آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

Zend Framework 2.0 by Example Beginner's Guide

  • عنوان :

    Zend Framework 2.0 by Example Beginner's Guide

  • نویسنده : Krishna Shasankar V

Chapter 1: Getting Started with Zend Framework 2.0 7
Zend Framework 2.0 7
Introduction to Zend Server Community Edition (CE) 8
Zend Server CE – system requirements 8
Time for action – installing Zend Server CE 8
Configuring Zend Server CE 11
Zend Server CE – Administration Interface 11
Time for action – configuring Zend Server CE 12
MySQL 14
Time for action – installing MySQL 15
phpMyAdmin 16
Time for action – creating a database 16
Summary 20
Chapter 2: Building Your First Zend Framework Application 21
Prerequisites 21
ZendSkeletonApplication 22
Time for action – creating a Zend Framework project 22
Zend Framework 2.0 – modules 27
Zend Framework 2.0 – project folder structure 28
Time for action – creating a module 29
MVC layer 30
Zend Framework module – folder structure 31
Time for action – creating controllers and views 31
Zend Framework module – configuration 33
Time for action – modifying module configuration 34
Summary 38

Chapter 3: Creating a Communication Application 39
Zend\Form 39
Time for action – creating a registration form 40
Form validation 46
Zend\InputFilter 46
Time for action – adding validation to the registration form 47
Models and database access 50
TableGateway 50
Time for action – creating models and saving the form 51
Zend\Authentication 55
Time for action – user authentication 56
Summary 58
Chapter 4: Data Management and Document Sharing 59
Zend Framework 2 ServiceManager 59
Time for action – migrating existing code to ServiceManager 61
Database operations 63
More on TableGateway 64
Time for action – implementing an admin UI to manage users 65
Document management 71
Time for action – creating a file upload form 71
Managing file sharing 76
Time for action – implementing a file sharing system 76
Summary 82
Chapter 5: Chat and E-mail 83
Layouts and views 83
View helpers 84
The URL helper 84
The BasePath helper 85
The JSON helper 85
Concrete placeholder implementations 85
The HeadLink helper 85
The HeadMeta helper 86
The HeadScript helper 86
The HeadStyle helper 87
The HeadTitle helper 87
Time for action – using jQuery UI in a simple page 88
Building a simple group chat 90
Time for action – creating a simple group chat application 90
Sending mails 95
Zend\Mail\Transport 96
Zend\Mail\Message 96
Zend\Mime\Message and Zend\Mime\Part 96

Time for action – creating a simple e-mail form 97
Zend\EventManager 99
Time for action – setting module layout using ZF events 100
Summary 103
Chapter 6: Media Sharing 105
External modules 105
Resizing images 106
Time for action – resizing images using modules 106
The Photo gallery application 108
Time for action – implementing a simple photo gallery 109
Google Data APIs 113
The Google Photos API 114
Time for action – fetching photos from Google Photos 115
YouTube Data API 119
Time for action – listing YouTube videos for a keyword 119
Summary 122
Chapter 7: Search Using Lucene 123
Introduction to Lucene 123
Time for action – installing ZendSearch\Lucene 124
Indexing 125
Time for action – generating a Lucene index 127
Searching 129
Time for action – displaying search results 130
Indexing Microsoft Office documents 133
Time for action – indexing document files 134
Summary 137
Chapter 8: Creating a Simple Store 139
Shopping cart 140
Time for action – creating a store front 140
The store administration 143
Time for action – creating the Store Admin interface 144
Payments with PayPal 146
PayPal and Zend Framework 2.0 146
Time for action – setting up PayPal 147
PayPal Express Checkout 149
Time for action – accepting payments using PayPal 150
Summary 157

  • 22372
  •    510
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .