آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش آرایه ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript – آموزش آرایه ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

استفاده از متغیرها جهت ذخیره سازی مقادیر، محدودیت های زیر را به همراه دارد.

 • متغیرها ذاتا اسکالر هستند. به بیان دیگر اعلان یک متغیر در یک زمان مشخص تنها می تواند شامل یک واحد باشد. این یعنی برای ذخیره سازی n مقدار در یک برنامه به n اعلان متغیر نیاز است. در نتیجه در صورتی که کسی بخواهد گروه های بزرگتری از مقادیر را ذخیره کند، استفاده از متغیرها دردسرساز می شود.
 • متغیرهای یک برنامه حافظه های اختصاص داده شده ای هستند که ترتیب مشخصی ندارند. به همین دلیل دستیابی و خواندن مقادیر براساس ترتیب اعلان شده ی این متغیرها کار سختی می باشد.

تایپ اسکریپت برای حل همین مشکلات بود که مفهوم آرایه ها را معرفی کرد. یک آرایه مجموعه ای همگن از مقادیر است. به بیان ساده تر آرایه مجموعه ای از مقادیر است که نوع داده ی آن ها یکسان است. نوع آرایه توسط کاربر تعریف می شود.

آموزش ویژگی های آرایه در TypeScript

در زیر لیستی از ویژگی های یک آرایه را مشاهده می کنید:

 • اعلان آرایه بلوک های مرتبی از حافظه را به برنامه اختصاص می دهد.
 • آرایه ها استاتیک هستند. این یعنی بعد از اینکه آرایه مقدار دهی اولیه شود، دیگر نمی توان سایز آن را تغییر داد.
 • هر بلوک حافظه بیانگر المانی از آرایه می باشد.
 • المان های آرایه توسط عدد صحیح منحصر به فردی به نام subscript یا index مربوط به المان شناسایی می شوند.
 • آرایه ها درست مانند متغیرها قبل از اینکه بتوان آن ها را استفاده کرد، باید اعلان شوند. برای این کار می توان از عبارت کلیدی var استفاده کرد.
 • مقدار دهی اولیه به یک آرایه همان پر کردن المان های آرایه است. مقادیر المان آرایه را می توان به روزرسانی و اصلاح کرد. اما امکان پاک کردن آن ها وجود ندارد.

آموزش مقداردهی اولیه و اعلان آرایه ها در TypeScript

برای اعلان و دادن مقدار اولیه به آرایه در تایپ اسکریپت می توان از سینتکس زیر استفاده کرد.
سینتکس

var array_name[:datatype];    //declaration 
array_name = [val1,val2,valn..]  //initialization

درصورتی که طی اعلان آرایه نوع داده مشخص نشود، فرض بر این گذاشته می شود که نوع داده any است. نوع چنین آرایه ای از نوع داده ی اولین المان آرایه طی مقدار دهی اولیه استنتاج می شود.
برای مثال اعلان آرایه ای مانند var numlist:number[] = [2,4,6,8] آرایه ی زیر را ایجاد می کند.


دوره آموزش Type Script

نشانگر آرایه به صورت پیش فرض به اولین المان اشاره دارد.
کار مقداردهی اولیه و اعلان آرایه ها را می توان در یک دستور انجام داد. سینتکس این کار در زیر آمده است:

var array_name[:data type] = [val1,val2…valn]
نکته :

به جفت [] اندازه ی آرایه گفته می شود.


آموزش دسترسی به المان های آرایه در TypeScript

اسم آرایه ای که به دنبال subscript آورده شود، در اشاره کردن به المانی از آرایه کاربرد دارد. سینتکس آن در زیر آمده است.

array_name[subscript] = value

مثال : آرایه ی ساده

var alphas:string[]; 
alphas = ["1","2","3","4"] 
console.log(alphas[0]); 
console.log(alphas[1]);

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var alphas;
alphas = ["1", "2", "3", "4"];
console.log(alphas[0]);
console.log(alphas[1]);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

1
2

مثال : اعلان و مقداردهی اولیه در یک دستور

var nums:number[] = [1,2,3,3] 
console.log(nums[0]); 
console.log(nums[1]); 
console.log(nums[2]); 
console.log(nums[3]);

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوااسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var nums = [1, 2, 3, 3];
console.log(nums[0]);
console.log(nums[1]);
console.log(nums[2]);
console.log(nums[3]);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

1 
2 
3 
3 

آموزش شیء آرایه در TypeScript

آرایه را می توان با استفاده از شیء آرایه نیز ایجاد کرد. سازنده ی آرایه را می توان به تابع داد.

مقداری عددی که بیانگر اندازه ی آرایه باشد، یا لیستی از مقادیر که با استفاده از کاما جدا شده اند.
در مثال زیر نحوه ی ایجاد آرایه با استفاده از این روش نشان داده شده است.

مثال

var arr_names:number[] = new Array(4) 
for(var i = 0;i< arr_names.length;i++;) { 
  arr_names[i] = i * 2 
  console.log(arr_names[i]) 
}

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var arr_names = new Array(4);
for (var i = 0; i < arr_names.length; i++) {
  arr_names[i] = i * 2;
  console.log(arr_names[i]);
}

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

0 
2 
4 
6

مثال : سازنده ی آرایه مقادیر جدا شده توسط کاما را می پذیرد

var names:string[] = new Array("Mary","Tom","Jack","Jill") 
for(var i = 0;i< names.length;i++) { 
  console.log(names[i]) 
}

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var names = new Array("Mary", "Tom", "Jack", "Jill");
for (var i = 0; i < names.length; i++) {
  console.log(names[i]);
}

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Mary 
Tom 
Jack 
Jill

آموزش متدهای آرایه در TypeScript

لیستی از متدهای شیء آرایه به همراه مشخصات آن ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.


ردیف
متد و توضیحات
1
concat()
آرایه ی جدیدی متشکل از این آرایه به همراه آرایه یا آرایه های دیگر و (یا) مقدار یا مقادیر دیگر را برگشت می دهد.
2
every()
در صورتی که تمام المان های این آرایه تابع آزمایشی ارائه شده را با موفقیت پشت سر بگذارند، مقدار true را برگشت می دهد.
3
filter()
آرایه ی جدیدی به همراه تمام المان های این آرایه را ایجاد می کند. برای چنین حالتی تابع filtering ارائه شده مقدار true را برگشت می دهد.
4
forEach()
به ازای هر یک از المان های آرایه داده ای را فراخوانی می کند.
5
indexOf()
اولین (کمترین) ایندکس یک المان را برابر با مقداری مشخص و در صورتی که مقداری پیدا نشود برابر با 1- ، برگشت می دهد.
6
join()
تمامی المان های آرایه را در یک رشته به یکدیگر پیوند می زند.
7
lastIndexOf()
آخرین (بزرگترین) ایندکس یک المان را برابر با مقداری مشخص و در صورتی که مقداری پیدا نشود برابر با 1- ، برگشت می دهد.
8
map()
در تمامی المان های این آرایه، آرایه ای جدید به همراه نتایج فراخوانی تابع ارائه شده را ایجاد می کند
9
pop()
آخرین المان را از یک آرایه حذف کرده و همان المان را برگشت می دهد.
10
push()
یک یا چند المان را به انتهای یک آرایه اضافه کرده و طول جدید آرایه را برگشت می دهد.
11
reduce()
به صورت همزمان تابعی را بر روی دو مقدار این آرایه (از چپ به راست) اعمال می کند. برای اینکه این آرایه را به تنها یک مقدار کاهش دهد.
12
reduceRight()
به صورت همزمان تابعی را بر روی دو مقدار این آرایه (از راست به چپ) اعمال می کند. برای اینکه این آرایه را به تنها یک مقدار کاهش دهد.
13
reverse()
ترتیب المان های یک آرایه را برعکس می کند. به این صورت که اولین المان جای خود را به آخرین المان و آخرین المان جای خود را به اولین المان می دهد.
14
shift()
اولین المان را از یک آرایه حذف کرده و همان المان را برگشت می دهد.
15
slice()
بخشی از یک آرایه را استخراج کرده و آرایه ی جدیدی را برگشت می دهد.
16
some()
اگر حداقل یکی از المان های این آرایه تابع آزمایشی ارائه شده را با موفقیت پشت سر بگذارد، مقدار true را برگشت می دهد.
17
sort()
المان های آرایه را مرتب می کند.
18
splice()
المان هایی را از یک آرایه حذف کرده یا به آن اضافه می کند.
19
toString()
رشته ای را برگشت می دهد، به گونه ای که این رشته بیانگر آرایه و المان های آن است.
20
unshift()
یک یا چند المان را به جلوی یک آرایه اضافه کرده و طول جدید آرایه را برگشت می دهد.

آموزش نابود کردن آرایه در TypeScript

این فرآیند به شکستن ساختار یک هویت گفته می شود. در صورتی که این کار در متن یک آرایه انجام شود، تایپ اسکریپت از فرآیند نابود کردن آرایه پشتیبانی می کند. مثال

var arr:number[] = [12,13] 
var[x,y] = arr 
console.log(x) 
console.log(y)

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var arr = [12, 13];
var x = arr[0], y = arr[1];
console.log(x);
console.log(y);

12 
13

آموزش پیمایش آرایه با استفاده از حلقه ی for…in در TypeScript

برای پیمایش آرایه می توان از حلقه ی for…in استفاده کرد.

var j:any; 
var nums:number[] = [1001,1002,1003,1004] 
for(j in nums) { 
  console.log(nums[j]) 
} 

این حلقه کار پیمایش را براساس ایندکس آرایه انجام می دهد.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var j;
var nums = [1001, 1002, 1003, 1004];
for (j in nums) {
  console.log(nums[j]);
}

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

1001 
1002 
1003 
1004

آموزش آرایه ها در تایپ اسکریپت(TypeScript)

تایپ اسکریپت از مفاهیم زیر در آرایه ها پشتیبانی می کند.


ردیف
مفهوم و توضیحات
1
Multi-dimensional arrays
تایپ اسکریپت از آرایه های چندبعدی پشتیبانی می کند. ساده ترین شکل این آرایه ها، آرایه های دوبعدی هستند.
2
Passing arrays to functions
می توانید با مشخص کردن اسم آرایه بدون هیچ ایندکسی، این آرایه را به تابع بدهید.
3
Return array from functions
این امکان را به تابع می دهد تا آرایه ای را برگشت دهد.
 • 408
 •    250
 • تاریخ ارسال :   1397/06/12

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .