آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

کتابخانه

کاربر محترم برای جستجوی کتاب توصیه میشود ابتدا زبان سپس موضوع کتاب را انتخاب نمایید
نام کتاب
زبان
موضوع
مرتب سازی

عنوان کتاب: Learn SQL Server Administration in a Month of Lunches


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Getting Started with SQL Server 2014 Administration


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Reporting with Microsoft SQL Server 2012


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: SQL and Relational Theory


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: SQL Server 2014 Development Essentials


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Pro Full-Text Search in SQL Server 2008


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: SQL Server 2008 Transact-SQL Recipes


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Beginning SQL Server Modeling


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Microsoft® SQL Server® 2008 Administration with Windows PowerShell


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Pro SQL Server 2008 Policy-Based Management


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Beginning T-SQL with Microsoft SQL Server 2005 and 2008


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Microsoft SQL Server 2008 High Availability


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Pro SQL Server 2008 Analysis Services


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: 2012 High-Performance T-SQL


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Microsoft SQL Server 2012 Bible


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Introducing Microsoft SQL Server 2012


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Programming Microsoft SQL Server 2012


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Pro SQL Server 2012 Integration Services


توضیح مختصر:

1 2 3 4

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .