آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

طراحی و معماری نرم افزار
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/10 40 ساعت سه شنبه ها ساعت 17 تا 21 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/6 48 ساعت به زودی 1,540,000
یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/16 36 ساعت دوشنبه ها ساعت 17 تا 21 1,400,000
یک میلیون و چهارصد هزار تومان
عنوان دوره : آموزش WCFتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .