آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش TypeScript – آموزش اعداد در تایپ اسکریپت(TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript – آموزش اعداد در تایپ اسکریپت(TypeScript)

تایپ اسکریپت مانند جاوا اسکریپت از مقادیر عددی به صورت اشیاءNumber پشتیانی می کند. شیء Number لفظ های عددی را به نمونه ای از کلاس Number تبدیل می کند. این کلاس به عنوان یک wrapper عمل کرده و این امکان را فراهم می کند تا بتوان لفظ های عددی را مانند زمانی که شیء باشند، دستکاری کرد.

var var_name = new Number(value)

اگر آرگومانی غیر عددی به عنوان یک آرگومان به سازنده ی Number داده شود، در این صورت این سازنده NaN (Not–a–Number) را برگشت می دهد.
در جدول زیر مجموعه ای از مشخصه های شیء Number را می توانید مشاهده کنید.


ردیف
مشخصه ها و توضیحات
1
MAX_VALUE
بزرگترین مقداری که یک عدد می تواند در جاوا اسکریپت داشته باشد.
1.7976931348623157E+308
2
MIN_VALUE
کمترین مقداری که یک عدد ور تواند در جاوا اسکریپت داشته باشد.
5E-324
3
NaN
برابر با مقداری غیرعددی است.
4
NEGATIVE_INFINITY
مقداری کمتر از MIN_VALUE است.
5
POSITIVE_INFINITY
مقداری بیشتر از MAX_VALUE است.
6
Prototype
مشخصه ی استاتیکی از شیء Number است. از این مشخصه برای تخصیص مشخصه ها و متدهای جدید به شیء Number در سند فعلی استفاده می شود.
7
Constructor
تابعی را برگشت می دهد که نمونه ی این شیء را ساخته است. به صورت پیش فرض این شیء Number است.

مثال

console.log("TypeScript Number Properties: "); 
console.log("Maximum value that a number variable can hold: " + Number.MAX_VALUE); 
console.log("The least value that a number variable can hold: " + Number.MIN_VALUE); 
console.log("Value of Negative Infinity: " + Number.NEGATIVE_INFINITY); 
console.log("Value of Negative Infinity:" + Number.POSITIVE_INFINITY);

بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.
و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

TypeScript Number Properties: 
Maximum value that a number variable can hold: 1.7976931348623157e+308 
The least value that a number variable can hold: 5e-324 
Value of Negative Infinity: -Infinity 
Value of Negative Infinity:Infinity

مثال : NaN

var month = 0 
if( month<=0 || month >12) { 
  month = Number.NaN 
  console.log("Month is "+ month) 
} else { 
  console.log("Value Accepted..") 
}

بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Month is NaN

مثال : prototype

function employee(id:number,name:string) { 
  this.id = id 
  this.name = name 
} 

var emp = new employee(123,"Smith") 
employee.prototype.email = "smith@abc.com" 

console.log("Employee 's Id: "+emp.id) 
console.log("Employee's name: "+emp.name) 
console.log("Employee's Email ID: "+emp.email)

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
function employee(id, name) {
  this.id = id;
  this.name = name;
}

var emp = new employee(123, "Smith");
employee.prototype.email = "smith@abc.com";

console.log("Employee 's Id: " + emp.id);
console.log("Employee's name: " + emp.name);
console.log("Employee's Email ID: " + emp.email);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Employee’s Id: 123 
Emaployee’s name: Smith 
Employee’s Email ID: smith@abc.com

آموزش متدهای Number در TypeScript

شیء Number تنها شامل متدهای پیش فرضی است که جزئی از تعریف هر شیئی هستند. برخی از متدهای پرکاربرد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.


ردیف
متدها و توضیحات
1
toExponential()
عددی را به اجبار به صورت نمایی نمایش می دهد. حتی اگر این عدد در محدوده ای باشد که جاوا اسکریپت در حالت طبیعی آن را به صورت استاندارد نمایش می دهد.
2
toFixed()
عددی را با تعداد مشخصی از ارقام در سمت راست اعشار شکل می دهد.
3
toLocaleString()
نسخه ای از عدد فعلی را به صورت رشته ای بازگشت می دهد. فرمت این عدد ممکن است بر اساس تنظیمات داخلی مرورگر متغیر باشد.
4
toPrecision()
مشخص می کند که به صورت کلی چه تعداد رقم (هم ارقام سمت چپ و هم سمت راست اعشار) از یک عدد باید نمایش داده شود. دقت منفی باعث بروز خطا می شود.
5
toString()
مقدار عدد را به صورت رشته ای برگشت می دهد. به این تابع به عنوان مبنا عدد صحیحی بین 2 تا 36 داده می شود، که با این کار پایه ی مورد استفاده برای ارائه ی مقادیر عددی مشخص می شود.
6
valueOf()
مقدار اولیه ی عدد را برگشت می دهد.
 • 296
 •    234
 • تاریخ ارسال :   1397/06/10

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .