آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش اداره خطا در ASP.NET

دوره های مرتبط با این مقاله

مدیریت خطاها / Error Handling – ASP.NET

مدیریت خطا در ASP.NET دارای سه جنبه ی متفاوت می باشد:

 • Tracing - قابلیت ثبت وقایع و اطلاعات مربوط به اجرای برنامه در سطح اپلیکیشن یا در سطح page.
 • Error handling – مدیریت خطاهای standard یا custom در سطح اپلیکیشن یا صفحه.
 • Debugging – اشکال زدایی که طی آن برنامه نویس مرحله به مرحله برنامه را بررسی کرده و با استفاده از breakpoint ها (نقطه ی انفصال) کد نوشته شده را تجزیه و تحلیل می کند

در مبحث پیش رو به تشریح هر سه جنبه ی نام برده خواهیم پرداخت.

جهت درک مفهوم، یک اپلیکیشن آزمایشی می سازیم. اپلیکیشن مورد نظر دارای یک کنترل label، یک کنترل dropdown list (فهرست کشویی) و یک لینک می باشد.

dropdown list یک لیست آرایه از quote ها را نمایش می دهد. Quote های انتخاب شده در کنترل label نشان داده می شوند.

اپلکیشن مورد نظر همچنین دارای یک لینک می باشد که در صورت کلیک روی آن کاربر به سایت خاصی ارجاع داده نمی شود.

< %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="ErrorHandling.WebForm1" Trace="true" % >
 
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >
 
< html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 
< head runat="server" >
  < title >Tracing, debugging and error handling
  < /title >
< /head >
< body >
  < form id="form1" runat="server" >
    < div >
      < asp:Label ID="lblheading" runat="server" Text="Tracing, Debuggin and Error Handling" >
      < /asp:Label >
      < br / >
      < br / >
      < asp:DropDownList ID="ddlquotes" runat="server" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="ddlquotes_SelectedIndexChanged" >
      < /asp:DropDownList >
      < br / >
      < br / >
      < asp:Label ID="lblquotes" runat="server" >
      < /asp:Label >
      < br / >
      < br / >
      < asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="mylink.htm" >Link to:< /asp:HyperLink >
    < /div >
  < /form >
< /body >
< /html >
            

فایل code behind:

public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
 
      if (!IsPostBack)
      {
        string[,] quotes =
     {
      {"Imagination is more important than Knowledge.", "Albert Einsten"},
      {"Assume a virtue, if you have it not", "Shakespeare"},
      {"A man cannot be comfortable without his own approval", "Mark Twain"},
      {"Beware the young doctor and the old barber", "Benjamin Franklin"},
      {"Whatever begun in anger ends in shame", "Benjamin Franklin"}
     };
        for (int i = 0; i < quotes.GetLength(0); i++)
          ddlquotes.Items.Add(new ListItem(quotes[i, 0], quotes[i, 1]));
      }
 
    }
    protected void ddlquotes_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ddlquotes.SelectedIndex != -1)
      {
        lblquotes.Text = String.Format("{0}, Quote: {1}", ddlquotes.SelectedItem.Text, ddlquotes.SelectedValue);
      }
 
    }
  }
            

Tracing

به منظور ایجاد امکان tracing در سطح page، لازم است Page directive را اصلاح کرده و یک خصیصه ی Trace به آن اضافه کنید:

< %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="ErrorHandling.WebForm1" Trace="true" % >
            

پس از اجرای فایل، اطلاعات مربوط به tracing (ردگیری و ثبت اطلاعات مربوط به اجرای برنامه) در اختیار شما قرار داده می شود:

اطلاعات زیر را ارائه می دهد:

 • Session ID) session ( شناسه ی
 • Status Code (کد وضعیت)
 • Time of Request(زمان درخواست)
 • Type of Request(نوع درخواست)
 • Request and Response Encoding(رمز گذاری درخواست و پاسخ)

Status code ای که با هر بار درخواست صفحه (page request) از سمت سرور ارسال می گردد، اسم خطا و زمان رخداد آن را نشان می دهد. جدول زیر status code های متداول HTTP را در اختیار شما قرار می دهد:

شرح
عدد
Informational (100 - 199)
Continue
100
Switching protocols
101
Successful (200 - 299)
OK
200
No content
204
Redirection (300 - 399)
Moved permanently
301
Use proxy
305
Temporary redirect
307
Client Errors (400 - 499)
Bad request
400
Payment required
402
Not found
404
Request timeout
408
Expectation failed
417
Server Errors (500 - 599)
Internal server error
500
Service unavailable
503
HTTP version not supported
505

زیر بخش اطلاعات سطح بالا (top level info)، با یک Trace log (فایل ثبت وقایع و اطالاعات مر بوط به اجرای برنامه) مواجه می شویم که اطلاعاتی را درباره ی چرخه ی حیات (life cycle) صفحه در اختیار ما قرار می دهد. Trace log همچنین مدت زمان سپری شده از زمان مقداردهی اولیه ی صفحه را بر حسب ثانیه در اختیار ما قرار می دهد.

بخش بعدی control tree می باشد که کلیه کنترل های موجود در صفحه را به صورت سلسله مراتبی فهرست می کند:

در پایان خلاصه یا چکیده ای از وضعیت های Application و Session، همچنین cookie ها و header ها (سرآیند) و به دنبال آن فهرستی از متغیرهای server را داریم.

شئ Trace به برنامه نویس امکان می دهد اطلاعات سفارشی یا custom به خروجی trace بیافزاید. شئ مذکور برای این منظور دو متد Write و Warn را ارائه می دهد.

Event handler (مدیریت کننده ی رخداد) Page_Load را برای چک کردن متد Write اصلاح کنید:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  Trace.Write("Page Load");
 
  if (!IsPostBack)
   {
    Trace.Write("Not Post Back, Page Load");
 
   }
}

            

حال کد را اجرا کرده تا نتیجه ی آن را مشاهده کنید:

برای چک کردن متد Warn، تعدادی کد نادرست را به طور عمد در اندیس انتخابی event handler اصلاح شده وارد می کنیم:

try
 {
 int a = 0;
 int b = 9 / a;
 }
catch (exception e)
 {
 trace.warn("useraction", "processing 9/a", e);
 }
            

Try-Catch در واقع یک سازه ی برنامه نویسی برگرفته از زبان C# است. بلوک try کدهایی را دربرمی گیرد که ممکن است باعث ایجاد خطا (error) شوند و بلوک catch نیز خطا را گرفته و ضبط می کند. پس از اجرای برنامه، هشدار به داخل trace log فرستاده شده و نمایش داده می شود.

Tracing در سطح اپلیکیشن در واقع به تمامی صفحات موجود در وب سایت اعمال می شود. tracing در سطح اپلیکیشن با وارد کردن خط های کد زیر در فایل web.config پیاده سازی می شود:

  < system.web >
    < trace enabled="true" / >
  < /system.web >
            

Error Handling (مدیریت خطا)

اگرچه خود تکنولوژی ASP.NET قادر به پیدا کردن خطاهای زمان اجرا (runtime error) می باشد، با این وجود ممکن است تعدادی خطای جزئی از دید آن پنهان بماند. پیدا کردن و نظارت بر خطاها در واقع کار برنامه نویسان است و نه کاربرها. از این رو به منظور جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی می توان تنظیماتی مبنی بر مدیریت خطا (error handling settings) به فایل web.config اضافه کنید. برای مثال در صورتی که قرار است مدیریت خطا در کل برنامه اجرا شود، کافی است کدهای زیر را به فایل web.config خود اضافه کنید:

< configuration >
 < system.web >
  < customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm" >
   < error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm"    / >
   < error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" / >
  < /customErrors >
 < /system.web >
 < configuration >
            

بخش < customErrors > دارای خصیصه های ممکن زیر می باشد:

 • Mode : custom error page (صفحات خطا customize شده) را فعال یا غیر فعال می کند.
 • On: در این حالت صفحات سفارشی (custom) نمایش داده می شوند.
 • Off: صفحات خطای پیش فرض ASP.NET را نمایش می دهد (صفحات زرد رنگ)
 • RemoteOnly: خطاهای سفارشی را به کلاینت نشان داده و خطاهای ASP.NET را به صورت محلی را نمایش می دهد
 • defaultRedirect: دربرداندره ی URLصفحه ای است که در صورت برخورد با خطاهای مدیریت نشده (unhandled error) نمایش داده می شود.

به منظور قرار دادن صفحات خطای customized شده برای انواع مختلف خطا، از subTag های < error > بهره می گیریم که در آن انواع مختلف صفحات خطا بر اساس کد وضعیت (status code) خطاها مشخص می شود.

به منظور پیاده سازی مدیریت خطا که در سطح صفحه اجرا می شود (page level error handling)، باید page directive را اصلاح کرد:

< %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs"
  Inherits="errorhandling._Default" Trace ="true" ErrorPage="PageError.htm" % >
            

 • 4939
 •    1518
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .