آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

The IBM Rational Unified Process for System z

  • عنوان :

    The IBM Rational Unified Process for System z

  • نویسنده : Cécile Péraire

Contents
Notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
The team that wrote this IBM Redbooks publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Become a published author . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Comments welcome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Part 1. Introduction to the IBM Rational Unified Process for System z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Chapter 1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Purpose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Rationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Part 2. The IBM Rational Unified Process for System z for Beginners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapter 2. Introduction to the IBM Rational Unified Process and its extension to
Service-Oriented Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Introduction to RUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.1 The heart of RUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2 The IBM Rational Method Composer (RMC) platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3 Key principles for successful software development. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.1 Adapt the process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.2 Balance competing stakeholder priorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.3 Collaborate across teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.4 Demonstrate value iteratively . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.5 Elevate level of abstraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.6 Focus continuously on quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 RUP lifecycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.1 Inception Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.2 Elaboration Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.3 Construction Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.4 Transition Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5 Developing service-oriented solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5.1 Service Identification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5.2 Service Specification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.3 Service Realization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.4 Service Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Chapter 3. Why the IBM Rational Unified Process for System z. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1 Mainframe software development: A key business capability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 System z application development: A tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 What is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4 Iterative compared to waterfall: Differences and benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5 Evolution of RUP for System z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
iv The IBM Rational Unified Process for System z
Chapter 4. IBM Rational Unified Process for System z roadmap . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Inception Phase overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2.1 Inception objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2.2 Typical inception iteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2.3 Lifecycle objectives milestone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3 Elaboration Phase overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.1 Elaboration objectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.2 Typical elaboration iteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3.3 Lifecycle architecture milestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4 Construction Phase overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4.1 Construction objectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4.2 Typical construction iteration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4.3 Initial operational capability milestone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.5 Transition Phase overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5.1 Transition objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5.2 Typical transition iteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5.3 Product release milestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.6 Note on maintenance projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Part 3. The IBM Rational Unified Process for System z for Advanced Practitioners . . . . . . . . . . . . . . 51
Chapter 5. Process essentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1 Inception essentials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2 Elaboration essentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.3 Construction essentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.4 Transition essentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Chapter 6. End-to-end lifecycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Chapter 7. Content elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
7.1 Artifact: Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.2 Task: Module Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.3 Artifact: Installation Verification Procedures (IVPs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.4 Task: Define Installation Verification Procedures (IVPs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.5 Task: Implement Installation Verification Procedures (IVPs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.6 Artifact: Analysis Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.7 Task: Service Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Chapter 8. Catalog Manager case study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1 Overview of the Catalog Manager application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.2 Catalog Manager iterative development process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.3 Catalog Manager RUP phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.3.1 Catalog Manager Inception Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.3.2 Catalog Manager Elaboration Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.3.3 Catalog Manager Construction Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
8.3.4 Catalog Manager Transition Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Chapter 9. EGL Web Service consumption case study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9.1 Introduction to Enterprise Generation Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.2 Development approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9.3 Inception Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.4 Elaboration Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.4.1 Web Service invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Contents v
9.4.2 Error handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
9.4.3 Configure application prototype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
9.4.4 Data formatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.5 Construction Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
9.5.1 Simple response pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
9.5.2 Web Service request pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9.5.3 HTML intensive pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9.5.4 Test scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
9.6 Transition Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.7 Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Part 4. IBM RUP for System z for Method Designers and Project Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Chapter 10. IBM RUP for System z Work Breakdown Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.1 Inception Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.2 Elaboration Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
10.3 Construction Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
10.4 Transition Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Chapter 11. How to customize the IBM Rational Unified Process for System z . . . . 207
11.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
11.2 How to create a project plan specific to your project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.2.1 Identify the phase iterations, activities, and tasks to execute . . . . . . . . . . . . . . 209
11.2.2 Creating a project plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
11.3 How to customize the RUP for System z using RMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11.3.1 Method development work products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11.3.2 Method development tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Chapter 12. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Part 5. Appendixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Appendix A. Catalog Manager case study: Inception Phase Work Products . . . . . . 227
Appendix B. Catalog Manager case study: Elaboration Phase Work Products . . . . 229
Appendix C. Catalog Manager case study: Construction Phase Work Products . . . 231
Appendix D. Catalog Manager case study: Transition Phase Work Products. . . . . . 233
Appendix E. Terminology mapping between IBM RUP and System z . . . . . . . . . . . . 235
Appendix F. Additional material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Locating the Web material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Using the Web material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
System requirements for downloading the Web material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
How to use the Web material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Related publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
IBM Redbooks publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Other publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Online resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
How to get IBM Redbooks publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Help from IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

 

دوره آموش UML

دوره آموزش RUP

  • 31092
  •    512
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .