آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مسیریابی (Routing) Attribute در ASP.NET Web API

دوره های مرتبط با این مقاله

مسیریابی اتربیوت(َAttribute Routing) در ASP.NET Web API 2

مسیریابی یعنی چگونه Web API یک URI را به یک action تطبیق می دهد. Web API 2 از یک نوع جدید مسیریابی به نام مسیریابی اتربیوت(attribute routing) پیروی می کند. همانطور که از نام آن مشخص است، attribute routingاز attribute ها برای تعریف مسیر استفاده می کند. attribute routing به شما کنترل بیشتری در قبال URI ها در Web API می دهد. برای مثال شما می توانید به راحتی URI هایی بسازید که سلسله مراتب منابع را توضیح می دهد.

مدل قدیمی routing که مبتنی بر قرارداد مسیریابی(convention-based routing) است هنوز هم با قدرت استفاده می شود. در واقع، شما می توانید هر دو تکنیک را در یه پروژه مشابه به کار ببرید.

این مقاله چگونگی فعال سازی attribute routing را نشان می دهد و انواع مختلف attribute routing را توضیح می دهد.

پیش نیازها

Visual studio 2013 و یا visual studio express 2013

در مرحله بعد هم می توانید از NuGet Package Manager برای نصب بسته های ضروری استفاده کنید. در منو Tools در visual studio گزینه Library Package Manager را انتخاب کنید و سپس Package Manager Console را کلیک کنید. قطعه کد زیر را درون پنجره بنویسید.

Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.WebHost

چرا باید attribute routing کرد؟

اولین انتشار Web API بر اساس convention-based routing بود. در آن مسیریابی, شما یک یا چند قالب ، مسیر تعریف می کنید که اساسا پارامتر های رشته ای هستند. وقتی فریم ورک یک درخواست دریافت می کند آن URI را با توجه به قالب مسیر تطبیق می دهد.

یکی از مزایای convention-based routing این است که قالب آن در یک مکان تعریف می شود و قوانین routing همواره برای تمام controller ها اجرا می شود. متاسفانه،convention-based routing، پشتیبانی از الگو های معمول URI را که در API های REST شایع هستند سخت می کند. برای مثال, منابع گاهی اوقات دارای منابع فرزند می باشند: مشتری دارای سفارش است، فیلم ها بازیگر دارند، کتاب ها نویسنده دارند و غیره. طبیعی است که یک URI که این روابط را نشان می دهد به صورت زیر باشد:

/customers/1/orders

ساخت این نوع از URI بر اساسconvention-based routing سخت می باشد. اگرچه می توان این کار را انجام داد ولی قابل اندازه گیری در زمانی که شما چند controller و منبع در اختیار دارید نمی باشد. با استفاده از attribute routing, یک مسیر برای این URI تعریف می کند. شما می توانید به سادگی یک attribute به اکشن controller خود اضافه کنید:

[Route("customers/{customerId}/orders")]
public IEnumerableGetOrdersByCustomer(int customerId) { ... }

در زیر چند الگو که attribute routing را ساده تر می کند بررسی می کنیم.

نسخه API

در این مثال /api/v1/products نسبت به /api/v2/products باید به controller دیگری مسیردهی شود.

/api/v1/products
/api/v2/products

قطعه های URI سربار شده (Overloaded)

در مثال زیر، 1 شماره درخواست می باشد اما pending به یک مجموعه اشاره می کند.

/orders/1
/orders/pending

انواع پارامتر چند گانه

در مثال زیر، 1 شماره درخواست می باشد ولی 2013/06/16 یک تاریخ را مشخص می سازد.

/orders/1
/orders/2013/06/16

فعال سازی مسیریابی اتربیوت

برای فعال سازی مسیریابی اتربیوت، MapHttpAttributeRoutes فراخوانی می شود. این متد در کلاس System.Web.Http.HttpConfigurationExtensions تعریف شده است.

using System.Web.Http;
namespace WebApplication
{
  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();
      // Other Web API configuration not shown.
    }
  }
}

attribute routing می تواند با convention-based routing ادغام شود. برای تعریف مسیرها با convention-based routing متد MapHttpRoute فراخوانی می شود.

              
public static class WebApiConfig
{
  public static void Register(HttpConfiguration config)
  {
    // Attribute routing.
    config.MapHttpAttributeRoutes();
    // Convention-based routing.
    config.Routes.MapHttpRoute(
      name: "DefaultApi",
      routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
      defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
    );
  }
}
نکته:

کوچ کردن (migration) از Web API 1

قبل از Web API 2 قالب های پروژه های Web API کد ها را به این صورت تولید می کردند:

protected void Application_Start()
{
  // WARNING - Not compatible with attribute routing.
  WebApiConfig.Register(GlobalConfiguration.Configuration);
}

اگر attribute routing فعال شده باشد، این کد با یک استثنا همراه خواهد بود. اگر می خواهید پروژه Web API خود را برای attribute routing به روز رسانی کنید، مطمئن شوید کد های تنظیمات به صورت زیر به روز رسانی شوند:

protected void Application_Start()
{
  // Pass a delegate to the Configure method.
  GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
}

اضافه کردن attribute routing

در زیر یک مسیر با استفاده ازattribute تعریف شده است.

public class OrdersController : ApiController
{
  [Route("customers/{customerId}/orders")]
  [HttpGet]
  public IEnumerableFindOrdersByCustomer(int customerId) { ... }
}

رشته customers/{customerId}/orders قالب URI برای مسیر می باشد. Web API درخواست URI را با قالب تطابق می دهد. در این مثال customers و orders بخش های واقعی و customerId یک پارامتر متغیر می باشد. URI ها باید به صورت زیر باشد:

 • http://localhost/customers/1/orders
 • http://localhost/customers/bob/orders
 • http://localhost/customers/1234-5678/orders

شما همچنین می توانید دسترسی ها را محدود کنید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

توجه داشته باشید که پارامتر customerId در قالب مسیر، نام پارامتر customerId در این متد را تطبیق می دهد. وقتی Web API اکشن کنترولر را فراخوانی می کند، سعی می کند تا قالب های مسیر را اتصال دهد. برای مثال، اگر URI به صورت http://example.com/customers/1/orders باشد، Web API تلاش می کند 1 را به پارامتر customerId بسط دهد.

یک قالب URI می تواند چند پارامتر داشته باشد:

[Route("customers/{customerId}/orders/{orderId}")]
public Order GetOrderByCustomer(int customerId, int orderId) { ... }

هر متد Controller که attribute routing نداشته باشد از convention-based routing پیروی خواهد کرد. در آن صورت، شما می توانید در پروژه مشابه، هر دو نوع routing را ادغام کنید.

متد های HTTP

Web API در متد HTTP بر اساس نوع درخواست (GET،POST و غیره) action ها را انتخاب می کند. به صورت پیش فرض، Web API بر اساس نام Controller جست و جو می کند. برای مثال یک متد Controller به نام PutCustomers یک درخواست HTTP PUT را فراخوانی می کند.

شما می توانید این قرارداد را با اعلان دادن متد هر کدام از attribute های زیر، باطل کنید:

 • [HttpDelete]
 • [HttpGet]
 • [HttpHead]
 • [HttpOptions]
 • [HttpPatch]
 • [HttpPost]
 • [HttpPut]

مثال زیر متد CreateBook را به درخواست HTTP POST بسط می دهد.

[Route("api/books")]
[HttpPost]
public HttpResponseMessage CreateBook(Book book) { ... }

برای متد های HTTP دیگر که شامل متدهای غیر استاندارد می شود از اتربیوت AcceptVerbs استفاده می شود که یک لیست از متد های HTTP می گیرد:

// WebDAV method
[Route("api/books")]
[AcceptVerbs("MKCOL")]
public void MakeCollection() { }

پیشوند های مسیر

گاهی اوقات، همه ی مسیرها در یک Controller با پیشوند مشابه آغاز می شوند. برای مثال

public class BooksController : ApiController
{
  [Route("api/books")]
  public IEnumerableGetBooks() { ... }
  [Route("api/books/{id:int}")]
  public Book GetBook(int id) { ... }
  [Route("api/books")]
  [HttpPost]
  public HttpResponseMessage CreateBook(Book book) { ... }
}

شما می توانید از یک پیشوند معمول برای کل Controller به نام [RoutePrefix] استفاده کنید.

[RoutePrefix("api/books")]
public class BooksController : ApiController
{
  // GET api/books
  [Route("")]
  public IEnumerableGet() { ... }
  // GET api/books/5
  [Route("{id:int}")]
  public Book Get(int id) { ... }
  // POST api/books
  [Route("")]
  public HttpResponseMessage Post(Book book) { ... }
}

در attribute از (~) برای override کردن پیشوند مسیر استفاده می شود.

[RoutePrefix("api/books")]
public class BooksController : ApiController
{
  // GET /api/authors/1/books
  [Route("~/api/authors/{authorId:int}/books")]
  public IEnumerableGetByAuthor(int authorId) { ... }
  // ...
}

پیشوند مسیر می تواند شامل پارامتر هایی باشد:

[RoutePrefix("customers/{customerId}")]
public class OrdersController : ApiController
{
  // GET customers/1/orders
  [Route("orders")]
  public IEnumerableGet(int customerId) { ... }
}

محدودیت مسیر

محدودیت مسیر به شما اجازه می دهد تا شما چگونگی تطابق در قالب مسیر را با پارامتر ها محدود سازید. نحوه ی اصلی شکل آن }parameter:constraint} می باشد. برای مثال:

[Route("users/{id:int}"]
public User GetUserById(int id) { ... }
[Route("users/{name}"]
public User GetUserByName(string name) { ... }

در اینجا، اگر id مربوط به URI از نوع اعداد صحیح باشد تنها اولین مسیر انتخاب خواهد شد و در غیر این صورت دومین مسیر انتخاب خواهد شد. در جدول زیر محدودیت هایی که پشتیبانی می شوند را می بینید.

محدودیت
توضیح
مثال
alpha
تطبیق الفبای حروف بزرگ یا کوچک
{x:alpha}
bool
تطبیق یه مقدار با نوع bool
{x:bool}
datetime
تطبیق یک مقدار DateTime
{x:datetime}
decimal
تطبیق یک مقدار اعشاری
{x:decimal}
double
تطبیق یک مقدار اعشاری 64 بیتی
{x:double}
float
تطبیق یک مقدار اعشاری 32 بیتی
{x:float}
guid
تطبیق یک مقدار GUID
{x:guid}
int
تطبیق یک مقدار صحیح 32 بیتی
{x:int}
length
تطبیق یک اندازه و یا یک بازه مشخص
{x:length(6)}
{x:length(1,20)}
long
تطبیق یک مقدار عددی صحیح 64 بیتی
{x:long}
max
تطبیق یک مقدار عددی صحیح با بیشترین مقدار
{x:max(10)}
maxlength
تطبیق یک مقدار رشته ای با بیشترین طول
{x:maxlength(10)}
min
تطبیق یک مقدار عددی صحیح با کمترین مقدار
{x:min(10)}
minlength
تطبیق یک مقدار رشته ای با کمترین طول
{x:minlength(10)}
range
تطبیق یک مقدر عددی صحیح در یک بازه عددی
{x:range(10,50)}
regex
تطبیق regular expression
{x:regex(^\d{3}-\d{3}-\d{4}$)}

توجه داشته باشید بعضی محدودیت ها مثل min مقادیری داخل پرانتز می گیرند. شما می توانید چند محدودیت را به یک پارامتر اعمال کنید و آن ها را با : از هم جدا کنید.

[Route("users/{id:int:min(1)}")]
public User GetUserById(int id) { ... }

محدودیت مسیر سفارشی

شما می توانید با پیاده سازی رابط IHttpRouteConstraint محدودیت مسیر سفارشی بسازید. برای مثال ، قطعه کد زیر، گرفتن یک مقدار عددی صحیح غیر صفر را محدود می کند.

public class NonZeroConstraint : IHttpRouteConstraint
{
  public bool Match(HttpRequestMessage request, IHttpRoute route, string parameterName,
    IDictionary< string, object >values, HttpRouteDirection routeDirection)
  {
    object value;
    if (values.TryGetValue(parameterName, out value) &&value != null)
    {
      long longValue;
      if (value is long)
      {
        longValue = (long)value;
        return longValue != 0;
      }
      string valueString = Convert.ToString(value, CultureInfo.InvariantCulture);
      if (Int64.TryParse(valueString, NumberStyles.Integer,
        CultureInfo.InvariantCulture, out longValue))
      {
        return longValue != 0;
      }
    }
    return false;
  }
}

قطعه کد زیر نشان می دهد چطور یک محدودیت را ثبت نام کنید:

public static class WebApiConfig
{
  public static void Register(HttpConfiguration config)
  {
    var constraintResolver = new DefaultInlineConstraintResolver();
    constraintResolver.ConstraintMap.Add("nonzero", typeof(NonZeroConstraint));
    config.MapHttpAttributeRoutes(constraintResolver);
  }
}

حالا شما می توانید محدودیت خود را در مسیرها اعمال کنید:

[Route("{id:nonzero}")]
public HttpResponseMessage GetNonZero(int id) { ... }

شما همچنین می توانید با پیاده سازی رابط IInlineConstraintResolver کل کلاسDefaultInlineConstraintResolver را جا به جا کنید. انجام این کار تمام محدودیت های در کار(built-in) را جا به جا می کند مگر آنکه در پیاده سازی IInlineConstraintResolver به طور مشخص آنها را اضافه کند.

پارامترهای اختیاری URI و مقادیر پیش فرض

شما می توانید با اضافه کردن یک پرسش به پارامتر مسیر یک پارامتر اختیاری URI بسازید. اگر یک پارامتر مسیر اختیاری باشد، شما باید یک مقدار پیش فرض برای پارامتر متد تعریف کنید.

public class BooksController : ApiController
{
  [Route("api/books/locale/{lcid:int?}")]
  public IEnumerableGetBooksByLocale(int lcid = 1033) { ... }
}

در این مثال، /api/books/locale/1033 و /api/books/locale منبع مشترکی را بر می گرداند.

متعاقبا شما می توانید به صورت زیر درون یک قالب مسیر یک مقدار پیش فرض مشخص سازید:

public class BooksController : ApiController
{
  [Route("api/books/locale/{lcid:int=1033}")]
  public IEnumerableGetBooksByLocale(int lcid) { ... }
}

این مثال نیز شبیه مثال قبل است ولی وقتی مقدار پیش فرض اعمال می شود کمی با هم تفاوت دارند.

در مثال اول مقدار 1033 مستقیما به {lcid?} اختصاص داده شده و این پارامتر دقیقا این مقدار را دریافت می کند.

در مثال دوم مقدار 1033 در فرآیند model-binding مقدار {lcid=1033} می گیرد. Model-binder پیش فرض مقدار "1033" را به نوع عددی 1033 تبدیل می کند.

نام های مسیر

در Web API، هر مسیر نامی دارد. نام های مسیر برای ساختن لینک ها کاربرد دارند و شما می توانید یک لینک در پاسخ HTTP وارد کنید.

public class BooksController : ApiController
{
  [Route("api/books/{id}", Name = "GetBookById")]
  public BookDto GetBook(int id)
  {
    // Implementation not shown...
  }
  [Route("api/books")]
  public HttpResponseMessage Post(Book book)
  {
    // Validate and add book to database (not shown)
    var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created);
    // Generate a link to the new book and set the Location header in the response.
    string uri = Url.Link("GetBookById", new { id = book.BookId });
    response.Headers.Location = new Uri(uri);
    return response;
  }
}

سفارش (Order) مسیر

وقتی فریم ورک می خواهد یک URI را با یک مسیر تطبیق دهید، مسیر ها را در یک order خاص ارزیابی می کند. برای مشخص سازی order خاصیت RouteOrder را در Attribue مسیر اضافه کنید. ابتدا مقادیر کوچکتر ارزیابی می شود. مقدار پیش فرض order صفر می باشد.

در زیر چگونگی ordering کلی را نشان می دهد:

 1. خاصیت RouteOrder اتربیوت مسیر را مقایسه می کند.
 2. هر قطعه URI در قالب مسیر را در نظر می گیرد. برای هر قطعه، order به صورت های زیر است:

  قطعه های حقیقی

  • پارامتر های مسیر با محدودیت
  • پارامتر های مسیر بدون محدودیت
  • قطعه های کلمات پارامتر با محدودیت
  • قطعه های کلمات پارامتر بدون محدودیت
 3. در صورتی که با هم مساوی باشند، مسیرها با یک مقایسه رشته ای ترتیبی غیر حساس به حروف کوچک از قالب مسیر order داده می شوند.در زیر قطعه کدی که شما باید در Controller خود تعریف کنید نشان می دهد:
  [RoutePrefix("orders")]
  public class OrdersController : ApiController
  {
    [Route("{id:int}")] // constrained parameter
    public HttpResponseMessage Get(int id) { ... }
    [Route("details")] // literal
    public HttpResponseMessage GetDetails() { ... }
    [Route("pending", RouteOrder = 1)]
    public HttpResponseMessage GetPending() { ... }
    [Route("{customerName}")] // unconstrained parameter
    public HttpResponseMessage GetByCustomer(string customerName) { ... }
    [Route("{*date:datetime}")] // wildcard
    public HttpResponseMessage Get(DateTime date) { ... }
  
  

مسیر های order شده به صورت زیر می باشد:

 1. orders/details
 2. orders/{id}
 3. orders/{customerName}
 4. orders/{*date}
 5. orders/pending

توجه داشته باشید "details" یک قطعه حقیقی است و قبل از "}id}"قرار می گیرد ولی "pending" به دلیل خاصیت RouteOrder که 1 است در انتها قرار می گیرد. در این مثال فرض بر این است که مشتری با نام "details" و "pending" وجود ندارد. در واقع سعی شده از مسیر های مبهم خودداری شود. در این مثال, قالب مسیر مناسب برای GetByCustomer مسیر customers/{customerNameمی باشد.

 • 1601
 •    1708
 • تاریخ ارسال :   1395/02/10

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانلود فیلم آموزشی 2 دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
مسیریابی (Routing) Attribute در ASP.NET Web API
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .