آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Sortable

دوره های مرتبط با این مقاله

JqueryUI - Sortable

jQueryUI متد sortable() را ارائه می دهد تا دوباره عناصر را در یک لیست یا گرید با استفاده از ماوس، مرتب سازی کنیم. این متد عملکرد مرتب سازی را براساس یک رشته که به عنوان اولین پارامتر منتقل می شود، اجرا می کند.


ترکیب

متد به دو فرم مورد استفاده قرار می گیرد:


$(selector, context).sortable (options) Method

$(selector, context).sortable ("action", [params]) Method

متد $(selector, context).sortable (options)

متد sortable (options) اعلام می کند که یک عنصر HTML حاوی عناصر قابل تعویض است. پارامتر options آبجکتی است که رفتار عناصر را در زمان مرتب سازی مجدد، تعیین می کند.


$(selector, context).sortable(options);

جدول زیر گزینه ای مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:


Option
Description
appendTo
این گزینه عنصری را تعیین می کند که در آن عنصر جدید با options ایجاد شده و helper در زمان جابه جایی / درگ وارد خواهد شد. مقدار پیش فرض آن parent است.
axis
این گزینه مخثصات جابجایی را نشان می دهد ( X افقی و Y عمودی می باشد.). مقدار پیش فرض آن false است.
cancel
این گزینه برای جلوگیری از مرتب سازی عناصر با کلیک کردن بر روی هرکدام از این انتخابگرها، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن "input,textarea,button,select,option" می باشد.
connectWith
این گزینه یک selector است که یک عنصر قابل مرتب سازی دیگر را تشخیص می دهد که می تواند آیتم هایی را بپذیرد. ایک گزینه به آیتم ها اجازه می دهد تا به لیست های دیگر جابه جا شوند که یک تعامل مفید و متداول با یوزر است. اگر حذف شود، هیچ کدام از عناصر با یکدیگر در ارتباط نیستند. مقدار پیش فرض آن false است.
containment
این گزینه عنصری را نشان می دهد که داخل آن جایگزینی اتفاق می افتد. عنصر به وسیله ی یک انتخابگر ( تنها اولین آیتم در لیست مورد توجه قرار خواهد گرفت)، یک DOM، یا یک رشته ی parent (parent element) یا "window" (صفحه ی HTML) نمایش داده می شود.
cursor
پراپرتی مکان نمای CSS را در هنگام جابه جایی، تعیین می کند. این گزینه شکل مکان نمای ماوس را نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن auto است.
cursorAt
افست کمک کننده ی درگ را در ارتباط با مکان نمای ماوس، تنظیم می کند. مختصات به عنوان یک رشته ی hash با استفاده از ارکیب یک یا دو کلید، ارائه می شود: { top, left, right, bottom }. مقدار پیش فرض آن false است.
delay
تاخیری به اندازه ی هزارم ثانیه، پس از اینکه اولین جابه جایی ماوس اتفاق می افتد. جایگزینی ممکن است پس از این زمان اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آن 0 است.
disabled
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، قابلیت مرتب سازی را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض آن false است.
distance
تعداد پیکسل هایی که قبل از شروع مرتب سازی ماوس باید جابه جا شود. اگر تعیین شده باشد، تا زمانیکه ماوس بیشتر از این میزان جابه جا شود، مرتب سازی شروع نخواهد شد. مقدار پیش فرض آن 1 است.
dropOnEmpty
اگر این گزینه روی false تنظیم شده باشد، آیتم ها نمی توانند در اتصال یک مرتب سازی خالی دراپ شوند. مقدار پیش فرض آن true است.
forceHelperSize
اگر این گزینه روی true تنظیم شده باشد، کمک کننده را وادار به داشتن یک سایز می کند. مقدار پیش فرض آن false است.
forcePlaceholderSize
وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، وقتی آیتم جابه جا می شود، اندازه ی place holder را محاسبه می کند. این گزینه تنها در صورتی مفید است که options.placeholder آغاز شود. مقدار پیش فرض آن false است.
grid
این گزینه یک ردیف [x, y] است که تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که عنصر مرتب سازی، به صورت افقی یا عمودی در زمان جایگزینی ماوس، جابه جا می کند. مقدار پیش فرض آن false است.
handle
اگر مشخص شده باشد، مرتب سازی را از ابتدا محدود می سازد، مگر اینکه mousedown اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آن false است.
helper
به یک عنصر کمک کننده اجازه می دهد تا مورد استفاده قرار بگیرد. مقدار پیش فرض آن original است.
items
این گزینه تعیین می کند که کدام آیتم ها در داخل عنصر DOM مرتب سازی شوند. مقدار پیش فرض آن > * است.
opacity
این گزینه میزان محو بودن کمک کننده را در هنگام مرتب سازی مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن false است.
placeholder
این گزینه برای نام گروه یا در غیر اینصورت برای فضای سفید، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن false است.
revert
این گزینه تعیین می کند که آیا آیتم های قابل مرتب سازی باید با استفاده از یک انیمیشن ساده به موقعیت های جدید خود بازگردند. مقدار پیش فرض آنها false است.
scroll
این گزینه برای غیرفعال ساختن اسکرول استفاده می شود. اگر روی true تنظیم شده باشد، درهنگام رسیدن به لبه، اسکرول در صفحه اتفاق می افتد. مقدار پیش فرض آن true است.
scrollSensitivity
این گزینه تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که ماوس باید از منطقه دید خارج شود تا اسکرول اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آن 20 است. این گزینه تنها با گزینه های اسکرول تنظیم شده به true استفاده می شود.
scrollSpeed
این گزینه سرعت اسکرول شدن را هنگامی که اسکرول شدن آغاز می شود، نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن 20 است.
tolerance
این گزینه یک String است که تعیین می کند که کدام وضعیت استفاده شود برای امتحان کردن این مطلب که آیا آیتم جابه جا شده در حال حرکت روی یک آیتم دیگر است. مقدار پیش فرض آن "intersect" است.
zIndex
این گزینه z-index را برای element/helper نمایش می دهد در حالیکه ذخیره شده است. مقدار پیش فرض آن 1000 است.

بخش بعد چند مثال کاربردی در مورد قابلیت درگ به شما نشان می دهد.


قابلیت پیش فرض:

مثال زیر قابلیت مرتب سازی را توضیح می دهد و هیچ پارامتری را به متد sortable() انتقال نمی دهد.


< !DOCTYPE html>
< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            < link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js">
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">
            < style>
              #sortable-1 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 25%;
              }
                #sortable-1 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }
              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }
              < /style>
            < script>
              $(function () {
                $("#sortable-1").sortable();
              });
  < /script>
< /head>
< body>
            < ul id="sortable-1">
            < li class="default">Product 1< /li>
            < li class="default">Product 2< /li>
            < li class="default">Product 3< /li>
            < li class="default">Product 4< /li>
            < li class="default">Product 5< /li>
            < li class="default">Product 6< /li>
            < li class="default">Product 7< /li>
  < /ul>
< /body>
< /html>

تولیدات بالا را دوباره تنظیم کنید، از ماوس برای درگ کردن آیتم ها استفاده کنید.


استفاده از گزینه های delay و distance

مثال زیر استفاده از دو گزینه ی (a) delay و (b) distance را در قابلیت مرتب سازی JqueryUI توضیح می دهد.


< !DOCTYPE html>
< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            < link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js">< /script>
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">< /script>
            < style>
              #sortable-2, #sortable-3 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 25%;
              }
                #sortable-2 li, #sortable-3 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }
              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }
              < /style>
            < script>
              $(function () {
                $("#sortable-2").sortable({
                  delay: 500
                });
                $("#sortable-3").sortable({
                  distance: 30
                });
              });
  < /script>
< /head>
< body>
            < h3>Delay by 500ms< /h3>
            < ul id="sortable-2">
            < li class="default">Product 1< /li>
            < li class="default">Product 2< /li>
            < li class="default">Product 3< /li>
            < li class="default">Product 4< /li>
  < /ul>
            < h3>Distance Delay by 30px< /h3>
            < ul id="sortable-3">
            < li class="default">Product 1< /li>
            < li class="default">Product 2< /li>
            < li class="default">Product 3< /li>
            < li class="default">Product 4< /li>
  < /ul>
< /body>
< /html>

تولیدات بالا را مجددا تنظیم کنید و از ماوس برای درگ کردن آیتم ها استفاده کنید. به خاطر جلوگیری از مرتب سازی تصادفی چه با زمان و چه با فاصله، ما چند هزارم ثانیه برای عنصری تنظیم کرده ایم که قبل از شروع شدن مرتب سازی نیاز به درگ شدن دارد. ما این کار را با استفاده از گزینه ی distance نیز انجام داده ایم.


استفاده از placeholder

مثال زیر استفاده از گزینه ی placeholder را در عملکرد مرتب سازی JqueryUI نشان می دهد.


< !DOCTYPE html>
< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            < link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"> < /script>
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">< /script>
            < style>
              #sortable-4 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 25%;
              }
                #sortable-4 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }
              .highlight {
                border: 1px solid red;
                font-weight: bold;
                font-size: 45px;
                background-color: #333333;
              }
              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }
              < /style>
            < script>
              $(function () {
                $("#sortable-4").sortable({
                  placeholder: "highlight"
                });
              });
  < /script>
< /head>
< body>
            < ul id="sortable-4">
            < li class="default">Product 1< /li>
            < li class="default">Product 2< /li>
            < li class="default">Product 3< /li>
            < li class="default">Product 4< /li>
            < li class="default">Product 5< /li>
            < li class="default">Product 6< /li>
            < li class="default">Product 7< /li>
  < /ul>
< /body>
< /html>

استفاده از گزینه های connectWith و dropOnEmpty

مثال زیر استفاده از گزینه های (a) connectWith و (b) dropOnEmpty را در عملکرد مرتب سازی JqueryUI توضیح می دهد.


< !DOCTYPE html>
< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            < link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js">< /script>
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">< /script>
            < style>
              #sortable-5, #sortable-6, #sortable-7 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 20%;
                float: left;
              }
                #sortable-5 li, #sortable-6 li, #sortable-7 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }
              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }
              < /style>
            < script>
              $(function () {
                $("#sortable-5, #sortable-6").sortable({
                  connectWith: "#sortable-5, #sortable-6"
                });
                $("#sortable-7").sortable({
                  connectWith: "#sortable-5",
                  dropOnEmpty: false
                });
              });
  < /script>
< /head>
< body>
            < ul id="sortable-5">
            < h3>List 1< /h3>
            < li class="default">A< /li>
            < li class="default">B< /li>
            < li class="default">C< /li>
            < li class="default">D< /li>
  < /ul>
            < ul id="sortable-6">
            < h3>List 2< /h3>
            < li class="default">a< /li>
            < li class="default">b< /li>
            < li class="default">c< /li>
            < li class="default">d< /li>
  < /ul>
            < ul id="sortable-7">
            < h3>List 3< /h3>
            < li class="default">e< /li>
            < li class="default">f< /li>
            < li class="default">g< /li>
            < li class="default">h< /li>
  < /ul>
< /body>
< /html>

آیتم ها را از یک لیست List1 به لیست دیگر List 2 و بالعکس، با انتقال یک انتخابگر به connectWith، مرتب سازی کنید. این کار به وسیله ی گروه بندی همه ی لیست های مرتبط با یک گروه CSS و سپس انتقال آن گروه به عملکرد sortable، انجام می شود. ( برای مثال : connectWith: '#sortable-5, #sortable-6).
سعی کنید آیتم ها را به تحت عنوان List 3 به List2 یا List 1 درگ کنید. همانطور که گزینه ی dropOnEmpty را به false تنظیم کرده ایم، دراپ کردن این آیتم ها امکان پذیر نیست.


متد $(selector, context).sortable ("action", [params])

متد sortable (action, params) می تواند اکشنی را روی عناصر قابل مرتب شدن انجام دهد، از جمله جلوگیری از جایگزینی. این اکشن به عنوان یک رشته در اولین برهان تعیین شده و به طور انتخابی، یک یا چند param براساس اکشن ارائه شده، ایجاد می شوند.
اساسا اکشن ها در اینجا چیزی به جز متدهای jQuery نیستند، که می توانیم به شکل رشته از آنها استفاده کنیم.


ترکیب

$(selector, context).sortable ("action", [params]);

جدول زیر اکشن های مربوط به این متد را ارائه می دهد:


Action
Description
cancel()
این اکشن عملکرد مرتب سازی فعلی را کنسل می کند. این متد در بین گرداننده ها برای دریافت مرتب سازی و متوقف کردن آن، بسیار مفید است. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.
destroy()
این اکشن عملکرد قابلیت مرتب سازی را کاملا حذف می کند و عناصر را به حالت pre-init خود بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.
disable()
این اکشن هرگونه قابلیت مرتب سازی را در مجموعه غیرفعال می سازد. به هرحال قابلیت مرتب سازی عناصر حذف نمی شود و با فراخوانی متغیر فعال این متد، قابل بازگشت است. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.
enable()
قابلیت مرتب سازی را مجددا روی هر کدام از عناصر sortable در مجموعه، فعال می سازد. دقت داشته باشید که این متد sortability را به هیچ کدام از عناصر اضافه نمی کند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.
option( optionName )
این اکشن مقدار مربوط به optionName تعیین شده را دریافت می کند، که optionName نام گزینه ای است که دریافت می کنیم.
option()
آبجکتی حاوی جفت های key/value را دریافت می کند که گزینه های قابل مرتب سازی hash را نمایش می دهند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.
option( optionName, value )
این اکشن مقدار گزینه ی قابل مرتب سازی را با optionName تعیین شده، تنظیم می کند، که optionName نام گزینه ای است برای تنظیم و value مقداری است که برای گزینه تنظیم می شود.
option( options )
یک یا چند گزینه را برای sortable تنظیم می کند. در اینجا options نقشه ای است از جفت های option-value برای تنظیم.
refresh()
این اکشن در صورت لزوم لیست آیتم ها را تازه سازی می کند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد. فراخوانی این متد باعث می شود آیتم های جدید برای تشخیص به sortable اضافه شوند.
toArray( options )
این متد یک ردیف از مقادیر id از عناصر قابل مرتب سازی را در ترتیب ذخیره شده، بازمی گرداند. این متد options را به عنوان پارامتر خود دارد تا ترتیب ذهیره شده را به حالت شخصی در آورد.
serialize( options )
این متد یک رشته ی query سریالی شده را بازمی گرداند که از sortable شکل گرفته است.
refreshPositions()
این متد بیشتر به صورت داخلی برای تازه سازی اطلاعات حافظهی داخلی استفاده می شود. این متد هیچ برهانی (argument) را نمی پذیرد.
widget()
این متد یک آبجکت jQuery حاوی عنصر قابل مرتب سازی را باز می گرداند. این متد هیچ برهانی (argument) را نمی پذیرد.
مثال:

اکنون اجازه بدهید مثالی را بررسی کنیم که از اکشن های جدول بالا استفاده می کند. مثال زیر استفاده از متد toArray( options ) را توضیح می دهد.


< !DOCTYPE html>
< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            

            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js">< /script>
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">< /script>
            < style>
              #sortable-8 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 25%;
                float: left;
              }
                #sortable-8 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }
              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }
              < /style>
            < script>
              $(function () {
                $('#sortable-8').sortable({
                  update: function (event, ui) {
                    var productOrder = $(this).sortable('toArray').toString();
                    $("#sortable-9").text(productOrder);
                  }
                });
              });
  < /script>
< /head>
< body>
            < ul id="sortable-8">
            < li id="1" class="default">Product 1< /li>
            < li id="2" class="default">Product 2< /li>
            < li id="3" class="default">Product 3< /li>
            < li id="4" class="default">Product 4< /li>
  < /ul>
            
< h3>< /h3> < /body> < /html>

مرتب سازی آیتم ها را امتحان کنید، ترتیب آیتم ها در پایین نمایش داده شده است. در اینجا ما $(this).sortable('toArray').toString() را فرا می خوانیم که لیستی از همه ی آیتم های id ارائه می دهد و ممکن است به صورت 1,2,3,4 به نظر برسد.


مدیریت رویداد روی عناصر قابل مرتب سازی

علاوه بر متد sortable (options) که در بخش های قبلی مشاهده کردیم، JqueryUI متدهایی را ارائه می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه شده اند:


Event Method
Description
activate(event, ui)
هنگامی که یک عملکرد مرتب سازی روی یک sortable متصل آغاز می شود، این رویداد شروع به کار می کند.
beforeStop(event, ui)
زمانی که یک عملکرد مرتب سازی رو به پایان است، این رویداد با کمک کننده و placeholder که هنوز معتبر هستند، شروع می شود.
change(event, ui)
زمانی که عنصر مرتب شده موقعیت خود را در داخل DOM تغییر دهد، این رویداد آغاز می شود.
create(event, ui)
هنگامی که sortable ایجاد می شود، این رویداد آغاز می شود.
deactivate(event, ui)
وفتی که یک مرتب سازی متصل متوقف می شود و در حال نشر روی sortable متصل است، این رویداد آغاز می شود.
out(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که آیتم مرتب سازی از لیست متصل دور می شود.
over(event, ui)
این رویداد وقتی آغاز می شود که یک آیتم مرتب سازی (sort) وارد لیست اتصال می شود.
receive(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک لیست اتصال یک آیتم مرتب سازی از یک لیست دیگر دریافت کرده است.
remove(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که آیتم sort از لیست اتصال حذف شده و به لیست دیگری درگ می شود.
sort(event, ui)
این رویداد مکررا با حرکت ماوس در زمان یک عملکرد مرتب سازی آغاز می شود.
start(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملکرد مرتب سازی آغاز می شود.
stop(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملکرد مرتب سازی به پایان رسیده است.
update(event, ui)
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملکرد مرتب سازی متوقف شده و موقعیت آیتم نیز تغییر کرده است.
مثال:

مثال زیر استفاده از متدهای رویداد را در زمان عملکرد drop نشان می دهد. این مثال در واقع استفاده از متدهای receive, start و stop را توضیح می دهد.


< !DOCTYPE html>

< head>
            < title>jQuery UI Sortable - Example< /title>
            < link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">

            < script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js">< /script>
            < script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js">< /script>
            < style>
              #sortable-10, #sortable-11 {
                list-style-type: none;
                margin: 0;
                padding: 0;
                width: 80%;
              }

                #sortable-10 li, #sortable-11 li {
                  margin: 0 3px 3px 3px;
                  padding: 0.4em;
                  padding-left: 1.5em;
                  font-size: 17px;
                  height: 16px;
                }

              .highlight {
                border: 1px solid #000000;
                font-weight: bold;
                font-size: 45px;
                background-color: #cedc98;
              }

              .default {
                background: #cedc98;
                border: 1px solid #DDDDDD;
                color: #333333;
              }

              .wrap {
                display: table-row-group;
              }

              .wrap1 {
                float: left;
                width: 100px;
              }
              < /style>
            < script>

              $(function () {

                $("#sortable-10").sortable({

                  start: function (event, ui) {

                    $("span#result").html($("span#result").html()

                      + "start
"); }, receive: function (event, ui) { $("span#result").html($("span#result").html() + ", receive"); }, stop: function (event, ui) { $("span#result").html($("span#result").html() + "stop
"); } }); $("#sortable-11").sortable({ connectWith: "#sortable-10, #sortable-11" }); }); < /script> < /head> < body> < div class="wrap"> < div class="wrap1"> < h3>List 1< /h3> < ul id="sortable-10"> < li class="default">A< /li> < li class="default">B< /li> < li class="default">C< /li> < li class="default">D< /li> < /ul> < /div> < div class="wrap1"> < h3>List 2< /h3> < ul id="sortable-11"> < li class="default">a< /li> < li class="default">b< /li> < li class="default">c< /li> < li class="default">d< /li> < /ul> < /div> < /div> < hr /> < span id=result>< /span> < /body> < /html>

سعی کنید آیتم ها را در List 1 مرتب سازی کنید، مشاهده خواهید کرد که پیغام در رویداد stop و start نمایش داده می شود. اکنون آیتم ها را از List 2 به List 1 قرار دهید، مجددا یک پیغام روی رویداد receive نمایش داده می شود.

 • 1562
 •    876
 • تاریخ ارسال :   1394/07/28

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .