آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

طراحی و معماری نرم افزار
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/4/20 32 ساعت پنجشنبه ها 12:30 تا 16:30 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/4/11 48 ساعت سه شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 1,800,000
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
عنوان دوره : آموزش WCFتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .