آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Knockout-آموزش With binding در Knockout

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش Knockout-آموزش With binding در Knockout

هدف

کار این binding ایجاد کردن یک binding text جدید است، به گونه ای که المان های زیرمجموعه در درون متن یک شیء مشخص مقید باشند.
می توانید در کنار دیگر binding های کنترل جریان مانند if و foreach ، از binding های with به صورت لانه ای استفاده کنید.

مثال 1

در اینجا مثال ساده ای از تغییر binding text به یک شیء کودک (child object) را می توانید مشاهده کنید. توجه داشته باشید که در ویژگی های data-bind لازم نیست که حتما latitude یا longitude را در کنار coords به صورت پیشوندی استفاده کنید، زیر binding context به coords تغییر حالت داده است.

< h1 data-bind="text: city" > < /h1 >
< p data-bind="with: coords" >
  Latitude: < span data-bind="text: latitude" > < /span >,
  Longitude: < span data-bind="text: longitude" > < /span >
< /p >
 
< script type="text/javascript" >
  ko.applyBindings({
    city: "London",
    coords: {
      latitude: 51.5001524,
      longitude: -0.1262362
    }
  });
< /script >

مثال 2

این مثال تعاملی نشان می دهد که :

 • With binding به صورت پویا و بر اساس اینکه مقدار مربوط به المان های زیرمجموعه تهی یا نامشخص هست یا خیر، این المان ها را حذف یا اضافه می کند.
 • در صورتی که بخواهید از binding context های مادر به داده های یا توابع دسترسی داشته باشید در این صورت می توانید از مشخصه های متنی ویژه مانند $parent و $root استفاده کنید.

امتحان کنید :


دوره آموزش Angular
Source code: View

< form data-bind="submit: getTweets" >
  Twitter account:
  < input data-bind="value: twitterName" / >
  < button type="submit" >Get tweets< /button >
< /form >
 
< div data-bind="with: resultData" >
  < h3 >Recent tweets fetched at < span data-bind="text: retrievalDate" > < /span >< /h3 >
  < ol data-bind="foreach: topTweets" >
    < li data-bind="text: text" >< /li >
  < /ol >
 
  < button data-bind="click: $parent.clearResults" >Clear tweets< /button >
< /div >

Source code: View model

function AppViewModel() {
  var self = this;
  self.twitterName = ko.observable('@example');
  self.resultData = ko.observable(); // No initial value
 
  self.getTweets = function() {
    var name = self.twitterName(),
      simulatedResults = [
        { text: name + ' What a nice day.' },
        { text: name + ' Building some cool apps.' },
        { text: name + ' Just saw a famous celebrity eating lard. Yum.' }
      ];
 
    self.resultData({ retrievalDate: new Date(), topTweets: simulatedResults });
  }
 
  self.clearResults = function() {
    self.resultData(undefined);
  }
}
 
ko.applyBindings(new AppViewModel());

پارامترها

 • پارامتر اصلی
  • پارامتر اصلی، پارامتری است که می خواهید از آن به عنوان متن برای مقیدسازی المان های زیرمجموعه استفاده کنید.
  • اگر نتیجه ارزیابی عبارتی که شما وارد می کنید، تهی یا نامشخص باشد، در این صورت المان های زیر مجموعه به هیچ وجه مقید نمی شوند، بلکه در عوض از سند پاک می شوند.
  • اگر عبارتی که وارد می کنید شامل هر گونه مقدار قابل مشاهده ای باشد، در این صورت هر زمان که یکی از این مقادیر تغییر کنند، عبارت شما مجددا ارزیابی می شود. سپس المان های زیرمجموعه کاملا پاک می شوند و نسخه جدیدی از markup به سند شما اضافه می شود و در متن نتیجه جدید ارزیابی مقید می شود.
 • پارامترهای اضافی
  • ندارد
نکته :

استفاده از with بدون المان نگهدارنده

مانند تمام المان های جریان کنترل دیگر مثل if و foreach ، می توانید از With بدون هیچ المان نگهدارنده ای استفاده کنید. این کار در زمانی مفید است که می خواهید از with استفاده کنید اما وارد کردن یک المان نگهدارنده جدید برای نگهداری with binding ، قانونی (legal) نیست. برای اطلاعات بیشتر به if یا foreach مراجعه کنید.

مثال:

< ul >
  < li >Header element< /li >
  < !-- ko with: outboundFlight -- >
    ...
  < !-- /ko -- >
  < !-- ko with: inboundFlight -- >
    ...
  < !-- /ko -- >
< /ul >

کامنت های < !-- ko -- > و < !-- /ko -- > ، به عنوان نشانگرهای آغازین و پایانی عمل می کنند، به این صورت که این کامنت ها المان های مجازی ای را تعریف می کنند که در درون خود markup را نگهداری می کنند. knockoutJS درست مانند وقتی که از المان نگهدارنده واقعی استفاده کنید، این سینتکس مجازی را bind می کند.

وابستگی ها

به غیر از کتابخانه اصلی knockoutJS، وابستگی دیگری ندارد.

برای مطالعه سرفصل دورهAngular 6 کلیک نمایید .

 • 198
 •    210
 • تاریخ ارسال :   1397/05/18

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .