گسترده در .NET Framework API، بهترین استفاده را ببرند. به علاوه، زبانهای برنامه نویسی CLR، ساختارهای قوی data از قبیل (arrayها، listها، و غیره) رادر اختیار می گذارد که در T-SQL وجود ندارد، و می توانند به علت داشتن مدلهای متفاوت execution در CLR و T-SQL، بهتر اجرا شوند.
بطور کلی، تابعها کاندیدهای خوبی برای نوشته شدن، با استفاده از CLR هستند؛ زیرا نیاز به دسترسی به database از درون یک تابع به ندرت پیش می آید؛ valueهای database، معمولاً تحت عنوان پارامتر ارسالی (argument) ارسال می شوند که در taskهای محاسبه ای، بهتر از T-SQL هستند.


Data Access از CLR

حالا نگاهی به CLR به عنوان یک option برای نوشتن routineهایی که data access اجرا میکند، می اندازیم، هم از منظر مدل برنامه نویسی (programming model) وهم ازمنظر اجرا (performance).
در T-SQL، عبارات query language از قبیل SELECT، INSERT، UPDATE و DELETE، فقط در procedural code قرا می گیرند. ار سوی دیگر، کد مدیریت شده، ازADO.NET data access provider برای SQL Server (SqlClient) استفاده می کنند. در این روش، همه عبارات query language توسط stringهای دینامیک که به متدها و خصوصیات (propert) در ADO.NET API تحت عنوان پارامتر ارسالی (argument) ارسال می شوند.
به خاطر این تفاوت، data access code نوشته شده که از CLR استقاده می کند، می تواند از T-SQL طولانی تر باشد. مهمتر اینکه، از آنجاییکه عبارات SQL در stringهای دینامیک رمزگذاری (encode) می شوند، تا وقتی که اجرا شوند، compile و اعتباردهی (validate) نمی شوند ؛ که هم روی debug کردن کد و هم روی اجرایش (performance) تاثیر می گذارد. اما، مدل برنامه نویسیdatabase با ADO.NET بسیار شبیه مدلی است که در client یا middle-tierها استفاده شده، که هم move کردن کد بین tierها و هم استفاده از مهارتهای موجود را آسانتر می کند.
یه یاد داشته باشید که مدلهای برنامه نویسی بر پایه T-SQL- و هم بر پایه CLR، از یک SQL query language استفاده می کنند؛ تنها procedural portionها فرق دارند.
همانطور که قبلاً هم ذکر شد، کد مدیریت شده، با در نظر گرفتن اکثر محاسباث رویه ای (procedural)، از مزیت "اجرا شدن حتمی" در مقایسه با T-SQL بهره می برد؛ اما برای data-access،T-SQL معمولاً بهتر عمل می کند.
بنابراین، یک قانون رایج خوب این است که "کد حساس به محاسبه و منطق" (computation- and logic-intensive)، انتخاب بهتری برای پیاده سازی در CLR نسبت به کد حساس به data-access است.
بیایید نگاهی به بعضی از الگوهای معمولی در data-access programming بیاندازیم، که توضیح می دهد T-SQL و برنامه نویسی مدیریت شده (managed programming)، که از integrated CLR و ADO.NET استفاده می کند، چگونه در این سناریوها اجرا می شوند.


ارسال خروجی به Client

سناریوی اول ما، مستلزم ارسال دسته ای از ردیفها (row) به Client بدون consume کردن آنها در سرور است. مثلاً، هیچ ردیفی خارج از routine، navigate نمی شود. با T-SQL، وارد کردن یک عبارت SELECT در T-SQL procedure، به اندازه ارسال ردیفهای ایجاد شده توسط SELECT به cleint، موثر است. با کدهای مدیریت شده، شی SqlPipe، برای ارسال خروجی به client استفاده می شود. T-SQL و ADO.NET این سناریو را تقریباً به یک صورت اجرا می کنند.


Submit کردن عبارات SQL

Submit کردن عبارات SQLاز CLR مستلزم traverse کردن لایه های اضافی کد، به منظور switch بین کد مدیریت شده و کد SQL، است. به همین دلیل، T-SQL دارای مزیت performance، هنگام صدور (issue) یک SQL query است. توجه داشته باشید که بعد از submit شدن این عبارت در query processor، فرقی در performance که بر پایه منبع عبارت است، وجود ندارد؛ (چه در T-SQL، چه در کد مدیریت شده). اگر query پیچیده باشد و ارزیابی اش (evaluate) طول بکشد، آنگاه تفاوتها در performance بین T-SQL و کد مدیریت شده، کم اهمیت خواهد بود. به طور خلاصه، queryهای ساده، overhead لایه های اضافی کد می تواند performance یک procedure مدیریت شده را تحت تاثیر قرار دهد.
احتمال دارد stored procedureهای معمولی و حساس به data-access، درگیر submit کردن یک سری (sequence) از عبارات SQL شود. اگر عبارات SQL ساده باشند و زیاد طول نکشند تا اجرا شوند، آنگاه فراخواندن overhead از کد مدیریت شده می تواند بر زمان اجرا تسلط پیدا کند؛ چنین procedureهایی نوشتن در T-SQL را بهتر اجرا می کنند.


Forward-Only, Read-Only Row Navigation (خواندن رکوردها، فقط رو به جلو و فقط خواندنی)

در T-SQL، forward-only, read-only navigation با استفاده از یک cursor پیاده می شود. در کد CLR، این کار با یک SqlDataReader پیاده می شود. معمولاً، مقداری پردازش برای هر قطعه از DATA انجام می شود. اگر این موضوع را نادیده بگیریم، T-SQL یک مزیت دارد، زیرا Row Navigation که از CLR استفاده می کند، کمی آهسته تر از T-SQL است. اما، از آنجاییکه CLR در هر پردازشی که روی data انجام می شود، به طور برجسته ای اجرای (performance) بهتری نسبت به T-SQL دارد، CLR performance، هنگامی که مقدار پردازش افزایش می یابد، جای اجرای T-SQL را می گیرد.
به علاوه، شخص هنگام استفاده از cursorهای T-SQL، باید از پتانسیل امکانات اضافی (latency) آگاه باشد. گرچه بعضی از queryها، الزاماً مقداری latency نشان می دهند، زیرا باید خروجی میانی (intermediate) را ظاهر کنند، cursorهای STATIC و KEYSET همیشه خروجی نهایی را در یک جدول موقت قبل از بدست آوردن هر نتیجه دیگری، ظاهر می کنند. یک cursor می تواند یا مستقیماً با STATIC با KEYSET، تعریف (declare) شود و یا غیر مستقیماً ، به علت برخی ویژگیهای query و data، به یک تبدیل شود. CLR SqlDataReader همیشه خروجی را هنگامی که در دسترس هستند و با پرهیز از این latency تولید می کند.


Row-Navigation با updateها

اگر این مشکل مستلزم update کردن ردیفها (row) برپایه موقعیت کنونی cursor باشد، آنگاه هیچ مقایسه performance مرتبطی وجود نخواهد داشت. این عملکرد در ADO.NET ساپورت نمی شود و باید از طریق cursorهای قابل update در T-SQL انجام شود. اما به خاطر داشته باشید که معمولاً استفاده از عبارات UPDATE برای update کردن ردیفهای خالی بهتر است، و modificationهایی را که بر پایه cursor هستند، برای زمانیکه نمی توان با declarative SQL بیان کرد، ذخیره می کند.


خلاصه

در زیر، خلاصه ای از راهنماییهایی که دیده ایم می توانند در انتخاب CLR یا T-SQL استفاده شوند، آورده شده است:


 • هر گاه ممکن است، از عبارات SELECT، INSERT، UPDATE، و DELETE استفاده کنید. پردازش رویه ای (procedural) و پردازش بر پایه row باید فقط هنگامی که logic با استفاده از declarative language قابل بیان نیست، استفاده شود.
 • اگر رویه (procedure) ،فقط یک wrapper برای فرمانهای declarative T-SQL است، باید در T-SQL نوشته شود.
 • اگر رویه (procedure)، ابتداً مستلزم forward-only, read-only row navigation از طریق یک دسته از خروجی با همان پردازش هر row باشد، احتمالاً استفاده از CLR، بازده بیشتری دارد.
 • اگر رویه (procedure)، هم مستلزم data access و هم محاسبه باشد، تقسیم کردن کد رویه ای (procedural code) را در CLR portion که یک T-SQL procedure را جهت اجرای data access یا یک T-SQL procedure را که CLR را جهت اجرای محاسبه فرا می خواند، در نظر بگیرید. راه حل دیگر، استفاده از یک T-SQL batch واحد است که شامل یک سری query است که یک بار از managed code جهت کاهش تعداد round tripهای submit کردن عبارات T-SQL اجرا شده است.

قسمت های بعدی بیشتر به بحث درباره زمان و چگونگی استفاده صحیح از T-SQL و CLR هنگام کار با خروجی می پردازد.


CLR در مقابل XPها

در نسخه های قبلی SQL Server، extended stored procedureها (XPها) تنها جایگزین T-SQL بودند که نوشتن کد سمت سرور (server-side code) به آن سبک بسیار سخت بود. CLR integration، یک جایگزین قویتر برای XPها در اختیار می گذارد. به علاوه، با CLR integration، خیلی از stored procedureها بهتر بیان می شوند و به آنها، با استفاده از query language، اجازه فراخوانده شدن و تغییر (manipulation) می دهد.
بعضی از مزیتهای استفاده از CLR procedureها نسبت به XPها عبارتند از:


 • کنترل دانه ای (Granular control): administratorهای SQL Server کنترل کمی روی کارهایی که XPها می تواند یا نمی تواند انجام دهند، دارند. با استفاده از مدل Code Access Security، یک SQL Server administrator می تواند یکی از سه permission bucketهای SAFE، EXTERNAL_ACCESS، یا UNSAFE، را جهت بکار گیری درجات مختلف کنترل عملیاتهایی که کد مدیریت شده اجازه دارد اجرا کند، تعیین کند.
 • قابلیت اعتماد (Reliability): کد مدیریت شده، مخصوصاً در permissionهای SAFE و EXTERNAL_ACCESS، مدل برنامه نویسی قابل اعتماد تری را نسبت به XPها در اختیار می گذارد. کدهای مدیریت شدهِ قابل تایید، تضمین می کنند که دسترسی به اشیا از طریق interfaceهایی که احتمال اینکه برنامه به memory bufferهایی که متعلق به SQL Server است، دسترسی پیدا کند یا آنها را مختل کند، کاهش می دهد.
 • Data access: با XPها، باید اتصالی مستقیم (loop-back connection) به database ، جهت دسترسی به SQL Server database محلی (local) ایجاد شود. به علاوه، این loop-back connection باید مستقیماً به transaction context های جلسه اصلی (original session) محدود شود تا تضمین کند XP در transaction که در آن فراخوانده می شود، شرکت دارد. کد مدیریت شده CLR می تواند با استفاده از یک مدل برنامه نویسی طبیعی و کارآمدارتر که از connection و transaction context حاضر بیشترین بهره را ببرد، به داده های محلی (local data) دسترسی پیدا کند.
 • Data Typeهای اضافی: APIهای مدیریت شده از data typeهای جدید (از قبیل XML، (n)varchar(max)، و varbinary(max)) که در SQL Server 2005 معرفی شدند، ساپورت می کند؛ در حالیکه ODS APIها جهت ساپورت از این typeهای جدید، گسترش نیافته اند.
 • قابلیت صعود پذیری (Scalability): APIهایی که در معرض منابعی (resource) از قبیل حافظه، threadها، و همسان سازی (synchronization) هستند، در بالای SQL Server resource manager پیاده می شوند، و به SQL Server اجازه مدیریت این منابع برای کد CLR را می دهد. در مقابل، SQL Server هیچ دید یا کنترلی روی منبع استفاده از یک XP ندارد. اگر یک XP، زمان و حافظه زیادی از CPU را بگیرد، راهی برای شناسایی یا کنترل آن از درون SQL Server وجود ندارد. با کد CLR، SQL Server می تواند پی ببرد که یک thread تعیین شده، به مدت طولانی بازگشتی نداشته و task را مجبور به بازگشت می کند، طوریکه بتوان کار دیگری را برنامه ریزی کرد. در نتیجه، استفاده از کد مدیریت شده، قابلیت صعود (scalability) و قوت (robustness) بهتری را در اختیار می گذارد.

همانطور که در بالا اشاره شد، برای data access و ارسال خروجی به client CLR، routineها بهتر از XPها عمل می کنند. برای کدی که مستلزم data access یا ارسال خروجی نیست، مقایسه اجرای XPها (performance) و کد مدیریت شده، مانند مقایسه کد مدیریت شده با native code است. معمولاً، کد کنترل شده نمی تواند بر اجرای native code در این سناریوها فایق آید. علاوه بر این، یک cost اضافی نیز در زمان انتقال از کد مدیریت شده به کد native، هنگام run شدن درون SQL Server وجود دارد، زیرا SQL Server نیاز به انجام book- keeping روی تنظیمات مخصوص thread هنگام انتقال به native code و بالعکس دارد. در نتیجه، XPها می توانند اجرای (running) کد مدیریت شده را درون SQL Server برای مواردی که انتقالهای (transition) مکرر بین کد مدیریت شده و کد native وجود دارد، بهتر انجام دهد.
در اکثر procedureها، مزیتهای کد مدیریت شده می تواند procedureهای CLR را جایگزین جذابتری نسبت به XPها کند. در مواردی که performance، ابتداً توسط پردازش حساس به محاسبه (computationally-intensive processing) و انتقالات مکرر بین کد مدیریت شده و کد native تعیین شده، مزایای CLR باید در مقابل مزایای اجرای خام XPها (raw performance) سنجیده شود.


کد در Middle Tier

گزینه دیگر برنامه نویسان، قرار دادن logicشان بیرون از database است. این کار به آنها اجازه نوشتن کدشان را در زبانهای انتخابیشان می دهد. با در اختیار گذاشتن یک مدل برنامه نویسی غنی در database، CLR integration به برنامه نویسان امکان منتقل کردن چنین logic را به database می دهد. البته، این بدین معنا نیست که همه یا اکثر کدها باید به database منتقل شوند.
انتقال logic به database tier می تواند مقدار داده ای را که روی network جاری است کاهش دهد، اما باری اضافی روی resourceهای باارزش سی پی یوی سرور می گذارد. این موضوع باید قبل از تصمیم گیری درباره قراردادن کد برای یک application، با دقت مد نظر قرار گیرد. ملاحظات زیر می تواند database را تبدیل به code location ارجح کند:


 • اعتبار دهی داده ها (Data validation): نگه داشتن data validation logic در database، امکان بهتر خلاصه کردن این logic را با داده ها می دهد، و از تکثیر شدن validation logic در data touch pointها، از قبیل back-end processing، bulk upload و update کردن داده ها از middle tier و غیره جلوگیری می کند.
 • کاهش ترافیک شبکه (Network traffic reduction): ممکن است قراردادن logic در database برای taskهای پردازش داده ها که مستلزم پردازش مقدار زیادی داده است، هنگام تولید درصد کمی از آن داده ها، مناسب باشد. نمونه های معمولی شامل applicationهای تحلیل داده ها از قبیل demand forecasting (پیش بینی تقاضا) و scheduling production (زمانبندی تولید) بر اساس forecast demandها و غیره باشد.

البته این ملاحظات بدون CLR integration هم مهم هستند؛ CLR integration فقط به تضمین اینکه انتخاب زبان برنامه نویسی در تعیین موقعیت مناسب کد دخالت نمی کند، کمک می کند.


مثال: زمانبندی تولید (Production Scheduling)

Production scheduling یک کار عادی در کارخانجات صنعتی است. در سطحی بالا، این کار مستلزم ارائه طرحی برای زمان تولید محصولات به منظور برآورده کردن تقاضا و در عین حال، به حداقل رساندن هزینه کل تولید و انبار کردن محصولات است. الگوریتمهای متعددی وجود دارند که پیش بینی تقاضا، هزینه های نگهداری انبار کالا، و هزینه های راه اندازی خط تولید را به عنوان ورودی، و استراتژی تولید را خروجی در نظر می گیرند.
با فرض اینکه پیش بینی تقاضاهای آینده در جدولی در SQL Server ذخیره می شوند، پیاده سازی چنین الگوریتمی دارای مشخصه های زیر است:


 1. مقدار زیادی داده (پیش بینی تقاضا) را ورودی در نظر می گیرد.
 2. نتیجه کمی را تولید می کند، مثلاً تعداد واحدهایی که باید در یک زمان یا زمانهای مشخص تولید شوند.
 3. مستلزم محاسبات زیاد جهت مشتق کردن خروجی از ورودی است.

پیاده سازی چنین الگوریتمی در middle tier اختیاری است، اما انتقال داده های تقاضا از database، هزینه زیادی دربر دارد. انجام آن در T-SQL به عنوان یک stored procedure نیز شدنی است، اما عدم وجود data typeهای پیچیده پیاده سازی را مشکل می کند، و performance در T-SQL، به علت کمیت و پیچیدگی محاسبات لازم، مسئله ساز خواهد بود. البته، مشخصه های اجرا (performance characteristics) بسته به مقدار واقعی داده ها و پیچیدگی الگوریتم، متنوع خواهد بود.
جهت تایید تطابق CLR integration با چنین سناریویی، ما یک الگوریتم برنامه ریزی تولید—الگوریتم Wagner-Whitin — را در نظر گرفتیم و آنرا با استفاده از هم CLR و هم T-SQL پیاده کنیم. همانطور که انتظار می رفت، CLR integration پیاده سازی خیلی بهتری نسبت به T-SQL داشت. پیاده سازی در C# راحتتر بود، زیرا این الگوریتم از arrayهای تک و چند بعدی که در T-SQL وجود ندارند استفاده می کند. روی هم رفته، نسخه CLR چندین orders of magnitude را بهتر از T-SQL پیاده می کند.
بیایید شکل database ساده زیر را که لیست محصولاتی را که تولید می شوند را نگه می دارد، در نظر بگیریم.


جدول t_products:

شرح
نوع
نام ستون
مشخصات اولیه یک محصول
int
Pid
نام محصول
nvarchar(256)
pName
هزینه ذخیره این محصول در هر دوره
int
inventoryCost
هزینه راه اندازی خط تولید برای شروع تولید محصول
int
startupCost

به علاوه، جدول زیر پیش بینی تقاضا برای هر محصول در هر روز را ذخیره می کند. ما فرض می کنیم که ستون pid یک کلید خارجی در جدول t_products است.


جدول t_salesForecast:

شرح
نوع
نام ستون
مشخصات محصول
int
Pid
روزی که تقاضای برای آن پیش بینی می شود
nvarchar(256)
demandDate
پیش بینی تقاضا برای محصول معین شده
int
demandQty

ما یک stored procedure ایجاد کردیم که علاوه بر داده های محصول، پارامترهایی را در نظر می گیرد که دامنه تاریخ هایی را که باید برنامه ریزی تولید ارائه کرد، بیان می کند.
این stored procedure، یک rowset را با schema در جدول زیر باز می گرداند.


شرح
نوع
نام ستون
نام محصول
nvarchar(256)
product
روز تولید
datetime
product
تعداد محصولاتی که قرار است تولید شوند
int
quantity

نسخه C# این کد، در زیر آورده شده تا نوع ستاریویی را که می تواند از CLR integration سود ببرد نشان دهد:


using System;

using System.Data;

using System.Collections;

using System.Data.SqlTypes;

using System.Data.SqlClient;

using Microsoft.SqlServer.Server;

 

public partial class ProductionScheduler

{

  const int MAXNAME = 256;          // The maximum name size

 

  [Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] // Flag as a SQL procedure

  public static void Schedule(SqlDateTime start, SqlDateTime end)

  {

    // Guarantee that we have a valid connection while we run

    using (SqlConnection conn =

      new SqlConnection("context connection=true"))

    {

      conn.Open();            // open the connection

      SqlPipe pipe = SqlContext.Pipe;  // get the pipe

 

      // Find all the products in the database with any demand

      // whatsoever along with data about their production costs.

      // Make sure they are ordered.

      ArrayList items = new ArrayList();

      SqlCommand cmd = new SqlCommand(

        " SELECT DISTINCT tp.pid, pname, startupCost,"

        "   inventoryCost" +

        " FROM t_products tp" +

        " JOIN t_salesForecast ts" +

        " ON tp.pid = ts.pid" +

        " ORDER BY pid",

        conn);

      SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

      while (reader.Read())

      {

        items.Add(new Item(

          reader.GetInt32(0), reader.GetSqlChars(1),

          reader.GetInt32(2), reader.GetInt32(3)));

      }

      reader.Close();

 

      // Now get all the production schedule information, ordered

      // by PID and demand date

        "SELECT pid, demandDate, demandQty" +

        " FROM t_salesForecast" +

        " WHERE demandDate >= @start" +

        " AND demandDate <= @end" +

        " ORDER BY pid, demandDate",

        conn);

      cmd.Parameters.AddWithValue("@start", start);

      cmd.Parameters.AddWithValue("@end", end);

      reader = cmd.ExecuteReader();

 

      // Read each section of schedule information into the items.

      reader.Read();

      for (int i = 0; (i < items.Count) && (!reader.IsClosed); i++)

      {

        ((Item)(items[i])).readData(reader);

      }

 

      // ensure the reader is closed

      if (!reader.IsClosed) reader.Close();

 

 

      foreach (Item item in items)

      {

        // Compute the schedule and report it

        item.ComputeSchedule();

        item.OutputSchedule(pipe);

      }

    }

  }

 

  class Item

  {

    // Information about the product we are scheduling. These will

    // be pulled from the database.

    private int pid;

    private SqlChars name;

    private int startCost;

    private int holdCost;

 

    // Store how many dates we have.

    private int size = 0;

 

    // The dates on which we have demand. These are guaranteed to

    // be unique by the database, and we will load them in order.

    private ArrayList dates = new ArrayList();

    // Store what the demand was on each date.

    private ArrayList quantities = new ArrayList();

 

    // Our schedule, which we have not yet computed.

    int[] schedule = null;

 

    // Set up the metadata for the return

    SqlMetaData[] metadata = new SqlMetaData[] {

      new SqlMetaData("product", SqlDbType.NVarChar, MAXNAME),

      new SqlMetaData("period", SqlDbType.DateTime),

      new SqlMetaData("quantity", SqlDbType.Int)

    };

 

    public Item(int pid, SqlChars name, int startCost, int holdCost)

    {

      this.pid = pid;

      this.name = name;

      this.startCost = startCost;

      this.holdCost = holdCost;

    }

 

    /*

     * Read data from the stream until the PID does not match

     * ours anymore. We assume the reader is cued up to our

     * information and we leave it cued to the next item's

     * information UNLESS there is no more information, in which

     * case we close the reader to indicate as much.

     */

    public void readData(SqlDataReader reader)

    {

      size = 0;

      do

      {

        if (reader.GetInt32(0) == pid)

        {

          size++;

          dates.Add(reader.GetDateTime(1));

          quantities.Add(reader.GetInt32(2));

        }

        else

        {

          return;

        }

      }

      while (reader.Read());

 

      // reader ran out. close it.

      reader.Close();

    }

 

    /*

     * This method is called to compute the production schedule

     * for the item. It does no I/O, but puts in motion the

     * dynamic programming algorithm which produces the schedule.

     */

    public void ComputeSchedule()

    {

      int[] days = ComputeProductionDays();

      schedule = new int[size];

      for (int i = 0; i < size; i++)

      {

        schedule[days[i]] += (Int32)(quantities[i]);

      }

    }

 

    /*

     * Pipe the schedule to the user, computing it if need be.

     */

    public void OutputSchedule(SqlPipe pipe)

    {

      // Ensure that the schedule has been computed.

      if (schedule == null)

      {

        ComputeSchedule();

      }

 

      // Make a record in which to store the data.

      SqlDataRecord record = new SqlDataRecord(metadata);

      record.SetSqlChars(0, name);

 

      // Start up the output pipe.

      pipe.SendResultsStart(record);

      for (int i = 0; i < size; i++)

      {

        // Pipe each day of production. Omit zero production

        // days.

        if (schedule[i] != 0)

        {

          record.SetDateTime(1, (DateTime)(dates[i]));

          record.SetInt32(2, schedule[i]);

          pipe.SendResultsRow(record);

        }

      }

      pipe.SendResultsEnd();

    }

 

    /*

     * Compute the table and then walk it to find the best

     * days to produce the item.

     */

    private int[] ComputeProductionDays()

    {

      // We fill this in. It says when each day's quota is

      // actually produced.

      int[] productionDays = new int[size];

 

      // First, compute the table.

      int[][] table = ComputeTable();

 

      // Then walk the table, creating a second table which encodes

      // the best production days.

      int[] optimal = new int[size + 1];

      int[] optimalLoc = new int[size];

      optimal[size] = 0;

      for (int i = size - 1; i >= 0; i--)

      {

        int min = table[i][i] + optimal[i + 1];

        int minloc = i;

        for (int j = i + 1; j < size; j++)

        {

          int temp = table[i][j] + optimal[j + 1];

          if (temp < min)

          {

            min = temp;

            minloc = j;

          }

        }

        optimal[i] = min;

        optimalLoc[i] = minloc;

      }

 

      // Finally, decode the optimal values into production days.

      int pday = 0;

      int until = optimalLoc[0] + 1;

      for (int i = 0; i < size; i++)

      {

        if (until == i)

        {

          pday = i;

          until = optimalLoc[i] + 1;

        }

        productionDays[i] = pday;

      }

 

      // We now have a list of days which we will produce the good.

      return productionDays;

    }

 

    /*

     * The main part of the dynamic programming solution. Each entry

     * table[i,j] stores the cost of producing enough of the good on

     * day i to meet needs through day j. This table is only half-

     * filled when complete.

     */

    private int[][] ComputeTable()

    {

      int[][] table = new int[size][];

      for (int i = 0; i < size; i++) table[i] = new int[size];

      for (int i = 0; i < size; i++)

      {

 

        // If we produce the good on the same day we ship it we

        // incur a startup cost.

        table[i][i] = startCost;

 

        // For other days, we have the cost for the previous

        // cell plus the cost of storing the good for this long.

        for (int j = i + 1; j < size; j++)

        {

          table[i][j] = table[i][j - 1] +

            (((int)quantities[j]) * holdCost *

            diff((DateTime)(dates[i]), (DateTime)(dates[j])));

        }

      }

      return table;

    }

 

    /*

     * A utility to compute the difference between two days.

     */

    private int diff(DateTime start, DateTime end)

    {

      TimeSpan diff = end.Subtract(start);

      return diff.Days;

    }

 

  }

};
 • 2337
 •    1412
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .