آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

دستور INSERT INTO

دوره های مرتبط با این مقاله

دستور INSERT INTO

در برخی از مثال های قبلی از یک SELECT statement برای تایید نتایج عبارت های INSERT استفاده می کنیم. همانطور که می دانید، فرمان INSERT رکوردها را به یک جدول اضافه می کند و عبارت SELECT داده ها را از یک جدول یا بیشتر از یک جدول بازیابی می کند. آیا می دانستید ک می توانید از یک عبارت SELECT با یک فرمان INSERT برای پر کردن جدول استفاده کرد؟ اجازه بدهید سه مثال را مورد بررسی قرار دهیم.

در اولین مثال فرمان INSERT با مقادیر استاتیک درSELECT command استفاده می شود، همانطور که در زیر ارائه شده است:


INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate])‎
SELECT 'Karon'‎
‎ ,'Sharker'‎
‎ ,'333-333-3333'‎
‎ ,'Karon@Chunking4Sharks.com'‎
‎ ,1‎
‎ ,'2011-09-15';‎
GO

در مثال دوم فرمان INSERT با مقادیر استاتیک بسیاری با SELECT و UNION commands به طور مجزا استفاده می شود و باعث می شود سه رکورد وارد شوند، مانند زیر:


INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate])‎
SELECT 'Katie', 'QueenCrab', '444-333-3333', 'Katie@QueenCrab.com', 1,'2011-‎‎09-15'‎
UNION ALL
SELECT 'Jessica', 'TastyTuna', '555-333-3333', 'Jessica@TastyTuna.com', ‎‎1,'2011-09-15'‎
UNION ALL
SELECT 'Sharon', 'WellDoneSteak', '666-333-3333', 'Sharon@OnlyBeef.com', ‎‎1,'2011-09-15'‎
GO

در سومین مثال فرمان INSERT با یک SELECT command استفاده می شود که برای پر کردن جدول از یک جدول آرشیو به داده دسترسی دارد، مانند زیر:


INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
‎ ([FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate])‎
SELECT [FirstName]‎
‎ ,[LastName]‎
‎ ,[PhoneNumber]‎
‎ ,[EmailAddress]‎
‎ ,[Priority]‎
‎ ,[CreateDate]‎
FROM Archive.dbo.Customers_OLD
GO
  • 6118
  •    1120
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .