آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5

  • عنوان :

    Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5

  • نویسنده : Tom Dykstra

 

Creating an Entity Framework Data Model ................................................................................................. 9
Introduction .............................................................................................................................................. 9
Software versions used in the tutorial ................................................................................................... 9
Tutorial versions ..................................................................................................................................... 9
Questions and comments ........................................................................................................................ 9
The Contoso University Web Application .......................................................................................... 10
Prerequisites .......................................................................................................................................... 11
Create an MVC Web Application ....................................................................................................... 12
Set Up the Site Style .............................................................................................................................. 13
Install Entity Framework 6 .................................................................................................................. 17
Create the Data Model .......................................................................................................................... 17
The Student Entity ............................................................................................................................ 18
The Enrollment Entity ...................................................................................................................... 19
The Course Entity ............................................................................................................................. 20
Create the Database Context ............................................................................................................... 21
Specifying entity sets ......................................................................................................................... 22
Specifying the connection string ...................................................................................................... 22
Specifying singular table names....................................................................................................... 22
Set up EF to initialize the database with test data ............................................................................. 23
Set up EF to use a SQL Server Express LocalDB database .............................................................. 26
Creating a Student Controller and Views ........................................................................................... 26
View the Database ................................................................................................................................. 31
Conventions ........................................................................................................................................... 33
Summary ................................................................................................................................................ 33
Implementing Basic CRUD Functionality with the Entity Framework in ASP.NET MVC Application ...... 34
Create a Details Page ............................................................................................................................ 37
Route data .......................................................................................................................................... 38
Update the Create Page ........................................................................................................................ 41
Update the Edit HttpPost Page ............................................................................................................ 46
Entity States and the Attach and SaveChanges Methods .............................................................. 47
Updating the Delete Page ..................................................................................................................... 50
Ensuring that Database Connections Are Not Left Open ................................................................. 53
Handling Transactions ......................................................................................................................... 54
Summary ................................................................................................................................................ 54
Sorting, Filtering, and Paging with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application ................... 55
Add Column Sort Links to the Students Index Page ......................................................................... 56
Add Sorting Functionality to the Index Method ............................................................................ 56
Add Column Heading Hyperlinks to the Student Index View ...................................................... 58
Add a Search Box to the Students Index Page ................................................................................... 60
Add Filtering Functionality to the Index Method .......................................................................... 60
Add a Search Box to the Student Index View................................................................................. 62
Add Paging to the Students Index Page .............................................................................................. 63
Install the PagedList.MVC NuGet Package ................................................................................... 64
Add Paging Functionality to the Index Method ............................................................................. 65
Add Paging Links to the Student Index View ................................................................................ 67
Create an About Page That Shows Student Statistics ....................................................................... 71
Create the View Model ..................................................................................................................... 71
Modify the Home Controller ............................................................................................................ 72
Modify the About View..................................................................................................................... 73
Summary ................................................................................................................................................ 74
Connection Resiliency and Command Interception with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application.................................................................................................................................................. 75
Enable connection resiliency ................................................................................................................ 75
Enable Command Interception............................................................................................................ 77
Create a logging interface and class ................................................................................................ 77
Create interceptor classes ................................................................................................................. 80
Test logging and connection resiliency ................................................................................................ 86
Summary ................................................................................................................................................ 91
Code First Migrations and Deployment with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application ... 92
Enable Code First Migrations .............................................................................................................. 92
Set up the Seed Method .................................................................................................................... 96
Execute the First Migration ........................................................................................................... 101
Deploy to Windows Azure .................................................................................................................. 103
Using Code First Migrations to Deploy the Database .................................................................. 103
Get a Windows Azure account ....................................................................................................... 103
Create a web site and a SQL database in Windows Azure ......................................................... 103
Deploy the application to Windows Azure.................................................................................... 107
Advanced Migrations Scenarios ........................................................................................................ 122
Code First Initializers ......................................................................................................................... 122
Summary .............................................................................................................................................. 123
Creating a More Complex Data Model for an ASP.NET MVC Application .............................................. 124
Customize the Data Model by Using Attributes ............................................................................... 125
The DataType Attribute ................................................................................................................. 126
The StringLengthAttribute ............................................................................................................ 128
The Column Attribute .................................................................................................................... 130
Complete Changes to the Student Entity .......................................................................................... 132
The Required Attribute .................................................................................................................. 133
The Display Attribute ..................................................................................................................... 134
The FullName Calculated Property .............................................................................................. 134
Create the Instructor Entity .............................................................................................................. 134
The Courses and OfficeAssignment Navigation Properties ........................................................ 135
Create the OfficeAssignment Entity .................................................................................................. 136
The Key Attribute ........................................................................................................................... 137
The ForeignKey Attribute .............................................................................................................. 137
The Instructor Navigation Property ............................................................................................. 137
Modify the Course Entity ................................................................................................................... 138
The DatabaseGenerated Attribute ................................................................................................ 139
Foreign Key and Navigation Properties ........................................................................................ 139
Create the Department Entity ........................................................................................................... 139
The Column Attribute .................................................................................................................... 140
Foreign Key and Navigation Properties ........................................................................................ 141
Modify the Enrollment Entity ............................................................................................................ 141
Foreign Key and Navigation Properties ........................................................................................ 142
Many-to-Many Relationships ......................................................................................................... 142
Entity Diagram Showing Relationships ............................................................................................ 145
Customize the Data Model by adding Code to the Database Context............................................ 147
Seed the Database with Test Data ..................................................................................................... 148
Add a Migration and Update the Database ...................................................................................... 154
Summary .............................................................................................................................................. 157
Reading Related Data with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application ............................. 158
Lazy, Eager, and Explicit Loading of Related Data ........................................................................ 160
Performance considerations ........................................................................................................... 161
Disable lazy loading before serialization ....................................................................................... 161
Create a Courses Page That Displays Department Name ............................................................... 162
Create an Instructors Page That Shows Courses and Enrollments ............................................... 165
Create a View Model for the Instructor Index View ................................................................... 168
Create the Instructor Controller and Views ................................................................................. 168
Modify the Instructor Index View ................................................................................................. 171
Adding Explicit Loading ................................................................................................................ 178
Summary .............................................................................................................................................. 179
Updating Related Data with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application ........................... 180
Customize the Create and Edit Pages for Courses .......................................................................... 183
Adding an Edit Page for Instructors ................................................................................................. 191
Adding Course Assignments to the Instructor Edit Page ................................................................ 195
Update the DeleteConfirmed Method ............................................................................................... 205
Add office location and courses to the Create page ......................................................................... 205
Handling Transactions ....................................................................................................................... 209
Summary .............................................................................................................................................. 209
Async and Stored Procedures with the Entity Framework in an ASP.NET MVC Application ................ 210
Why bother with asynchronous code ................................................................................................ 212
Create the Department controller ..................................................................................................... 213
Use stored procedures for inserting, updating, and deleting .......................................................... 217
Deploy to Windows Azure .................................................................................................................. 221
Summary .............................................................................................................................................. 222
Handling Concurrency with the Entity Framework 6 in an ASP.NET MVC 5 Application (10 of 12) ...... 223
Concurrency Conflicts ........................................................................................................................ 224
Pessimistic Concurrency (Locking) ............................................................................................... 225
Optimistic Concurrency ................................................................................................................. 225
Detecting Concurrency Conflicts ................................................................................................... 228
Add an Optimistic Concurrency Property to the Department Entity........................................... 229
Modify the Department Controller ................................................................................................... 230
Testing Optimistic Concurrency Handling ....................................................................................... 233
Updating the Delete Page ................................................................................................................... 240
Summary .............................................................................................................................................. 248
Implementing Inheritance with the Entity Framework 6 in an ASP.NET MVC 5 Application (11 of 12)249
Options for mapping inheritance to database tables ....................................................................... 249
Create the Person class ....................................................................................................................... 251
Make Student and Instructor classes inherit from Person .............................................................. 252
Add the Person Entity Type to the Model ........................................................................................ 253
Create and Update a Migrations File ................................................................................................ 253
Testing .................................................................................................................................................. 255
Deploy to Windows Azure .................................................................................................................. 258
Summary .............................................................................................................................................. 260
Advanced Entity Framework 6 Scenarios for an MVC 5 Web Application (12 of 12) ............................ 261
Performing Raw SQL Queries ........................................................................................................... 263
Calling a Query that Returns Entities ........................................................................................... 264
Calling a Query that Returns Other Types of Objects ................................................................ 265
Calling an Update Query ................................................................................................................ 267
No-Tracking Queries .......................................................................................................................... 273
Examining SQL sent to the database ................................................................................................ 278
Repository and unit of work patterns ............................................................................................... 283
Proxy classes ........................................................................................................................................ 284
Automatic change detection ............................................................................................................... 286
Automatic validation .......................................................................................................................... 286
Entity Framework Power Tools......................................................................................................... 286
Entity Framework source code .......................................................................................................... 289
Summary .............................................................................................................................................. 289
Acknowledgments ............................................................................................................................... 289
VB ......................................................................................................................................................... 289
Common errors, and solutions or workarounds for them .................................................................. 289
Cannot create/shadow copy............................................................................................................ 290
Update-Database not recognized ................................................................................................... 290
  • 24544
  •    899
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .