آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

ASP.NET MVC in Action

  • عنوان :

    ASP.NET MVC in Action

  • نویسنده : Shelter Island

دوره آموزش MVC

 

PART 1 HIGH-SPEED FUNDAMENTALS..............................1
1 Introduction to ASP.NET MVC 3
1.1 Setting the stage 4
The .NET platform 4 ■ ASP.NET Web Forms 5
1.2 What is ASP.NET MVC? 5
The MVC pattern 7 ■ Benefits of ASP.NET MVC 8
1.3 What’s new in ASP.NET MVC 3/4? 8
The Razor view engine 9 ■ Package management with NuGet 9
Improved extensibility 10 ■ Global action filters 10 ■ Dynamic
language features 10 ■ Partial page output caching 10
Ajax improvements 10 ■ Validation improvements 10

PART 1 HIGH-SPEED FUNDAMENTALS..............................1

1 Introduction to ASP.NET MVC 3

1.1 Setting the stage 4

The .NET platform 4 ■ ASP.NET Web Forms 5

1.2 What is ASP.NET MVC? 5

The MVC pattern 7 ■ Benefits of ASP.NET MVC 8

1.3 What’s new in ASP.NET MVC 3/4? 8

The Razor view engine 9 ■ Package management with NuGet 9

Improved extensibility 10 ■ Global action filters 10 ■ Dynamic

language features 10 ■ Partial page output caching 10

Ajax improvements 10 ■ Validation improvements 10

2 Hello MVC world 12

2.1 Setting up your development environment 13

Installing MVC using the Web Platform Installer 13

2.2 Creating your first MVC application 15

Creating a new project 15 ■ A tour of the default project template 17

Controllers, actions, and displaying dynamic content 19

2.3 The Guestbook sample application 23

Creating the database 23 ■ Adding the model 24 ■ Accepting

guestbook entries 28 ■ Displaying guestbook entries 33

Customizing the look and feel with layouts 35

2.4 Summary 37

3 View fundamentals 38

3.1 Introducing views 38

Selecting a view to render 39 ■ Overriding the view name 40

3.2 Passing data to views 40

Examining the ViewDataDictionary 40 ■ The ViewBag 42

Strongly typed views with a view model 43 ■ Displaying view model

data in a view 44

3.3 Using strongly typed templates 48

EditorFor and DisplayFor templates 49 ■ Built-in templates 51

Selecting templates 52 ■ Customizing templates 54

3.4 Summary 58

4 Action-packed controllers 59

4.1 Exploring controllers and actions 60

IController and the controller base classes 60 ■ What makes an

action method 62

4.2 What should be in an action method? 63

Manually mapping view models 64 ■ Input validation 66

4.3 Introduction to unit testing 69

Using the provided test project 69 ■ Testing the

GuestbookController 71

PART 2 WORKING WITH ASP.NET MVC......................79

5 View models 81

5.1 What is a view model? 82

The online store example 82 ■ Building the view model 84

Delivering the presentation model 84 ■ ViewData.Model 85

5.2 Representing user input 86

Designing the model 86 ■ Presenting the input model in a

view 87 ■ Working with the submitted input 88

5.3 More complex models for both display and input 89

Designing a combined display and input model 90 ■ Working with

the input model 90

5.4 Summary 91

6 Validation 92

6.1 Server-side validation 93

Validation with Data Annotations 93 ■ Extending the

ModelMetadataProvider 96

6.2 Client-side validation 98

Getting started with client-side validation 99 ■ Using

RemoteAttribute 100 ■ Creating custom client-side validators 101

6.3 Summary 103

7 Ajax in ASP.NET MVC 104

7.1 Ajax with jQuery 105

jQuery primer 106 ■ Using jQuery to make Ajax requests 107

Progressive enhancement 109 ■ Using Ajax to submit form data 111

7.2 ASP.NET MVC Ajax helpers 114

Ajax.ActionLink 116 ■ Ajax.BeginForm 117 ■ Ajax options 118

Differences from earlier versions of ASP.NET MVC 119

7.3 Ajax with JSON and client templates 120

Ajax with JSON 120 ■ Client-side templates 124 ■ Finishing

touches 126

7.4 Creating an autocomplete text box 129

Building the CitiesController 129

7.5 Summary 134

8 Security 135

8.1 Authentication and authorization 136

Restricting access with the AuthorizeAttribute 136

AuthorizeAttribute—how it works 138

8.2 Cross-site scripting (XSS) 140

XSS in action 140 ■ Avoiding XSS vulnerabilities 142

8.3 Cross-site request forgery (XSRF) 145

XSRF in action 146 ■ Preventing XSRF 147 ■ JSON hijacking 149

8.4 Summary 152

9 Controlling URLs with routing 153

9.1 Introducing URL routing 154

The default route 154 ■ Inbound and outbound routing 156

9.2 Designing a URL schema 157

Make simple, clean URLs 157 ■ Make hackable URLs 158

Differentiate requests using URL parameters 159 ■ Avoid

exposing database IDs wherever possible 159 ■ Consider adding

unnecessary information 160

9.3 Implementing routes in ASP.NET MVC 162

URL schema for an online store 162 ■ Adding a custom static

route 162 ■ Adding a custom dynamic route 163 ■ Catch-all

routes 165

9.4 Using the routing system to generate URLs 167

9.5 Routing with ASP.NET Web Forms 169

Adding routes for Web Forms pages 169 ■ Generating URLs from

Web Forms pages 172

9.6 Debugging routes 173

Installing Route Debugger 173 ■ Using Route Debugger 174

Using route constraints 176

9.7 Testing route behavior 178

Testing inbound routes 178 ■ Testing outbound routes 183

9.8 Summary 183

10 Model binders and value providers 185

10.1 Creating a custom model binder 186

10.2 Using custom value providers 191

10.3 Summary 196

11 Mapping with AutoMapper 197

11.1 Life before AutoMapper 198

11.2 Introducing AutoMapper 200

Mapping matching property names 200 ■ Flattening object

hierarchies 201

11.3 AutoMapper basics 202

AutoMapper Initialization 202 ■ AutoMapper profiles 202

Sanity checking 203 ■ Reducing repetitive formatting code 204

Another look at our views 206

11.4 Summary 206

12 Lightweight controllers 207

12.1 Why lightweight controllers? 208

Easy to maintain 208 ■ Easy to test 208 ■ A focused

responsibility 208

12.2 Techniques for simplifying controllers 210

Managing common view data 211 ■ Deriving action results 214

Using an application bus 216

12.3 Summary 219

13 Organization with areas 220

13.1 Creating a basic area 221

13.2 Managing links and URLs with T4MVC 227

13.3 Summary 230

14 Third-party components 232

14.1 Learning about NuGet 233

Updating a package 233 ■ Understanding NuGet basics 235

14.2 Using ASP.NET Web Helpers 237

14.3 The MvcContrib Grid component 240

Using the MvcContrib Grid 240 ■ MvcContrib Grid advanced

usage 241

14.4 Summary 243

15 Data access with NHibernate 244

15.1 Functional overview of reference implementation 245

15.2 Application architecture overview 246

15.3 Exploring the Core 247

15.4 NHibernate configuration–infrastructure of the application 249

NHibernate’s configuration 251 ■ The NHibernate mapping—

simple but powerful 252 ■ Initializing the configuration 253

15.5 Presenting the model through the UI 259

15.6 Pulling it together 262

15.7 Summary 264

PART 3 MASTERING ASP.NET MVC ..........................265

16 Extending the controller 267

16.1 Controller extensibility 268

16.2 Controller actions 268

16.3 Action, authorization, and result filters 269

16.4 Action selectors 271

16.5 Using action results to reduce complexity 272

Removing duplication with an action result 272 ■ Using action

results to abstract hard-to-test dependencies 274

16.6 Summary 275

17 Advanced view techniques 276

17.1 Eliminating duplication in the view 277

Layouts 277 ■ Partials 279 ■ Child actions 281

17.2 Building query-string parameter lists 282

17.3 Exploring the Spark view engine 285

Installing and configuring Spark 286 ■ Simple Spark view

example 287

17.4 Summary 292

18 Dependency injection and extensibility 294

18.1 Introducing dependency injection 295

What is DI 296 ■ Using constructor injection 297 ■ Introducing

interfaces 298 ■ Using a DI container 299

18.2 Using DI with ASP.NET MVC 301

Custom controller factories 302 ■ Using the dependency

resolver 305

18.3 Summary 309

19 Portable areas 311

19.1 NuGet packaging basics 312

A simple area to package 312 ■ Consuming portable areas 314

19.2 Creating an RSS widget with a portable area 315

Creating the RSS widget portable area example 315

19.3 Interacting with the portable area bus 319

Example of using the MvcContrib message bus 319

19.4 Summary 320

20 Full system testing 321

20.1 Testing the UI layer 322

Installing the testing software 322 ■ Walking through the test

manually 323 ■ Automating the test 325 ■ Running the test 327

20.2 Building maintainable navigation 327

20.3 Interacting with forms 331

20.4 Asserting results 334

20.5 Summary 338

21 Hosting ASP.NET MVC applications 339

21.1 Hosting environments 340

21.2 XCOPY deployment 341

21.3 IIS 7 345

21.4 IIS 6 and 5.1 347

21.5 Azure hosting 349

What is Windows Azure, and how do I get it? 350 ■ Configuring

the application for Azure deployment 354 ■ Packaging and

deploying your application 359 ■ Accessing your application

running in Windows Azure 363

21.6 Summary 364

22 Deployment techniques 365

22.1 Employing continuous integration 366

22.2 Enabling push-button XCOPY deployments 367

22.3 Managing environment configurations 368

22.4 Enabling remote server deployments with Web Deploy 370

22.5 Summary 373

23 Upgrading to ASP.NET MVC 4 374

23.1 Runtime view selection with DisplayModes 375

Using the Mobile DisplayMode 375 ■ Creating new DisplayModes 377

Empowering users to override DisplayModes 378

23.2 Combining and minifying client assets 381

23.3 Improvements to Razor 383

Automatic tilde-slash resolution 383 ■ Conditional attributes 383

23.4 Summary 384

24 ASP.NET Web API 385

24.1 What is Web API? 385

Why Web API? 386 ■ How Web API is different from WCF 386

24.2 Adding web services to the Guestbook application 389

Creating a GET web service 390 ■ Creating POST web services 391

24.3 Web API alternative 394

24.4 Summary 396

index 397

  • 22614
  •    839
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
217       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .