آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش TypeScript – آموزش رابط ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript – آموزش رابط ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

Interface یا رابط قراردادی سینتکسی است که هویت ها باید از آن پیروی کنند. به بیان دیگر، یک رابط سینتکسی را تعریف می کند که هویت ها باید از آن پیروی کنند.
رابط ها مشخصه ها، متدها و رویدادها را تعریف می کنند. که این ها اعضای رابط محسوب می شوند. رابط ها تنها می توانند شامل اعلان این اعضا باشند. تعریف کردن این اعضا بر عهده ی کلاس حاصل شده (deriving class) می باشد. رابط معمولا سازه ی استانداردی را فراهم می کند، به گونه ای که کلاس های حاصل شده از آن پیروی می کنند.
بیایید شیئی را در نظر بگیریم.

var person = { 
  FirstName:"Tom", 
  LastName:"Hanks", 
  sayHi: ()=>{ return "Hi"} 
};

امضای این شیء می تواند به صورت زیر باشد.

{ 
  FirstName:string, 
  LastName:string, 
  sayHi()=>string 
}

برای اینکه بتوانیم این امضا را در سراسر اشیاء مجددا استفاده کنیم، می توانیم آن را به عنوان یک رابط تلقی کنیم.

آموزش اعلان رابط ها در TypeScript

برای اعلان یک رابط از عبارت کلیدی interface استفاده می شود. سینتکس مورد نیاز برای انجام این کار در زیر آمده است. سینتکس

interface interface_name { 
}


مثال : رابط و اشیاء

interface IPerson { 
  firstName:string, 
  lastName:string, 
  sayHi: ()=>string 
} 

var customer:IPerson = { 
  firstName:"Tom",
  lastName:"Hanks", 
  sayHi: ():string =>{return "Hi there"} 
} 

console.log("Customer Object ") 
console.log(customer.firstName) 
console.log(customer.lastName) 
console.log(customer.sayHi()) 

var employee:IPerson = { 
  firstName:"Jim",
  lastName:"Blakes", 
  sayHi: ():string =>{return "Hello!!!"} 
} 
 
console.log("Employee Object ") 
console.log(employee.firstName) console.log(employee.lastName)

در مثال بالا، یک رابط تعریف شده است. نوع شیء customer ، IPerson است، که از این به بعد برای تعریف تمامی مشخصه ها براساس چیزی که رابط مشخص کرده است، به object مقید خواهد شد.
شیء دیگری که امضای آن در زیر آمده است نیز همچنان IPerson در نظر گرفته می شود. زیرا این شیء براساس اندازه یا امضا مدیریت می شود.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var customer = { firstName: "Tom", lastName: "Hanks",
  sayHi: function () { return "Hi there"; }
};
console.log("Customer Object ");
console.log(customer.firstName);
console.log(customer.lastName);
console.log(customer.sayHi());
var employee = { firstName: "Jim", lastName: "Blakes",
  sayHi: function () { return "Hello!!!"; } };

console.log("Employee Object ");
console.log(employee.firstName);
console.log(employee.lastName);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Customer object 
Tom 
Hanks 
Hi there 
Employee object 
Jim 
Blakes 
Hello!!!

رابط ها به جاوا اسکریپت تبدیل نمی شوند. بلکه بخشی از تایپ اسکریپت هستند. اگر شما به اسکرین شات TS Playground tool نگاه کنید، برخلاف کلاس زمانی که شما رابطی را اعلان می کنید، خبری از جاوا اسکریپت نیست. به همین دلیل رابط ها هیچ تاثیری در زمان اجرای (runtime) جاوا اسکریپت ندارند.


دوره آموزش Type Script

آموزش انواع یونیون و رابط در TypeScript

در مثال زیر نوع یونیون و رابط در کنار هم استفاده شده اند.

interface RunOptions { 
  program:string; 
  commandline:string[]|string|(()=>string); 
} 

//commandline as string 
var options:RunOptions = {program:"test1",commandline:"Hello"}; 
console.log(options.commandline) 

//commandline as a string array 
options = {program:"test1",commandline:["Hello","World"]}; 
console.log(options.commandline[0]); 
console.log(options.commandline[1]); 

//commandline as a function expression 
options = {program:"test1",commandline:()=>{return "**Hello World**";}}; 

var fn:any = options.commandline; 
console.log(fn());

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
//commandline as string
var options = { program: "test1", commandline: "Hello" };
console.log(options.commandline);

//commandline as a string array
options = { program: "test1", commandline: ["Hello", "World"] };
console.log(options.commandline[0]);
console.log(options.commandline[1]);

//commandline as a function expression
options = { program: "test1", commandline: function () { return "**Hello World**"; } };
var fn = options.commandline;
console.log(fn());

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Hello 
Hello 
World 
**Hello World**

آموزش رابط ها و آرایه ها در TypeScript

رابط ها می توانند هم نوع کلیدی که آرایه ها استفاده می کنند و هم نوع ورودی ای که آرایه ها در برمی گیرند را تعریف کنند. نوع ایندکس می تواند رشته یا عدد باشد.
مثال

interface namelist { 
  [index:number]:string 
} 

var list2:namelist = ["John",1,"Bran"] //Error. 1 is not type string 
interface ages { 
  [index:string]:number 
} 

var agelist:ages; 
agelist["John"] = 15  // Ok 
agelist[2] = "nine"  // Error

آموزش رابط ها و وراثت در TypeScript

یک رابط را می توان با استفاده از رابط های دیگر توسعه داد. به بیان دیگر، رابط ها می توانند وارث رابط های دیگر باشند. تایپ اسکریپت این امکان را فراهم می کند تا یک رابط وارث چندین رابط دیگر باشد.
برای پیاده کردن وراثت بین رابط ها از عبارت کلیدی extends استفاده می کنیم.
سینتکس: وراثت در یک رابط

Child_interface_name extends super_interface_name

سینتکس : وراثت بین چند رابط

Child_interface_name extends super_interface1_name, 
super_interface2_name,…,super_interfaceN_name

مثال : وراثت رابط ساده

interface Person { 
  age:number 
} 

interface Musician extends Person { 
  instrument:string 
} 

var drummer = < Musician >{}; 
drummer.age = 27 
drummer.instrument = "Drums" 
console.log("Age: "+drummer.age) console.log("Instrument: "+drummer.instrument)

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var drummer = {};
drummer.age = 27;
drummer.instrument = "Drums";
console.log("Age: " + drummer.age);
console.log("Instrument: " + drummer.instrument);


و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Age: 27 
Instrument: Drums 

مثال : وراثت بین چند رابط

interface IParent1 { 
  v1:number 
} 
interface IParent2 { 
  v2:number 
} 
interface Child extends IParent1, IParent2 { } 
var Iobj:Child = { v1:12, v2:23} 
console.log("value 1: "+this.v1+" value 2: "+this.v2)

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

value 1: 12  value 2: 23
 • 333
 •    250
 • تاریخ ارسال :   1397/06/13

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .