آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با BLOB در PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش BLOB در PHP

می توانیم عکس ها یا دیگر اسناد را در پایگاه داده ذخیره کنیم. برای این که بتوان ذخیره اسناد و عکس را در MYSQL انجام داد، با نوع داده BLOB کار می کنیم. اول، جدولی به نام books می سازیم که دارای یک BLOB است.

           CREATE TABLE `books` (‎            
          ‎ `id` int(11) NOT NULL auto_increment,‎
          ‎ `title` varchar(150) NOT NULL,‎
          ‎ `author` varchar(150) NOT NULL,‎
          ‎ `description` varchar(255) NOT NULL,‎
          ‎ `on_sale` tinyint(1) NOT NULL,‎
          ‎ `cover` blob NOT NULL,‎
          ‎ PRIMARY KEY (`id`)‎
          ‎ ‎
          ‎);
        

نمونه داده جدول را اضافه می کنیم.

         ‎// configuration‎
          ‎$dbtype   = "sqlite";‎
          ‎$dbhost   = "localhost";‎
          ‎$dbname   = "test";‎
          ‎$dbuser   = "root";‎
          ‎$dbpass   = "admin";‎
          ‎// database connection‎
          ‎$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass);‎
          ‎// new data‎
          ‎$title = "ZEND FRAMEWORK TUTORIAL";‎
          ‎$author = "PHP Everyday";‎
          ‎$cover = fopen('7.png','rb');‎
          ‎// query‎ 
          ‎$sql = "INSERT INTO books (title,author,cover) values(?,?,?)";‎
          ‎$q = $conn->prepare($sql);‎
          ‎$q->bindParam(1, $title);‎
          ‎$q->bindParam(2, $author);‎
          ‎$q->bindParam(3, $cover, PDO::PARAM_LOB);‎
          ‎$q->execute();‎
          ‎?>‎
        

حالا داده را بازیابی می کنیم.

            ‎// configuration 
            ‎$dbtype   = "sqlite";‎ 
            ‎$dbhost   = "localhost";‎ 
            ‎ ‎  ‎$dbname   = "test";‎ 
            ‎$dbuser   = "root";‎ 
            ‎ ‎  ‎$dbpass   = "admin";‎ 
            ‎// database connection‎ 
            ‎$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass);‎ 
            ‎// query‎ 
            ‎$sql = "SELECT id,title,author,cover FROM books";‎ 
            ‎$q = $conn->prepare($sql);‎ 
            ‎$q->execute();‎ 
            ‎$q->bindColumn(1, $id);‎ 
            ‎$q->bindColumn(2, $title);‎ 
            ‎$q->bindColumn(3, $author);‎ 
            ‎$q->bindColumn(4, $cover, PDO::PARAM_LOB);‎ 
            while($q->fetch())‎ 
            ‎ ‎ 
            ‎{‎ 
            file_put_contents($id.".png",$cover);‎ 
            echo "$title, $author, ‎ ‎ 
            ‎";‎ 
            ‎}‎ 
            ‎?>‎
        
 • 1902
 •    956
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .