آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

انواع داده ای در PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

انواع داده ای در PHPانواع داده ای در PHP

انواع داده ای در PHPانواع داده عددی در PHP

نوع داده
Gyration assess
SMALLINT
(-32768) - 32767 or 0 - 65535
MEDIUMINT
(-8388608) - 8388607 or 0 - 16777215
INT
(-2147683648) - 2147683647 or 0 - 4294967295
BIGINT
(-9223372036854775808) - 9223372036854775807 or 0 - 18446744073709551615
FLOAT(X)
(-3.402823466E+38) - (-1.175494351E-38), 0, and 1.175494351E-38 - 3.402823466E+38.
FLOAT
The same as above
DOUBLE
(-1.7976931348623157E+308) - (-2.2250738585072014E-308), 0, and 2.2250738585072014E-308 - 1.7976931348623157E+308

حافظه مورد نیاز متغییر ها در PHPحافظه مورد نیاز متغییر ها در PHP

نوع داده
حافظه مورد نیاز
TINYINT
1 byte
SMALLINT
2 bytes
MEDIUMINT
3 bytes
INT
4 bytes
INTEGER
4 bytes
BIGINT
8 bytes
FLOAT(X)
4 bytes
DOUBLE
8 bytes
DOUBLE PRECISION
8 bytes
REAL
8 bytes
DECIMAL(M,D)
M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M
NUMERIC(M,D)
M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M

انواع داده ای در PHPنوع داده رشته ای در PHP

نوع داده
Gyration assess
CHAR
1-255 character
VARCHAR
1-255 character
TINYLOB, TINYTEXT
1-255 character
BLOB, TEXT
1-65535 character
MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT
1-16777215 character
LONGLOB, LONGTEXT
1-4294967295 character
ENUM('element1','element2',...)
Maximal 65535 character
SET('element1','element2',...)
Maximal 64 element

انواع داده ای در PHPحافظه مورد نیاز انواع داده ای در PHP

نوع داده
حافظه مورد نیاز
CHAR(M)
M bytes, 1 <=M <=255
VARCHAR(M)
L+1 bytes, L <=M and 1 <=M <=255
TINYLOB, TINYTEXT
L+1 bytes, L <^8
BLOB, TEXT
L+2 bytes, L<2^16
MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT
L+3 bytes, L<2^24
LONGBLOB, LONGTEXT
L+4 bytes, L<2^32
ENUM('element1','element2',...)
1 or 2 bytes, depend to the number of element
SET('element1','element2',...)
1, 2, 3, 4 or 8 bytes, depend to the number of element

انواع داده ای در PHPنوع داده تاریخ در PHP

نوع داده
حافظه مورد نیاز
DATETIME
'1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59'
DATE
'1000-01-01' to '9999-12-31'
TIMESTAMP
'1970-01-01 00:00:00' - 2037
TIME
'-838:59:59' to '838:59:59'
YEAR
1901 - 2155

انواع داده ای در PHPمیزان حافظه مورد نیاز برای تاریخ در PHP

حافظه مورد نیاز
نوع داده
3 bytes
DATE
8 bytes
DATETIME
4 bytes
TIMESTAMP
3 bytes
TIME
1 bytes
YEAR
  • 1047
  •    1058
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .