آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آماده سازی داده ها

آماده سازی داده هامقدمه: ‌الگوریتم های یادگیری ماشین کاملا وابسته به داده هستند، زیرا داده، حیاتی ترین جنبه ای است که آموزش مدل را ممکن می سازد. از طرف دیگر، اگر پیش از ارسال داده به الگوریتم های یادگیری ماشین، قادر به درک مفهوم آن نباشیم، ماشین بی مصرف خواهد بود. به بیان ساده تر، ما باید همیشه داده درست را برای مساله ای که می خواهیم ماشین آن را حل کند، به ماشین وارد کنیم، مثلا، داده در مقیاس و قالب صحیح که شامل ویژگی های معنا دار باشد.


این مورد، آماده سازی داده را به مهمترین مرحله در پردازش یادگیری ماشین تبدیل کرده است. ممکن است آماده سازی داده به عنوان روندی که مجموعه داده ما را برای پردازش یادگیری ماشین مناسب تر میکند، تعریف شود.چرا پیش پردازش(pre-processing) داده؟


پس از انتخاب داده خام برای آموزش یادگیری ماشین، مهمترین کار پیش پردازش داده است. به معنای گسترده، پیش پردازش داده، داده انتخاب شده را به قالبی که بتوانیم با آن کار کنیم یا بتوانیم به الگوریتم های ML بدهیم، تبدیل خواهد کرد. همیشه نیاز داریم تا عمل پیش پردازش را روی داده خود انجام دهیم، تا بتواند مطابق انتظار الگوریتم های یادگیری ماشین باشد.روش های پیش پردازش داده:‌


روش های پیش پردازش داده که در ادامه معرفی می شوند، جهت تولید داده برای الگوریتم های ML ، می توانند روی مجموعه داده اعمال شوند.مقیاس بندی(scaling) :


احتمالا مجموعه داده ما از ویژگی هایی با مقیاس متغیر تشکیل شده است، اما ما نمی توانیم چنین داده ای را به الگوریتم ML دهیم، زیرا به مقیاس بندی مجدد نیاز خواهد داشت. مقیاس بندی مجدد داده، این اطمینان را می دهد که ویژگی ها در مقیاس مشابه قرار دارند. به طور کلی، ویژگی ها در بازه بین صفر و یک مجددا مقیاس بندی می شوند. الگوریتم های یادگیری ماشین مانند gradient descent و k-Nearest Neighbors ، به داده مقیاس بندی شده نیاز دارند. با کمک کلاس MinMaxScaler از کتابخانه پایتون scikit-learn ، می توانیم داده ها را مقیاس بندی مجدد کنیم.مثال: ‌در این مثال، داده‌ی مجموعه داده دیابتی های Pima Indians که پیشتر استفاده کردیم را مجددا مقیاس بندی می کنیم. ابتدا، همانند بخش های قبلی، داده CSV بارگیری می شود، سپس، با کمک کلاس MinMaxScaler ، در بازه بین صفر و یک مقیاس بندی می شود.


چند خط اول اسکریپت زیر مشابه آن چیزی است که در بخش های قبلی حین بارگیری داده CSV نوشته بودیم.

            from pandas import read_csv
from numpy import set_printoptions
from sklearn import preprocessing
path = r'C:\pima-indians-diabetes.csv'
names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
dataframe = read_csv(path, names=names)
array = dataframe.values

 

          


حال می توانیم برای مقیاس بندی داده در بازه بین صفر و یک از کلاس MinMaxScaler استفاده کنیم.

            data_scaler = preprocessing.MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
            data_rescaled = data_scaler.fit_transform(array)
          
          


همچنین می توانیم مطابق خواسته خود، داده را برای خروجی خلاصه کنیم. در اینجا، دقت را روی 1 قرار می دهیم و 10 سطر اول را در خروجی نشان می دهیم.

            set_printoptions(precision=1)
print ("\nScaled data:\n", data_rescaled[0:10])

          
          


خروجی:

            Scaled data:
[[0.4 0.7 0.6 0.4 0. 0.5 0.2 0.5 1. ]
[0.1 0.4 0.5 0.3 0. 0.4 0.1 0.2 0. ]
[0.5 0.9 0.5 0. 0. 0.3 0.3 0.2 1. ]
[0.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0. 0. 0. ]
[0.  0.7 0.3 0.4 0.2 0.6 0.9 0.2 1. ]
[0.3 0.6 0.6 0. 0. 0.4 0.1 0.2 0. ]
[0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 1. ]
[0.6 0.6 0. 0. 0. 0.5 0. 0.1 0. ]
[0.1 1. 0.6 0.5 0.6 0.5 0. 0.5 1. ]
[0.5 0.6 0.8 0. 0. 0. 0.1 0.6 1. ]]

          


بر اساس خروجی بالا، همه داده در بازه بین صفر و یک مقیاس بندی مجدد شده اند.عادی سازی(Normalization) :


عادی سازی یکی دیگر از روش های مفید پیش پردازش داده است. از آن برای مقیاس بندی هر سطر از داده، برای اینکه دارای طول 1 باشد، استفاده می شود. این روش اساسا برای مجموعه داده های پراکنده(Sparse) که در آن صفر های بسیاری داریم مفید است. می توان با کمک کلاس Normalizer از کتابخانه پایتون scikit-learn داده را مقیاس بندی کرد.انواع عادی سازی:


دو نوع روش برای عادی سازی پیش پردازش در یادگیری ماشین وجود دارد به نام های L1 Normalization و L2 Normalization.: Binarizationهمانطور که از نام آن بر می آید، این روشی است که به کمک آن می توانیم داده خود را دودویی(binary) کنیم. می توانیم از یک آستانه دودویی(binary threshold) برای دودویی کردن داده خود استفاده کنیم. مقادیر بالای آن آستانه به 1 و زیر آستانه به صفر تبدیل می شوند.


برای مثال، اگر مقدار آستانه را 5/0 تعیین کنیم، در نتیجه مقادیر مجموعه داده که بالاتر از آن هستند تبدیل به 1 و کمتر از آن تبدیل به صفر می شوند. به همین دلیل است که می توانیم آن را دودویی کردن(binarizing) یا آستانه بندی(thresholding) داده بنامیم. این روش زمانی مفید خواهد بود که در مجموعه داده خود احتمالات داشته باشیم و بخواهیم آن ها را به مقادیر قاطع تبدیل کنیم.


می توانیم با کمک کلاس Binarizer از کتابخانه پایتون scikit-learn داده را دودویی کنیم.مثال: ‌در این مثال، داده‌ی مجموعه داده دیابتی های Pima Indians که پیشتر استفاده کردیم را مجددا مقیاس بندی می کنیم. ابتدا، داده CSV بارگیری می شود، سپس، با کمک کلاس Binarizer ، به مقادیر دودویی تبدیل می شود، مثلا صفر و یک، که به مقدار آستانه بستگی دارد. ما 5/0 را به عنوان مقدار آستانه در نظر می گیریم.


چند خط اول اسکریپت زیر مشابه آن چیزی است که در بخش های قبلی حین بارگیری داده CSV نوشته بودیم.


            from pandas import read_csv
            from sklearn.preprocessing import Binarizer
            path = r'C:\pima-indians-diabetes.csv'
            names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
            dataframe = read_csv(path, names=names)
            array = dataframe.values
            
          


حال، برای تبدیل داده به مقادیر دودویی می توانیم از کلاس Binarize استفاده کنیم.            binarizer = Binarizer(threshold=0.5).fit(array)
            Data_binarized = binarizer.transform(array)
            
            
          


در اینجا، 5 سطر اول را در خروجی نشان می دهیم.


            print ("\nBinary data:\n", Data_binarized [0:5])
            
          


خروجی:


            Binary data:
            [[1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.]
            [1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.]
            [1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1.]
            [1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0.]
            [0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]]
            
            
          


استاندارد سازی(standardization) :روش مفید دیگری برای پیش پردازش داده، استاندارد سازی است، که اساسا برای تبدیل ویژگی های داده توسط یک توزیع گوسی(Gaussian distribution) استفاده می شود. این روش میانگین(mean) و SD (انحراف از معیار - Standard Deviation) را به یک توزیع گوسی استاندارد با میانگین صفر و SD 1 تبدیل می کند. این روش نیز مانند رگرسیون خطی(linear regression) و رگرسیون لجستیک(logistic regression) که یک توزیع گوسی را در مجموعه داده ورودی در نظر می گیرند، و نتایج بهتری با مقیاس بندی مجدد داده به دست می آورند، برای الگوریتم های ML مفید است. می توانیم با کمک کلاس StandardScaler از کتابخانه پایتون scikit-learn، داده را استاندارد سازی(میانگین =0 و SD = 1) کنیم.مثال: ‌در این مثال، داده مجموعه داده دیابتی های Pima Indians که پیشتر استفاده کردیم را مجددا مقیاس بندی می کنیم. ابتدا، داده CSV بارگیری می شود، سپس، با کمک کلاس StandardScaler ، به توزیع گوسی با میانگین صفر و SD 1 تبدیل می شود.


چند خط اول اسکریپت زیر مشابه آن چیزی است که در بخش های قبلی حین بارگیری داده CSV نوشته بودیم.


            from sklearn.preprocessing import StandardScaler
            from pandas import read_csv
            from numpy import set_printoptions
            path = r'C:\pima-indians-diabetes.csv'
            names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
            dataframe = read_csv(path, names=names)
            array = dataframe.values
            
          


حال، می توانیم از کلاس StandardScaler برای مقیاس بندی داده استفاده کنیم.


            data_scaler = StandardScaler().fit(array)
            data_rescaled = data_scaler.transform(array)
            
            
          


همچنین می توانیم داده خروجی را منطبق با خواسته خود خلاصه کنیم. در اینجا، دقت را روی 2 قرار می دهیم و 5 سطر اول را در خروجی نشان می دهیم.


            set_printoptions(precision=2)
            print ("\nRescaled data:\n", data_rescaled [0:5])
            
          


خروجی:


            Rescaled data:
[[ 0.64 0.85 0.15 0.91 -0.69 0.2  0.47 1.43 1.37]
[-0.84 -1.12 -0.16 0.53 -0.69 -0.68 -0.37 -0.19 -0.73]
[ 1.23 1.94 -0.26 -1.29 -0.69 -1.1  0.6 -0.11 1.37]
[-0.84 -1.  -0.16 0.15 0.12 -0.49 -0.92 -1.04 -0.73]
[-1.14 0.5 -1.5  0.91 0.77 1.41 5.48 -0.02 1.37]]

            
          


برچسب داده(data labeling) :


درباره اهمیت داده خوب برای الگوریتم ها ML و همچنین برخی از روش های پیش پردازش داده، قبل از ارسال آنها به الگوریتم های ML صحبت کردیم. یکی دیگر از جنبه های مربوطه، برچسب داده است. همچنین بسیار مهم است که داده را به همراه برچسب مناسب برای الگوریتم های ML ارسال کنیم. برای مثال، در زمینه مسائل طبقه بندی(classification)، برچسب های بسیاری در قالب کلمات، اعداد و غیره در داده وجود خواهند داشت.رمز گذاری برچسب چیست؟


اکثر توابع sklearn انتظار دارند برچسب های عددی و نه برچسب های کلمه ای به همراه داده باشد. اگر چه، ما باید چنین برچسب هایی را به برچسب های عددی تبدیل کنیم. این روند رمزگذاری برچسب نام دارد. با کمک تابع LabelEncoder( از کتابخانه پایتون scikit-learn میتوانیم رمزگذاری برچسب را روی داده ها اعمال کنیم.مثال: ‌در مثال زیر، اسکریپت پایتون رمزگذاری برچسب را انجام می دهد.


ابتدا، کتابخانه های پایتون مورد نیاز را به صورت زیر وارد(import) کنید.


            import numpy as np
            from sklearn import preprocessing
            
            
          


حال، باید برچسب های ورودی را به صورت زیر ارائه کنیم.


            input_labels = ['red','black','red','green','black','yellow','white']
          


خط بعدی کد، رمز گذار برچسب را تولید می کند و آن را آموزش می دهد.


            encoder = preprocessing.LabelEncoder()
            encoder.fit(input_labels)
            
          


خط بعدی اسکریپت با رمزگذاری یک لیست مرتب شده تصادفی، کارایی را بررسی می کند.


            test_labels = ['green','red','black']
encoded_values = encoder.transform(test_labels)
print("\nLabels =", test_labels)
print("Encoded values =", list(encoded_values))
encoded_values = [3,0,4,1]
decoded_list = encoder.inverse_transform(encoded_values)

            
          


با کمک اسکریپت پایتون زیر می توانیم لیست مقادیر رمزگذاری شده را به دست آوریم.


            print("\nEncoded values =", encoded_values)
            print("\nDecoded labels =", list(decoded_list))
            

            
          


خروجی:


            Labels = ['green', 'red', 'black']
            Encoded values = [1, 2, 0]
            Encoded values = [3, 0, 4, 1]
            Decoded labels = ['white', 'black', 'yellow', 'green']
            
            
          
 • 35
 •    26
 • تاریخ ارسال :   1399/06/20

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .