آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

خودآموز UML در شش روز

  • عنوان :

    خودآموز UML در شش روز

  • نویسنده : ananymous

دوره آموش UML

دوره آموزش RUP

 

فهرست مطالب
مقدمه ............................................................................................................... ٥
روز اول
زبان مدلسازي يکپارچه) ...................................................................... ٧ ) UML معرفي
مدلسازي سيستم، روش قديمي در برابر روش جديد........................................................ ٩
توسعه سريع نرم افزار )....................... ١١ )Rapid Application Development = RAD
١٦...................................................................................................UML اجزاي
پرسش و پاسخ .................................................................................................. ١٩
پاسخها:........................................................................................................... ٢٠
کارگاه............................................................................................................. ٢١
روز دوم
٢٣................................................................... (Class Diagrams) نمودارهاي کلاس
٢٦...............................................................................................Associations
٢٨....................................... (inheritance & Generalization) وراثت و عموميت دادن
٢٩.......................................................................................(Aggregation) تجمع
٣١...................................................(Realization ) و محقق سازي (interfaces) رابطها
٣٢.................................................................................... (visibility) بصري سازي
نمودارهاي كلاس- مثال ....................................................................................... ٣٣
٣٧......................................................... (Use case diagram) نمودارهاي مورد کاربرد
معرفي يک مدل مورد کاربرد.................................................................................. ٣٩
ارتباطات بين موردهاي کاربرد ................................................................................ ٤٠
نمودارهاي مدل کاربرد- مثال................................................................................. ٤٢
پرسش و پاسخ .................................................................................................. ٤٦
پاسخها ........................................................................................................... ٤٧
روز سوم
نمودارهاي حالت................................................................................................ ٤٩
جزئيات حالت و انتقال ......................................................................................... ٥١
نمودار حالت- مثال............................................................................................. ٥٢
نمودارهاي توالي ................................................................................................ ٥٤

راههاي ايجاد نمودار توالي ................................................................................. ٥٦
نمودار توالي- مثال.......................................................................................... ٥٧
نمودارهاي همکاري............................................................................................. ٦٠
نوشتن نمودارهاي همکاري ................................................................................ ٦١
نمودار همکاري – مثال..................................................................................... ٦٣
پرسش و پاسخ .................................................................................................. ٦٦
پاسخها ........................................................................................................... ٦٧
روز چهارم
٦٩....................................................................(activity diagram) نمودار هاي فعاليت
ساختن يک نمودار فعاليت................................................................................. ٧١
نمودار فعاليت - مثال....................................................................................... ٧٤
اطلاعات بيشتري درباره رابط ها و اجزاء..................................................................... ٧٥
٧٧.............................................................(component diagrams) نمودار هاي اجزا
نمودار اجزا – مثال.......................................................................................... ٧٨
نمودار هاي استقرار............................................................................................. ٨٠
نمودار استقرار – مثال...................................................................................... ٨٢
٨٤....................................................................UML مجموعه اي از نماد هاي نمودار
پرسش و پاسخ .................................................................................................. ٨٦
پاسخها ........................................................................................................... ٨٧
کارگاه............................................................................................................. ٨٨
روز پنجم
کتابخانه ديجيتالي – مثال .................................................................................... ٩٠
٩١............................................................................. يافتن فرآيند هاي کسب و کار ١
١٠٠.....................................................................................Domain تحليل قلمرو
ها............................................................................. ١٠٢ Association شکل دهي
تکميل کلاس ها .............................................................................................. ١٠٦
توسعه بينش................................................................................................... ١١١
١١٧...................................................................................................JAD جلسه
روزششم
تحليل سيستم................................................................................................. ١٢١
توسعه مورد کاربرد............................................................................................

تحليل مورد کاربرد – بخش اول............................................................................ ١٢٤
تحليل مورد کاربرد – بخش دوم ........................................................................... ١٢٩
تصحيح نمودار کلاس ........................................................................................ ١٣٧
تعاملات در سيستم – بخش اول ........................................................................... ١٤٠
تعاملات در سيستم – بخش دوم........................................................................... ١٤٣
تحليل يکپارچگي با سيستمهاي مشترک................................................................. ١٤٧
١٥٠............................................... (GIU=Graphical User Interface) نگاه طراحي
نکاتي درباره استقرار کتابخانه ديجيتالي ................................................................... ١٥٢
پرسش وپاسخ ................................................................................................. ١٥٣
پاسخ ها ........................................................................................................ ١٥٤
کارگاه........................................................................................................... ١٥٥

  • 7806
  •    1947
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .