آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

راهنمای اجرای Query در sql server

دوره های مرتبط با این مقاله

راهنمای اجرای Query در sql server

در طول دوره ای که DBA بودم، اشتباهات متداولی را در هنگام مرور query های SQL مشاهده کردم که برخلاف سیستم هایی که تنظیم می کردم، اجرا می شدند. با این تجربه دریافتم که دستورالعمل های کلی وجود دارند که باید درهنگام نوشتن query ها و همچنین طراحی یک نمودار دیتابیس دنبال شوند. در این آموزش نگاهی به بخش های مختلفی که این اشتباهات متداول اتفاق می افتند و راه هایی که می توان آنها را برطرف کرد، خواهیم داشت.

این بخش ها عبارتند از:

 • Query writing (نوشتن query)
 • Indexing(نمایه سازی)
 • Schema design (طراحی نمودار)

توضیح:

در هر بخش آموزش مثال های خاصی را بررسی خواهیم کرد که مواردی را توضیح می دهند که در هنگام اجرا در SQL Server نباید اتفاق بیفتند. برایهرکدام از آیتم ها یک راه حل یا یک انتخاب ارائه خواهم داد که اجرای بهتری را نمایش می دهند. لطفا به یاد داشته باشید که این ها روش خای کلی بوده و استثنائاتی هم وجود دارند، اما به طور کل دنبال کردن این اصول اولیه ممکن است شما را به یک اجرای سریع و عاقلانه برساند.


موضوعات خاصی که بررسی خواهند شد، عبارتند از:

 • نوشتن query
 • چگونه ترتیب اتصال می تواند بر روی Query Plan تاثیر بگذارد.
 • Function Calls را از لیست SELECT حذف کنید.
 • از استفاده از <> در عبارت WHERE جلوگیری کنید.
 • از استفاده از عملکردها در عبارت WHERE جلوگیری کنید.
 • از کاراکترهای Wildcard برای شروع عبارت جستجو جلوگیری کنید.
 • از یک جدول مشتق به جای IN Predicate با مجموع عملکردها استفاده کنید.
 • نمایه سازی (Indexing)
 • اطمینان حاصل کنید که همه ی ستون های متصل ایندکس شده اند.
 • در هنگام ایجاد ایندکس ها از ترتیب WHERE، JOIN، ORDER BY، SELECT Column استفاده کنید.
 • مطمئن شوید که همه ی جدول ها دارای یک Clustered Index تعریف شده می باشند.
 • طراحی نمودار
 • از گزینه ی DELETE CASCADE برای رسیدگی به Child Key Removal در ارتباطات کلید خارجی (Foreign Key) استفاده کنید.
 • لغو نرمالسازی (Denormalize)برای اجرا

جدول نمونه و راه اندازی داده (Sample Table and Data Set up)

بنابراین می توانید از طریق این مثال ها در محیط خود کار کنید. در زیر نموداری با تست داده مشاهده می کنید که می توانید برای تست هر موضوعی از ان استفاده کنید.

‎-- NOTE: You have to recreate these tables after each section of the tutorial
 
‎-- table creation logic
‎-- parent table
CREATE TABLE [dbo].[Parent](‎
‎ [ParentID] [bigint] NOT NULL,‎
‎ [IntDataColumn] [bigint] NULL,‎
‎ [VarcharDataColumn] [varchar](1000) NULL,‎
‎ [DateDataColumn] [datetime] NULL,‎
‎ CONSTRAINT [PK_Parent] PRIMARY KEY CLUSTERED ‎
‎  ([ParentID] ASC)‎
‎)‎
GO
‎-- child table
CREATE TABLE [dbo].[Child](‎
‎ [ChildID] [bigint] NOT NULL,‎
‎ [ParentID] [bigint] NULL,‎
‎ [IntDataColumn] [bigint] NULL,‎
‎ [VarcharDataColumn] [varchar](10) NULL,‎
‎ CONSTRAINT [PK_Child] PRIMARY KEY CLUSTERED ‎
‎  ([ChildID] ASC)‎
‎)‎
GO
‎-- foreign key constraint
ALTER TABLE [dbo].[Child] WITH CHECK ‎
ADD CONSTRAINT [FK_Child_Parent] FOREIGN KEY([ParentID])‎
REFERENCES [dbo].[Parent] ([ParentID])‎
ON DELETE CASCADE
GO
 
‎-- child detail table
CREATE TABLE [dbo].[ChildDetail](‎
‎ [ChildDetailID] [bigint] NOT NULL,‎
‎ [ChildID] [bigint] NOT NULL,‎
‎ [ExtraDataColumn] [bigint] NULL,‎
‎ CONSTRAINT [PK_ChildDetail] PRIMARY KEY CLUSTERED ‎
‎  ([ChildDetailID],[ChildID] ASC)‎
‎)‎
GO
‎-- foreign key constraint
ALTER TABLE [dbo].[ChildDetail] WITH CHECK ‎
ADD CONSTRAINT [FK_ChildDetail_Child] FOREIGN KEY([ChildID])‎
REFERENCES [dbo].[Child] ([ChildID])‎
ON DELETE CASCADE
GO
 
‎-- data load
DECLARE @val BIGINT
DECLARE @val2 BIGINT
SELECT @val=1‎
WHILE @val < 100000‎
BEGIN ‎
‎  INSERT INTO dbo.[Parent] VALUES(@val,@val,'TEST' + CAST(@val AS ‎VARCHAR),getdate()-(@val/24.0))‎
‎  ‎
‎  SELECT @val2=1‎
‎  WHILE @val2 < 20‎
‎  BEGIN ‎
‎   INSERT INTO dbo.[Child] VALUES ((@val*100000)+@val2,@val,@val,'TEST' + ‎CAST(@val AS VARCHAR))‎
‎   INSERT INTO dbo.[ChildDetail] VALUES (1,(@val*100000)+@val2,9999)‎
‎   INSERT INTO dbo.[ChildDetail] VALUES (2,(@val*100000)+@val2,1111)‎
‎   INSERT INTO dbo.[ChildDetail] VALUES (3,(@val*100000)+@val2,3333)‎
‎   INSERT INTO dbo.[ChildDetail] VALUES (4,(@val*100000)+@val2,7777)‎
‎  SELECT @val2=@val2+1‎
‎  END
‎  SELECT @val=@val+1‎
‎   ‎
END
GO ‎
 
‎-- small table for joins
CREATE TABLE [dbo].[Small](‎
‎ [SmallID] [bigint] NOT NULL,‎
‎ [IntDataColumn] [bigint] NULL,‎
‎ [VarcharDataColumn] [varchar](100) NULL,‎
‎ CONSTRAINT [PK_Small] PRIMARY KEY CLUSTERED ‎
‎  ([SmallID] ASC)‎
‎)‎
GO
 
‎-- data load
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(50,80,'TEST5080')‎
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(510,810,'TEST510810')‎
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(7001,9030,'TEST70019030')‎
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(12093,10093,'TEST1209310093')‎
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(48756,39843,'TEST48756,39843')‎
INSERT INTO dbo.[Small] VALUES(829870,57463,'TEST82987057463')‎
GO
 
 
‎-- cleanup statements
‎--DROP TABLE [dbo].[Small]‎
‎--DROP TABLE [dbo].[ChildDetail]‎
‎--DROP TABLE [dbo].[Child]‎
‎--DROP TABLE [dbo].[Parent]
 • 7056
 •    1162
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .